Arsacal
button
button
button
button


Hier vindt u de kerkelijke Corona updates!

Alle nieuwste berichten en mededelingen

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 20 april 2020 - 9603 woorden

Alle grotere sa­men­komsten zijn door de Neder­landse over­heid verbo­den. Dit betekent dat er geen gewone publieke vie­rin­gen meer zijn zijn. De Neder­landse bis­schop­pen/kerk­pro­vin­cie hebben de maat­regelen ge­pu­bli­ceerd die U in dit bericht kunt vin­den. Verder vindt U hier de ker­ke­lijke Corona-updates (ker­ke­lijke ont­wik­ke­lingen rond het Corona-virus) en treft u enkele toevoe­gingen aan die voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam bedoeld zijn.

Op vrij­dag 10 juli zijn nieuwe, verruimde maat­regelen geko­men en een nieuw protocol, zie het bericht op de web­si­te van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Deze richt­lij­nen zijn nog niet in het on­der­staan­de over­zicht ver­werkt

Zie na de updates met de grote lijn van de maat­regelen, een syste­ma­tische inhoudsopgave

Lees ook de vragen en ant­woor­den bij de protocollen van 29 mei die op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn ge­pu­bli­ceerd. Die zijn niet allemaal in deze Corona-updates ver­werkt.

Updates

* Er is een verdere verrui­ming voor de bedie­ning van de sacra­menten en voor koorzang geko­men, zie het bericht van 10 juli op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Samenzang blijft nog een te groot risico, voor koorzang zijn er onder voor­waar­den verrui­mingen in overeenstem­ming met het beleid van de bur­ger­lijke over­heid.

https://www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl/index.php?p=news&id=4290&t=Nieuwe+protocollen

* De versoepeling m.b.t. het maximum aantal personen geldt ook voor de pa­ro­chies, de kerken kunnen dus na 1 juli meer dan 100 personen toelaten wanneer de ruimte dat toelaat (1.5 m. afstand blijft) en er vooraf wordt ge­re­ser­veerd (tenzij er niet meer gelo­vi­gen dan het maximum aantal wor­den verwacht) en de kerk­be­zoekers aan­ge­ven geen klachten te hebben

* Verpleegte­hui­zen e.d. mag men bezoeken als er geen besmet­tingen zijn

* Jon­ge­ren tot 18 jaar hoeven t.o.v. elkaar de anderhalve meter regel niet te volgen maar wel t.o.v. de lei­ding;

* Bede­vaart­gan­gers hoeven in de bus geen anderhalve meter afstand te bewaren van elkaar maar moeten wel een mondkapje dragen

* Bij pro­ces­sies moet men de regel­ge­ving van de locale over­heid volgen

* Pas­to­raat aan kwets­ba­re mensen kan als er geen sprake is van besmet­tingen

* Er kan nog steeds geen volkszang zijn maar onder voor­waar­den zijn koren en musici wel toe­ge­staan (voor­waar­den voor koren, cantors en musici zijn nader in te vullen wanneer de onder­zoeksre­sul­taten van een onder­zoek naar het besmet­tings­ge­vaar bij zang be­schik­baar zijn). Koorzang is volgens het koorprotocol van RIVM waar de bis­schop­pen naar ver­wij­zen moge­lijk, mits op 1,5m afstand, in zigzagop­stel­ling, met voldoende ventilatie en het bij­hou­den van een presentie­lijst. Bij repe­ti­ties kan men volgens deze richtlijn een heel koor plaatsen in de kerk. Daarbij is het goed ter plaatse in te schatten of dit feite­lijk ver­stan­dig is, reke­ning hou­dend met de moge­lijke kwets­baar­heid van de koorle­den. Daar­mee is enige beper­king in het aantal zangers altijd raad­zaam.

 • De teksten van de Hemel­vaart-protocollen (20 mei j.l.) vindt U hier­on­der bij n. 11.
 • De publieke Eucha­ris­tie­vie­ringen kunnen plaats­vin­den met communie uitreiken volgens het protocol op reserve­ring, indien gelo­vi­gen geen ziektever­schijn­selen hebben.

   

  Woord- (en communie)vie­ring zijn alleen toe­ge­staan onder lei­ding van een diaken, of een pas­to­raal werker of cate­chist die een actuele zen­ding van de bis­schop hebben.

 • De rege­ling rond eerste communie in het protocol betekent dat een eerste communie­vie­ring moge­lijk is binnen de regels over afstand, reserve­ring en klachtenvrij zijn
 • H. Vormsel en doopsel vin­den alleen plaats als er een drigende reden is, anders wor­den ze uit­ge­steld. De bis­schop­pen komen hier­voor moge­lijk bin­nen­kort nog met nieuwe regels.
 • Aan­be­vo­len wordt een kerk regel­ma­tig "te luchten" door deuren tegen­over elkaar open te zetten, zodat er frisse lucht naar binnen komt.
 • Zingen door de gelo­vi­gen is niet toe­ge­staan in ver­band met het moge­lijke gevaar op besmet­ting.
 • Over pas­to­rale zorg in Corona-tijd gaat de web­si­te Pas­to­raat en Corona waaraan behalve de pro­tes­tantse theo­lo­gische uni­ver­si­teiten van Am­ster­dam/Gro­nin­gen en Kampen ook de Tilburg School of Theology heeft mee­ge­werkt: www.pas­to­raatencorona.nl
 • De heilige Oliën is in de Chrismamis gewijd en wordt via de dekens ver­deeld.
 • De pries­ter­wij­dingen wor­den ver­plaatst. Door allerlei omstan­dig­he­den kan het uitstel niet voor heel lange termijn zijn. Voor­zien is nu dat de pries­ter­wij­dingen plaats­vin­den voor elke wij­de­ling afzon­der­lijk (dat zijn er vijf, God zij dank!), op een moment dat er naar we hopen weer 100 mensen bij aanwe­zig kunnen zijn. De eerste pries­ter­wij­ding zal Deo volente die van Paul Bindels zijn op zater­dag 4 juli om 10.30 uur in de ka­the­draal in Haar­lem (geen vrije toegang, voor wie er niet bij kan zijn te volgen via ka­the­draal TV).De andere pries­ter­wij­dingen zijn nu voor­zien voor sep­tem­ber (12 sep­tem­ber: Javier Acuña Acuña; 13 sep­tem­ber Juan Andrés Correa del Rio; 26 sep­tem­ber Mikel Pálic) en ok­to­ber (31 ok­to­ber Bert Glorie).
 • De Mis in de pa­ro­chies kan via live-stream blijven wor­den uitgezon­den.
 • De Dage­lijkse Mis wordt om 9.00 uur in de ka­the­draal via de live stream uitgezon­den (zie de banner/link op deze web­si­te). Ka­the­draal TV is het kanaal van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Via deze live-stream/You Tube kanaal van de ka­the­draal wor­den ook andere pro­gram­ma's uitgezon­den, zoals aanbid­ding, boete­vie­ring, lezingen, pro­gram­ma's voor jon­ge­ren en gezinnen. Voor het pro­gram­ma: Zie de plan­ning op de bisdom­web­site.
 • De Apos­to­lische Peni­tentiarie heeft een Volle Aflaat verleend aan degenen die ziek zijn door het Corona-virus en allen die hen ver­zorgen of voor de zieken bid­den; onder n. 3 van dit artikel “vie­ring van het sacra­ment van de biecht” wordt meer in­for­ma­tie gegeven, hierbij de links naar de do­cu­menten van de Peni­tentiarie: press.vatican.va/con­tent/salastampa/en/bollettino/pubblico/2020/03/20/200320c.html
  De Apos­to­lische Peni­tentiarie heeft in een nota voor biecht­va­ders gewezen op de moge­lijk­heid in deze omstan­dig­he­den van algemene absolutie en op het votum sacra­menti, zie n. 3j hier­on­der; de tekst van de nota: press.vatican.va/con­tent/salastampa/en/bollettino/pubblico/2020/03/20/200320d.html
 • Groeps­acti­vi­teiten kunnen alleen wor­den gehou­den met inachtne­ming van de regels van het protocol, met bij­zon­dere aan­dacht voor de (gespreide) aan­komst van de deel­ne­mers, de anderhalve meter regel en de voldoende grootte van de ruimte in relatie tot het aantal deel­ne­mers; de toegang tot de ruimte van de bij­een­komst moet zodanig zijn dat de 1.5 m. afstand bewaard blijft.

WAT KUNT U VINDEN IN DIT BERICHT?

Inhoudsopgave

 1. Zondagsplicht
 2. Viering van de Eucha­ris­tie en bewaren H. Communie
 3. Viering van het sacra­ment van de biecht
 4. Viering van de overige sacra­menten
 5. Uit­vaar­ten
 6. Pas­to­rale contacten en caritas
 7. Collectes
 8. Ver­ga­de­ringen/bij­een­komsten
 9. Voor­zie­ningen
 10. Viering Goede Week en Pasen
 11. Maat­regelen/teksten van de Neder­landse bis­schop­pen (Hemel­vaart-protocol)
 12. Live-stream en uitzen­ding van vie­rin­gen
 13. Gebe­den

1. ZONDAGSPLICHT

Alle gelo­vi­gen in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn geëxcuseerd en gedispenseerd van de ver­plich­ting op zon­dag of zater­dag­avond en op verplichte feest­da­gen de heilige Mis bij te wonen zolang de crisis rond het Corona­vi­rus duurt.

Zij wor­den uit­ge­no­digd zo veel moge­lijk de TV Mis, de Mis via radio Maria, de Mis via de KRO-live­stream uit de St. Vitus te Hilversum, via de live-stream van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam vanuit de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo of andere (parochiële) live-streams te volgen.

Haar­lem, 13 maart 2020
+J.W.M. Hendriks

NB Over (paas)biecht en communie zie hier­on­der

Gebed gees­te­lij­ke communie (zie ook onder n. 14)

Mijn Jezus, ik geloof
dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te ont­van­gen.
Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen;
daarom bid ik U:
kom tenminste op gees­te­lij­ke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds geko­men waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U ge­schei­den wor­den.

2. DE VIERING VAN DE H. EUCHARISTIE EN BEWAREN H. COMMUNIE

A. De vie­ring van de H. Eucha­ris­tie

 • Neem de maat­regelen van de bis­schop­pen en de rijksover­heid in acht (zie de protocollen voor gelo­vi­gen, be­die­naren en kerk­ge­bouwen)
 • Gelo­vi­gen moeten zich vooraf aanmel­den en in het kerk­ge­bouw de route-aan­wij­zingen volgen
  De algemene regels van hygiëne en preventie gel­den ook hier: han­den reinigen bij binnen­komst van de kerk, hoesten en niezen in de elleboog, gebruik maken van papieren zak­doek­jes, bij verkoud­heids­klach­ten of verho­ging thuis blijven. Geen han­den schud­den. Deelname aan de vie­rin­gen is voor eigen verant­woor­de­lijk­heid.
 • Het advies is zich­zelf zo min moge­lijk aan te raken
 • Het uitreiken van de heilige communie brengt door de geringe fysieke afstand besmet­tings­ge­vaar met zich mee.
  Daarom vraagt het protocol van de gelo­vi­gen: 1.5 m afstand te hou­den van elkaar, de han­den te reinigen voor het ont­van­gen van de H. Hostie en de h. communie op de hand te ont­van­gen of op een eigen corporale (witte schone doek) die naar de mond wordt gebracht.
  De be­die­naar reikt de heilige communie uit met een schepje of hostie-pincet (tenacula) en gebruik makend van een hoestscherm. Er is geen tong­com­mu­nie moge­lijk.
 • Als door de omstan­dig­he­den de communie wordt verlangd, maar niet ont­van­gen kan wor­den, kan met de desbe­tref­fen­de persoon ge­spro­ken wor­den over de gees­te­lij­ke communie, die zonder sacra­men­tele nutti­ging een innige vereni­ging met Christus bewerkt (gebe­den daarvoor, zie de gebeds­kaart van de bis­schop­pen, zie onder bij : Gebed).
 • Het is be­lang­rijk de gelo­vi­gen te helpen weer de stap te zetten naar de MIs; dit kan bij­voor­beeld door hen speciaal uit te nodigen en/of door een attentie voor wie weer naar de kerk komen.
 • De gelo­vi­gen zijn zolang de maat­regelen van de bis­schop­pen van kracht zijn, gedispenseerd in de ver­plich­ting om op zon­da­gen en verplichte feest­da­gen de heilige Mis bij te wonen.
 • De pries­ters wor­den bij­zon­der uit­ge­no­digd dage­lijks de heilige Mis te vieren vanwege de gees­te­lij­ke kracht van het Eucha­ris­tisch Offer, en dat ook te doen voor de slacht­of­fers, de ver­zorgen­den, de bur­ger­lijk verant­woor­de­lijken en om een spoe­dig einde van de corona-epidemie.
 • De handwas­sing tij­dens de eucha­ris­tie­vie­ring moet gebeuren met schoon water, eventueel zeep. Nadien wor­den de han­den afgedroogd met een schone handdoek, die een­ma­lig gebruikt en daarna gewassen wordt.
 • Zorg voor een telkens (bij elke vie­ring) schoongewassen kelk­doek­je.
 • Het drinken uit de kelk is in deze situatie voorbe­hou­den aan de cele­brant. Verder door indo­ping. Con­ce­le­branten kunnen gebruik maken van een eigen kelk.

  B. Het Bewaren van de heilige communie en zieken­com­mu­nie

 • De heilige communie kan buiten de Mis wor­den uitgereikt met de voor­zorgsmaat­regelen. In verpleeg- en ver­zor­gings­hui­zen en overige in­stel­lingen kan het bezoek en heilige communie plaats vin­den wanneer dat door de bur­ger­lijke over­heid voor het be­tref­fen­de huis is vrijge­ge­ven. Het protocol van die in­stel­ling moet wor­den gevolgd.

C. Eerste communie

De vie­ring van de eerste heilige communie kan plaats vin­den met inachtne­ming van de speciale maat­regelen voor aantal kerk­be­zoekers, afstan­den, hygiëne e.d.

3. VIERING VAN HET SACRAMENT VAN DE BIECHT
het sacra­ment van Boete en ver­zoe­ning

Het canoniek recht verplicht niet meer tot de paas­biecht. Het ker­ke­lijk wet­boek geeft de ver­plich­ting tenminste eenmaal per jaar de erns­tige zon­den getrouw te belij­den (c. 989) en de heilige communie te ont­van­gen (c. 920). Een gerecht­vaar­digde reden kan maken dat aan de ver­plich­ting tot paas­com­mu­nie niet in de paas­tijd maar in een andere tijd wordt voldaan. Die reden is door de Corona­cri­sis aanwe­zig.

 

Kortom: men kan de algemene absolutie geven als een persoon eigen­lijk graag zou willen biechten maar dit nu niet goed moge­lijk is vanwege de Corona-situatie.

Verlangen naar de biecht

Verder kan ook wor­den gewezen op het zon­dendelgend karakter van boetedoe­ning en van het verlangen naar het sacra­ment (Votum sacra­menti). Dit zou kunnen wor­den vergeleken met de gees­te­lij­ke communie. Wie eigen­lijk verlangt te biechten en de zon­den te belij­den maar dit nu niet kan, kan zich de zon­den te binnen brengen, God ver­ge­ving vragen (bijv. door een oefe­ning van berouw of de schuldbelij­denis van de Mis of een ander verge­lijk­baar gebed) en zich voornemen om het sacra­ment van de biecht te ont­van­gen zodra dat moge­lijk is; die persoon ont­vangt Gods ver­ge­ving door zijn verlangen naar de sacra­men­tele genade. Volmaakt berouw dat de intentie om te biechten insluit, is zon­denver­ge­vend.
Voor het ver­krij­gen van de volle aflaat ten tijde van de Corona-crisis is dit voldoende, heeft de Peni­tentiarie verk­laard.

Ruimte voor het biecht­ho­ren

De Nota van de Peni­tentiarie van 19 maart 2020 (en daarna ook het protocol van de kerk­pro­vin­cie) vraagt aan­dacht voor de ruimte waarin de biecht gehoord wordt in de gevallen waarin dit moge­lijk is, als het niet om besmette pa­tiën­ten gaat. Het is beter om in de situatie van de Pandemie biecht te horen in een ruimte die goed gelucht wordt, buiten de biecht­stoel, met een gepaste afstand tussen pries­ter en biech­teling (1½ m.) en moge­lijk met een be­scher­mend mondkapje. Na­tuur­lijk moet er wel aan­dacht voor zijn dat het biechtgeheim bewaard blijft en er moet gelet wor­den op de nood­za­ke­lijk discretie. Houd afstand!

Speciale Aflaten voor de zieken, helpers, mee-bid­dende gelo­vi­gen en ster­ven­den

De Apos­to­lische Peni­tentiarie heeft bij decreet van 19 maart een volle aflaat verleend:

 • aan de gelo­vi­gen die zijn aangestoken door het Corona-virus en in qua­ran­tai­ne zijn in het zie­ken­huis of thuis, alsmede
 • aan de werkers in de ge­zond­heids­zorg, de fami­lie­le­den en ieder die zich aan het risico van besmet­ting blootstelt om zieken die lij­den aan het Corona­vi­rus te ver­zorgen,
 • aan de gelo­vi­gen die gedurende tenminste een half uur een bezoek brengen aan het H. Sacra­ment, de Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding of de lezing van de H. Schrift doen of de Rozen­krans, de Kruis­weg of de Rozen­krans van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid bid­den om van God het einde van de epidemie te ver­krij­gen, ver­lich­ting voor de Corona-zieken en het eeuwig heil van degenen die de Heer tot zich heeft ge­roe­pen,

onder de volgende voor­waar­den:

 • inner­lijk afstand nemen van iedere zonde
 • zich gees­te­lijk verenigen via de com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len met de H. Mis, met de Rozen­krans, de Kruis­weg of andere vormen van devotie of als zij tenminste het Credo, het Onze Vader en een aanroe­ping tot de maagd Maria bid­den
 • deze be­proe­ving in een geest van geloof in God en uit liefde voor de mede­mensen opdragen
 • voornemen de gewone voor­waar­den voor een aflaat (sacra­men­tele Eucha­ris­ti­sche communie en gebed volgens de intenties van de paus) te vervullen zo gauw dat moge­lijk is.

Aan de ster­ven­den die de zie­ken­zal­ving en het viaticum niet kunnen ont­van­gen (met de pau­se­lijke zegen in het stervensuur jh) verleent de Peni­tentiarie een volle aflaat op het moment van sterven, indien zij goed zijn gedispo­neerd (inner­lijke afstand van de zonde) en zij gedurende hun leven gewoon waren een of ander gebed te bid­den. Het wordt aan­be­vo­len om dan bij het ver­krij­gen van de aflaat een kruis of kruis­beeld te gebruiken. De Kerk vult de gewone voor­waar­den voor een aflaat aan (Ecclesia supplet).

4. VIERING VAN DE OVERIGE SACRAMENTEN

Volgens de Richt­lij­nen van de Rijksover­heid en het protocol van de kerk­pro­vin­cie kunnen de volgende vie­rin­gen door­gaan:

 1. Onderling moet 1½ meter afstand wor­den geno­men.
 2. Voor alle vie­rin­gen geldt : houd afstand, res­pec­teer de hygiënische regels
 3. Voor het doopsel geldt even­eens dat de afstand van 1.5 m. moei­lijk te handhaven is; daarom wordt het in beginsel nog uit­ge­steld; in overleg met de pastoor kan het doopsel nu al plaats­vin­den, als de voorzich­tig­heids­regels zo goed moge­lijk in acht wor­den geno­men.
 4. Dit geldt ook voor de vie­ring van het heilig vormsel .

1. Hoe moet wor­den omge­gaan met het gebruik van water bij het sacra­ment van het doopsel (met name in stervens­ge­vaar)?

Gebruik vers, schoon water en giet dat in een schoongemaakte kan, droog het hoofd van de dopeling af met een schone handdoek, die een­ma­lig gebruikt en daarna gewassen wordt. Was als be­die­naar van het doopsel vóór en na de doop­bedie­ning de han­den.
Als er gevaar is voor het leven van een persoon, wordt het doopsel zonde ruitstel toege­diend.

2. Hoe moet wor­den omge­gaan met zal­ving bij doopsel, vormsel, sacra­ment van de zieken?

Alge­meen advies/richtlijn:

 • Was als be­die­naar vóór en na de zal­ving de han­den.
 • Direct licha­me­lijk contact bij de zal­ving moet wor­den verme­den, gebruik daarom een zgn. ‘virgula’ (staafje). Wanneer gekozen wordt voor een wattenstaafje, dan dient dit staafje nadien te wor­den verbrand, aangezien de Heilige Oliën nooit als wegwerp­ma­te­riaal kunnen wor­den beschouwd.

 • Bij het sacra­ment van de zieken wordt de afstand­regel zo goed moge­lijk onder­hou­den.
 • Verder moet on­der­scheid gemaakt wor­den tussen mensen die in algemene zin erns­tig ziek zijn én degenen die met het corona­vi­rus zijn besmet:
 • Bij mensen die in algemene zin erns­tig ziek zijn: zie alge­meen advies/richtlijn

 • Bij mensen die met het corona­vi­rus zijn besmet en die in een zie­ken­huis zijn opgeno­men, vraag naar de richt­lij­nen van de in­stel­ling. Voor de gel­dig­heid van het sacra­ment moet de pries­ter aanwe­zig zijn bij de zieke en zowel de zal­ving(en) ver­rich­ten als de sacra­men­tele tekst uit­spre­ken. In geval van nood kan wel met één zal­ving wor­den volstaan en kan buiten de sacra­men­tele kern­tekst de rest van de liturgie wor­den weg gelaten. Bij een Corona-patiënt heeft de pries­ter de mede­wer­king nodig van een in­stel­ling om be­scher­mende kle­ding te kunnen dragen. Als die mede­wer­king niet wordt gegeven, wordt het las­tiger. De gerust­stel­ling voor de zieken die dit sacra­ment nu niet kunnen ont­van­gen is dat het sacra­ment niet heils­nood­za­ke­lijk is (“necessitate medii”). Het is een sacra­ment van ster­king. Net als bij de gees­te­lij­ke communie kan hier sprake zijn van een gees­te­lij­ke zie­ken­zal­ving door het zgn. votum sacra­menti: het verlangen om dit sacra­ment te ont­van­gen indien de moge­lijk­heid er was geweest, geeft de zieke de genade van dit sacra­ment. In sommige gevallen zal het wél moge­lijk zijn een algemene absolutie te geven en het is na­tuur­lijk aan te bevelen om - waar dat moge­lijk is - via de tele­foon of een videoverbin­ding met een patiënt te bid­den. Zie ook over de aflaat voor wie de zie­ken­zal­ving en de biecht niet kan ont­van­gen onder n. 3.

3. Viering van hu­we­lij­ken

Hu­we­lij­ken kunnen plaats vin­den met inachtne­ming van de regels van de rijksover­heid;
Het fe­li­ci­te­ren gebeurt op Corona-afstand.

5. UITVAARTEN

Uit­vaar­ten kunnen plaats vin­den met inachtne­ming van de regels van de rijksover­heid;
Het fcondoleren gebeurt op Corona-afstand.

De kist wordt gezegend zonder be­spren­keling

zie ook de web­si­te pas­to­raat en corona.

6. PASTORALE CONTACTEN EN CARITAS

Over pas­to­rale zorg in Corona-tijd gaat de web­si­te Pas­to­raat en Corona waaraan behalve de pro­tes­tantse theo­lo­gische uni­ver­si­teiten van Am­ster­dam/Gro­nin­gen en Kampen ook de Tilburg School of Theology heeft mee­ge­werkt: https://www.pas­to­raatencorona.nl/

Hoe kunnen pas­to­rale contacten met de gelo­vi­gen wor­den onder­hou­den? Wat kunnen we doen voor dak­lo­zen en armen?

 • Maak optimaal gebruik van com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len (tele­foon, e-mail, facetime, skype, whatsapp, messenger e.a.).
 • Houd gepaste afstand van mensen; indien zij verkou­den zijn/hoesten wor­den zij gevraagd om thuis te blijven. In andere gevallen geldt altijd de 1,5 m. regel.
  Dit geldt ook bij het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning, die dus beter niet plaats­vindt in een biecht­stoel maar elders in een grotere ruimte.
 • Als het mensen betreft die thuis of in het zie­ken­huis, in qua­ran­tai­ne of isolatie, zijn, vraag advies aan de huisarts of naar de richt­lij­nen van de in­stel­ling.
 • Zorg dat er vanuit de pa­ro­chie omgekeken wordt naar mensen die alleen staan, een zwakke ge­zond­heid hebben, wellicht niet goed weten hoe zich te red­den in deze situatie. Bezoek­groepen kunnen een kaartje sturen, de ouderen bellen enz.

7. COLLECTES

II. Op welke manier vin­den collectes plaats?

 • De collecte kan plaats vin­den door een collecte­schaal of -bus bij de uitgang te plaatsen. Bij een live-stream kan de moge­lijk­heid wor­den vermeld om bij te dragen door de gift-app of op andere (digitale) wijze.
 • Kerken en pa­ro­chies voelen de nood door te­rug­lo­pende in­kom­sten nu de zon­dagse vie­rin­gen in de kerk geen doorgang kunnen vin­den; digi­taal collec­te­ren is daarom een be­lang­rijke optie
 • Tege­lijk is het be­lang­rijk om de moge­lijk­he­den tot het geven van een bijdrage door ideal of givt-app e.d. op korte termijn te ont­wik­ke­len waar die nog niet bestaan.
 • De collecte in natura voor de voedsel­bank (of verge­lijk­ba­re ini­ta­tieven): hier hebben de Neder­landse bis­schop­pen bij­zon­dere aan­dacht voor gevraagd.

8. VERGADERINGEN/BIJEENKOMSTEN

1. Kunnen geplande ver­ga­de­ringen en bij­een­komsten van besturen, pas­to­rale team, catechese-groepen, pa­ro­chiekern-com­mis­sies, koor­re­pe­ti­ties e.a. voortgang vin­den?

 • De ver­ga­der­ruim­te dient veilig ingericht te zijn, zodat ieder de afstand kan hou­den, ook bij binnen­komst en vertrek. Zorg ook voor goede ventilatie. Verder gel­den de 1.5 m regel en de voor­schriften van hygiëne. Zie verder de richt­lij­nen van de bur­ger­lijke over­heid en van de bis­schop­pen. We roepen op de richt­lij­nen van de Rijksover­heid en van de Neder­landse bis­schop­pen te volgen.

2. Gebeds­bij­een­komsten

 • Aan­be­vo­len wordt de kerk open te stellen, gelegen­heid te geven voor het ops­te­ken van een kaarsje en eventueel stille aanbid­ding te hou­den, mits de gelo­vi­gen niet te groot in aantal zijn en de ruimte groot genoeg is om voldoende afstand van elkaar te kunnen hou­den.
 • Er kan wij­wa­ter uitge­ge­ven wor­den, maar als er een tap­punt is dient er ontsmet­tings­mid­del te zijn met toebe­ho­ren om de kraan te ontsmetten. Een andere moge­lijk­heid zijn kant en klare flesjes wij­wa­ter.
 • Het kussen of aanraken van een heiligen­beeld, icoon of reliekschrijn is nog ongewenst.
 • De bis­schop­pen vragen om dan ook een voor­zie­ning te hebben zodat mensen kunnen doneren voor de voedsel­bank.

9. VOORZIENINGEN

Welke voor­zie­ningen moeten we treffen in de kerk, pastorie, sacristie, se­cre­ta­riaats­ruim­te, ver­ga­der­zaal, toiletten?

 • Zorg dat de kerk en de andere genoemde ruimten regel­ma­tig geventileerd en goed schoon gemaakt wor­den.
 • Zorg voor desinfec­te­rende handgel, vloei­ba­re hand­zeep, papieren handdoeken e.d.
 • Verwijder handdoeken waaraan ieder zijn/haar han­den kan afdrogen.

10. Algemene regels voor besloten vie­rin­gen

 • Het lijkt dat zingen een groter gevaar oplevert en dat dan een grotere afstand moet wor­den gehou­den. Er loopt nog een omvattend onder­zoek naar besmet­tings­ge­vaar van zingen. We wachten totdat er dui­de­lijk­heid is over het besmet­tings­ge­vaar bij koorzang en volkszang. Intussen is voorzich­tig­heid aan te bevelen. Geen samenzang.
 • let erop dat er ook in de sacristie en de ruimtes rond het kerk­ge­bouw voldoende afstand wordt gehou­den en dat het aantal mensen in de ruimte beperkt is.

11. MAATREGELEN/TEKSTEN VAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN

Hier­on­der volgt eerst de tekst van de Protocollen van de Kerk­pro­vin­cie van 20 mei j.l., daarna de oudere teksten.

PROTOCOL GELOVIGEN


Dit protocol is voor ie­der­een die naar de kerk komt om een vie­ring bij te wonen of op een andere manier van het kerk­ge­bouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richt­lij­nen op te volgen zodat alle aanwe­zigen waar­dig en veilig samen kunnen vieren. Alge­meen Alle maat­regelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne - han­den reinigen bij binnen­komst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zak­doek­jes - en ge­zond­heid - bij verkoud­heids­klach­ten en/of verho­ging thuis blijven- dienen door alle betrok­ke­nen strikt nageleefd te wor­den. Degenen die deelnemen aan vie­rin­gen doen dat op eigen risico.

 

Liturgie­vie­ring


RESERVEREN • U moet zich vooraf aanmel­den.

HYGIËNE • U volgt bij binnen­komst de aan­wij­zingen voor plaat­sing en bij het uit­gaan de aan­wij­zingen om veilig naar de uitgang te gaan. • Bij het kruis­te­ken wordt het lichaam niet aangeraakt.

DIENST VAN HET WOORD • Bij het drie­vou­dig kruis­te­ken vóór het evan­ge­lie wordt het lichaam niet aangeraakt.

DIENST VAN HET ALTAAR • Gelo­vi­gen hou­den elkaars hand niet vast tij­dens het bid­den van het Onze Vader. • Gelo­vi­gen geven elkaar bij de vre­des­wens niet de hand. • Het in pro­ces­sie naar het altaar brengen van vruchten en groenten of andere gaven moet verme­den wor­den.

H. COMMUNIE UITREIKING • U houdt anderhalve meter afstand van elkaar. • U dient voor het ont­van­gen van de H. Hostie uw han­den te reinigen. • Kin­de­ren die niet com­mu­ni­ce­ren wor­den zonder aanra­king gezegend op anderhalve meter afstand. • Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’ mee­ge­bracht wor­den op de hand en zo de H. Hostie naar de mond gebracht wor­den. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek.
COLLECTE • U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang, via een bankoverschrij­ving, of via een gift-app.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING (BIECHT) • U kunt niet biechten in een biecht­stoel. • U kunt biechten in een te ventileren ruimte waar de pries­ter en u anderhalve meter van elkaar kunnen zitten.


 DOOPSEL • Het toedienen van het doopsel wordt uit­ge­steld. • In geval van nood kan het doopsel thuis zelf door de ouders toege­diend wor­den (nood­doop), in overleg met de pastoor. Daarna, op een later tijdstip, volgen de andere riten in de kerk (inclusief de zal­ving). • Als de doop niet wordt uit­ge­steld moet bij het toedienen van het doopsel de regel van anderhalve meter zoveel moge­lijk in acht wor­den geno­men.

VORMSEL • Het ont­van­gen van het vormsel wordt uit­ge­steld.

EERSTE COMMUNIE • Het ont­van­gen van de Eerste Communie door een groep wordt uit­ge­steld.

SACRAMENT VAN DE ZIEKEN • Bij zal­ving wordt de regel van anderhalve meter zoveel moge­lijk in acht geno­men.

HUWELIJK • Fe­li­ci­te­ren bij huwe­lijks­vie­ringen doet u zonder fysieke aanra­king en met inachtne­ming van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerk­ge­bouw, maar ook in de trouw­stoet houdt u anderhalve meter afstand.

UITVAART • Condoleren bij uit­vaar­ten doet u zonder fysieke aanra­king en met in achtne­ming van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerk­ge­bouw, maar ook op het kerkhof en in de rouw­stoet houdt u anderhalve meter afstand. KINDERWOORDDIENST • Kin­de­ren kunnen direct bij binnen­komst in de kerk naar hun eigen pro­gram­ma en naar de kinderoppas gaan.

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING • Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelo­vi­gen tij­dens de vie­ring.

NA AFLOOP • Napraten in groepjes en koffie­drin­ken in het kerk­ge­bouw kan gezien de gel­dende maat­regelen niet, maar kan wel plaats­vin­den in een pa­ro­chie­zaal of in een tuin bij de kerk, waar u anderhalve meter afstand tot elkaar kunt bewaren.

Gebed en devotie


MARIA • Het Maria­beeld, schilderij of icoon mag niet wor­den aangeraakt of gekust. o Bij het tappen van wij­wa­ter bij Lourdesgrotten en Maria­ka­pellen gebruikt men een eigen fles/can. o U dient de kraan/druk­knop na gebruik te ontsmetten.

HEILIGEN • Het Heiligen­beeld, schilderij, icoon of reliekschrijn mag niet wor­den aangeraakt of gekust. KAARSEN • Bij het kaarsenbran­den en gebed dient u de anderhalve meter regel te volgen. • De betaling van de kaarsen moet bij voor­keur contactloos plaats­vin­den. o Als dat niet kan dient u uw han­den te ontsmetten alvorens te betalen. • De kaars wordt aan een andere reeds bran­dende kaars aangestoken. o Als dat niet kan gebruikt men een eigen aansteker of lucifer.

 

Andere ac­ti­vi­teiten


JEUGDWERK • Jon­ge­ren komen zoveel moge­lijk zelf naar het pa­ro­chie­cen­trum toe. Als zij wor­den gebracht door hun ouders met de auto lopen de kin­de­ren zelf naar het pa­ro­chie­cen­trum. • De leiders en jon­ge­ren hebben de tijd om aan te komen en te ver­trek­ken, zonder extra contact momenten. • Leiders en jon­ge­ren gaan na de bij­een­komst direct naar huis.

DIACONAAL WERK • Bij het uit­de­len van pakketten bij de voedsel­bank moeten de richt­lij­nen over afstand en hygiëne van het RIVM in acht wor­den geno­men. • U kunt een bijdrage leveren in de vorm van houd­ba­re levens­mid­de­len af te geven voor de voedsel­bank als blijk van naasten­liefde.

BEDEVAARTEN • Bede­vaarten in groepen per bus kunnen alleen plaats­vin­den, wanneer in de bussen gezorgd is voor een afstand van anderhalve meter tussen de passagiers die mondkapjes dragen, zoals in het open­baar ver­voer. • U kunt wanneer u niet naar het bede­vaartsoord kunt komen tele­fo­nisch of via e-mail een kaarsje laten bran­den of een gebeds­in­ten­tie aan­vra­gen. • De bepa­lin­gen voor reizen van de (bui­ten­landse) over­heid moeten wor­den gevolgd. • Digitale bede­vaart: o via het online-platform https://sanctuarystrea­ming.eu/, gelan­ceerd door de Com­mis­sie van Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties van de EU (COMECE), wor­den eucha­ris­tie­vie­ringen en gebeds­diensten in onder meer Lourdes, Loreto, Czestochowa, Fátima en vele andere gelive­streamd.

VERGADERINGEN • Zolang de anderhalve meter regel van kracht is wor­den bij­een­komsten thuis ontra­den.

 

PROTOCOL BEDIENAREN


Dit protocol is bedoeld voor ie­der­een die een rol heeft in de ere­dienst. Van u wordt gevraagd deze richt­lij­nen op te volgen zodat alle aanwe­zigen waar­dig en veilig samen kunnen vieren.

Alge­meen Alle maat­regelen inzake de anderhalve meter regel, hygiëne - han­den reinigen bij binnen­komst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zak­doek­jes - en ge­zond­heid - bij verkoud­heids­klach­ten en/of verho­ging thuis blijven- dienen door alle betrok­ke­nen strikt nageleefd te wor­den. Degenen die de sacra­menten celebreren of gebeds­vie­ringen lei­den doen dat op eigen risico.

RELIGIEUZE GEMEENSCHAPPEN Bezoekende be­die­naren voor liturgie moeten vooraf bevraagd wor­den op hun ge­zond­heid. Daar­naast dienen zij gewezen te wor­den op hun verant­woor­de­lijk­heid van hun eigen ge­zond­heid en de ge­zond­heid van anderen.

 

Liturgie­vie­ring


HYGIËNE • De be­die­naren wassen voor aan­vang en na afloop van de vie­ring hun han­den met desinfec­te­rende zeep. • De koster wast vóór de vie­ring de han­den en legt de hosties op de communie-schaal c.q. ciborie klaar. • De hosties­schaal blijft afgedekt. • Het sprenkelen van gewijd water door de pries­ter over de gelo­vi­gen dient achterwege gelaten te wor­den. • De reverentie van het altaar gebeurt zonder aanra­king. • Bij het kruis­te­ken wordt het lichaam niet aangeraakt. • De intrede­pro­ces­sie bij een vie­ring en de pro­ces­sie aan het einde van de vie­ring wordt zo kort moge­lijk gehou­den met inachtne­ming van de anderhalve meter regel.

DIENST VAN HET WOORD • Bij het drie­vou­dig kruis­te­ken vóór het evan­ge­lie wordt het lichaam niet aangeraakt. • Het aanreiken van het wierookvat is kort en er dient niet bij te wor­den ge­spro­ken.

DIENST VAN HET ALTAAR • De bewiero­king van het altaar dient alleen door de pries­ter gedaan te wor­den. • Bij aanwe­zig­heid van een diaken staat deze minimaal anderhalve meter schuin achter de pries­ter. • De pries­ter bedient zelf de palla en het altaarmissaal. • Tijdens de consecratie staan pateen en kelk in het mid­den en ciborie c.q. hostie­schaal op afstand naar rechts. De pries­ter buigt voorover en spreekt naar bene­den. • Bij con­ce­le­bra­tie dient er voor elke con­cele­brant een eigen kelk te zijn en een eigen pateen/hostie­schaal. • De hostieschalen dienen evenals de kelk buiten de consecratie en het com­mu­ni­ce­ren met een palla of een kleedje (als de palla te klein is voor een hostie­schaal) te wor­den bedekt. • Elke con­cele­brant purifi­ceert de eigen kelk en pateen/hostie­schaal.

 

 H. COMMUNIE • De handwas­sing voor en na de communie moet gebeuren met schoon water, eventueel zeep. • De kelk kan slechts door één persoon gebruikt wor­den.

UITREIKING • Gebruik een daarvoor bestemd schepje (of passend pincet). • Gebruik een hoestscherm tussen de be­die­naar van de H. Communie en de com­mu­ni­cant. Onder het hoestscherm wordt de H. Hostie met schepje of pincet op de hand van de com­mu­ni­cant gelegd. • Wie de H. Hostie niet met de hand wil aanraken, kan een eigen 'corporale' mee­bren­gen en daarop de H. Hostie ont­van­gen en naar de mond brengen. • Van tong-communie moet wor­den afgezien. • Van kelk-communie moet wor­den afgezien.

Een reserve schepje of pincet moet bij de hand zijn, voor wanneer schepje of pincet de hand van de com­mu­ni­cant heeft aangeraakt. Een hoestscherm kan eventueel zelf gemaakt wor­den.

RELIGIEUZE GEMEENSCHAPPEN • Na de eucha­ris­tie­vie­ring kan de overste de ciborie uit het ta­ber­na­kel halen en de H. Communie uitreiken. o Ver­vol­gens kan hij/zij de H. Communie ont­van­gen van een medezuster/broeder. o De reli­gi­euze ge­meen­schappen maken zelf de afwe­ging i.v.m. kwets­baar­heid medezusters/broeders de H. Communie tij­dens de vie­ring uit te reiken door de cele­brant of na de vie­ring door de overste.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING (BIECHT) • U kunt geen biecht horen in een biecht­stoel. Er kan gekozen wor­den voor een biecht in een goed te ventileren ruimte waar de pries­ter en de biech­teling minstens anderhalve meter van elkaar kunnen zitten.

DOOPSEL • De toedie­ning van het doopsel wordt uit­ge­steld. • In geval van nood kan het doopsel thuis zelf door de ouders toege­diend wor­den (nood­doop). De pastoor begeleidt de ouders daar zo goed moge­lijk op afstand bij. Daarna, op een later tijdstip, volgen de andere riten in de kerk (inclusief de zal­ving). • Als de doop niet wordt uit­ge­steld moet bij het toedienen van het doopsel de regel van anderhalve meter zoveel moge­lijk in acht wor­den geno­men.

VORMSEL • Het toedienen van het vormsel wordt uit­ge­steld.

EERSTE COMMUNIE • De uit­rei­king van de Eerste Communie aan een groep wordt uit­ge­steld.

SACRAMENT VAN DE ZIEKEN • Bij zal­ving wordt de regel van anderhalve meter zoveel moge­lijk in acht geno­men. • Er wordt gebruik gemaakt van een ’virgula’ (staafje).

UITVAART • De kist met de over­le­de­ne wordt gezegend zonder be­spren­keling. MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING • Geen gezangen door koren en gelo­vi­gen (volkszang) tij­dens de vie­ring. • Geen optre­dens van instru­mentalisten op blaasinstru­menten en muziek­groepen. o Er kan ook gedacht wor­den aan het voorlezen van een psalm of lied en aan het spelen van een koraal door het orgel.

 

 • Een cantor kan op afstand van minimaal zes meter van anderen enkele vaste gezangen tij­dens de vie­ring voor zijn/haar reke­ning nemen. o De cantor mag niet achter het ambo staan ter beper­king van het besmet­tings­ge­vaar voor lectoren en cele­brant. • Enkel de aanhef van li­tur­gische gezangen geschiedt door de cele­brant. De rest door de cantor.

 

Andere ac­ti­vi­teiten


PASTORAAT EN BEZOEKWERK • Pas­to­raat in fysieke nabij­heid aan kwets­ba­re ouderen en aan mensen met verminderde weerstand kan niet plaats­vin­den, uitgezonderd situaties van gees­te­lij­ke nood. • De be­die­naar kan een per­soon­lijke afwe­ging maken. Eventueel zorgt hij voor ver­vangend pas­to­raat. • Pas­to­raat aan kwets­ba­re gelo­vi­gen dient zo veel moge­lijk via tele­foon (tele­fooncirkel), per brief (kaartje), email, facetjes, skype of via videobellen te gebeuren. • Pas­to­raat aan de overige gelo­vi­gen gebeurt bij voor­keur in ker­ke­lijke gebouwen, waar de anderhalve meter regel in acht kan wor­den geno­men. • Pas­to­raat in zieken­hui­zen en verpleeg- en ver­zor­gings­hui­zen, en overige in­stel­lingen is weer moge­lijk wanneer de over­heid deze huizen en in­stel­lingen vrijgeeft voor bezoek. o In deze in­stel­lingen is er een protocol dat gevolgd dient te wor­den.

JEUGDWERK • U dient de lei­ding van de jeugd­werk­groepen over het protocol te in­for­meren.

DIACONAAL WERK • Zorg voor maat­werk gericht op oudere gelo­vi­gen, eenzame personen, dak- en thuis­lozen, mensen die in armoede leven, onge­do­cu­men­teer­den, enz.

PROTOCOL KERKGEBOUWEN


Dit protocol is bedoeld voor ie­der­een die een rol heeft bij het inrichten en schoon­hou­den van kerk­ge­bouwen, kapellen en andere ruimten zodat deze zo veilig moge­lijk kunnen wor­den gebruikt.

Alge­meen Alle maat­regelen inzake de anderhalve meter regel, hygiëne - han­den reinigen bij binnen­komst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zak­doek­jes - en ge­zond­heid - bij verkoud­heids­klach­ten en/of verho­ging thuis blijven- dienen door alle betrok­ke­nen strikt nageleefd te wor­den.

RELIGIEUZE GEMEENSCHAPPEN • Reli­gi­euze ge­meen­schappen dienen vooraf goed na te denken over de wen­se­lijk­heid om publieke vie­rin­gen te hou­den. • Bij open­stel­ling van reli­gi­euze vie­rin­gen in reli­gi­euze ge­meen­schappen houdt men zich aan alle bepa­lin­gen van het RIVM. o In ver­zor­gings­hui­zen van reli­gi­euzen zijn publieke vie­rin­gen niet toe­ge­staan. o In kleine, kwets­ba­re ge­meen­schappen wordt afgera­den om publieke vie­rin­gen te hou­den. • Wanneer een ge­meen­schapslid corona-ver­schijn­selen heeft, wor­den alle publieke vie­rin­gen stop­ge­zet.

 

Liturgie­vie­ring


GEBRUIKSPLAN • Maak een gebruiks­plan voor het kerk­ge­bouw. • Per kerk­ge­bouw wordt iemand aangewezen die er op toeziet dat de maat­regelen wor­den nageleefd. • Wees alert op de verplichte aanwe­zig­heid van een bedrijfs­hulp­ver­le­ner, iemand met een E.H.B.O. diploma. • Er mag geen intentie­boek aanwe­zig zijn.

RESERVEREN • Maak een reserve­rings­sys­teem zodat ie­der­een die aanwe­zig wil zijn bij de liturgie zich kan aanmel­den en een plaats kan reserveren.

INFORMEREN • Vraag aan deel­ne­mers van de vie­ring of bij­een­komst naar ge­zond­heids­klach­ten corona­vi­rus gerela­teerd.

PLACEREN • Geef veilige loop­rou­tes aan op anderhalve meter afstand van de zit­plaatsen. • Geef aan waar gelo­vi­gen kunnen zitten op anderhalve meter afstand van elkaar.

TOELAATBAAR AANTAL GELOVIGEN • Als het toelaat­baar aantal gelo­vi­gen wordt overschre­den kunnen meerdere vie­rin­gen op een dag plaats­vin­den, maar niet meer dan één vie­ring per dag­deel.

HYGIËNE • Stel een ontsmet­tings­plan op voor het kerk­ge­bouw, leze­naars, micro­foons e.d.


 • Bij binnen­komst staat ontsmet­tings­mid­del klaar om de han­den te ontsmetten. • Wijwaterbakjes dienen leeg te zijn. • Tussen de vie­rin­gen moet het kerk­ge­bouw geventileerd wor­den.

COMMUNICATIE • Bij de ingang hangt een poster waarop de voor­schriften dui­de­lijk staan vermeld. Ook ligt hier het protocol voor gelo­vi­gen zodat zij dit mee kunnen nemen. • Zorg voor een Engels­ta­lige versie voor anders­ta­ligen.

H. COMMUNIE UITREIKING • De gelo­vi­gen moeten geholpen wor­den bij het volgen van de anderhalve meter regel tij­dens de communiegang. • Er moet ontsmet­tings­mid­del klaar staan zodat gelo­vi­gen voor het ont­van­gen van de H. Hostie de han­den kunnen reinigen.

UITVAART • Er is geen con­do­lean­ceboek aanwe­zig. • Niet alleen in het kerk­ge­bouw, maar ook in de rouw­stoet en op het kerkhof houdt men anderhalve meter afstand van elkaar.

KINDERWOORDDIENST • De voor­schriften van de over­heid ten aanzien van kin­de­ren dienen in acht te wor­den geno­men.

Gebed en devotie


AANBIDDING VAN HET ALLERHEILIGSTE • In kerken waar het Aller­hei­ligst Sacra­ment wordt uit­ge­steld voor aanbid­ding dienen de zit­plaatsen te voldoen aan de anderhalve meter regel.
MARIA • De bid­stoelen en banken dienen te voldoen aan de anderhalve meter regel. • Er dient ontsmet­tings­mid­del aanwe­zig te zijn om de kraan/druk­knop van een aanwe­zig wij­wa­tertap­punt na gebruik te ontsmetten.

HEILIGEN • De bid­stoelen en banken dienen te voldoen aan de anderhalve meter regel. • Het Heiligen­beeld, schilderij, icoon of reliekschrijn mag niet wor­den aangeraakt of gekust. KAARSEN • Bij het kaarsenbran­den dienen kerk­gan­gers via lijnen op de vloer op de anderhalve meter regel gewezen te wor­den. • De betaling van de kaarsen moet bij voor­keur contactloos plaats­vin­den. Als dat niet moge­lijk is dient ontsmet­tings­mid­del voor de han­den aanwe­zig te zijn bij de betaalbak.

OFFERBLOK • Als contactloos offeren niet moge­lijk is dient ontsmet­tings­mid­del voor de han­den aanwe­zig te zijn.

PROCESSIES • Pro­ces­sies op de open­ba­re weg kunnen vooralsnog niet plaats­vin­den.

 

Andere ac­ti­vi­teiten


JEUGDWERK • In het jeugd­werk (catechese, club­werk, en andere jeugd- en jon­ge­ren­groepen) moeten de aan­wij­zingen gevolgd wor­den die door de over­heid aan de scholen en/of kinder­op­vang gegeven zijn. • De bij­een­komsten vin­den plaats op een tijdstip en een locatie waar op dat moment geen andere ac­ti­vi­teiten of ver­ga­de­ringen plaats­vin­den.

DIACONAAL WERK • Voor maaltij­den e.d. moeten de ont­wik­ke­lingen m.b.t. de horeca gevolgd wor­den.

VERGADERINGEN • De ruimtes waarin samen­ge­ko­men wordt dienen veilig ingericht te zijn, met inachtne­ming van het door de over­heid toegestane aantal deel­ne­mers. • De deel­ne­mers moeten op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten met goede ventilatie. • Indien mede­ge­bruik van een gebouw wordt gemaakt, of een gebouw wordt gehuurd, stem het protocol met elkaar af.

BEDEVAARTEN • Bede­vaarten in groepen per bus kunnen alleen plaats­vin­den, wanneer in de bussen gezorgd is voor een afstand van anderhalve meter tussen de passagiers die mondkapjes dragen, zoals in het open­baar ver­voer. • Bede­vaart­gan­gers die nu niet naar het bede­vaartsoord kunnen komen kan de gelegen­heid wor­den gegeven om tele­fo­nisch of via e-mail een kaarsje te laten bran­den, een gebeds­in­ten­tie aan te vragen of via in­ter­net verbin­ding te maken met een bede­vaarts­plaats.

Hier­on­der volgen de maat­regelen van de Neder­landse bis­schop­pen van 26 maart:

 Naar aan­lei­ding van de maat­regelen die de Rooms-Katho­lie­ke Kerk op 23 maart heeft aan­ge­kon­digd, ston­den er nog enkele vragen open. Daar hebben de Neder­landse bis­schop­pen op 26 maart een besluit over geno­men, na een gesprek van de kerken met de bur­ger­lijke over­heid en in lijn met het aan­ge­scherpte Vati­caanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verant­woor­de­lijk­heid in het voor­ko­men van het ver­sprei­den van corona zeer serieus’, zeggen de bis­schop­pen.

Dat betekent dat alle op 23 maart af­ge­kon­digde maat­regelen gehandhaafd blijven en waar nodig wor­den aan­ge­scherpt, te weten:

Geen publieke vie­rin­gen tot en met Pink­ste­ren

Besloten vie­rin­gen alleen in aanwe­zig­heid van de daarvoor strikt nood­za­ke­lijke be­die­naren, zonder de deelname van andere gelo­vi­gen, met in achtne­ming van alle strikte maat­regelen op gebied van afstand, hygiëne en ge­zond­heid. Dit betekent met ingang van 26 maart ook dat de heilige communie bij deze vie­rin­gen niet kan wor­den uitgereikt, omdat dan de voorge­schre­ven afstand van anderhalve meter niet kan wor­den gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de heilige communie niet buiten de heilige mis wor­den uitgereikt, behalve wanneer het gaat om het viaticum (laatste heilige communie voor ster­ven­den)

De kerken zijn waar moge­lijk open voor gelo­vi­gen die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedsel­bank te brengen. Zij moeten alle maat­regelen van de over­heid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en ge­zond­heid

Voor alle pa­ro­chies geldt voor de besloten vie­rin­gen in de Paas­tijd het aan­ge­scherpte Vati­caanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. (Kijk voor meer in­for­ma­tie op rkliturgie.nl). Ook voor kloosters gel­den de richt­lij­nen uit dit decreet.

Uit­vaar­ten en hu­we­lij­ken

Op de site van de rijksover­heid wor­den in ver­band met het afgelasten van sa­men­komsten uit­zon­de­ringen genoemd voor reli­gi­euze en levensbeschouwe­lijke bij­een­komsten. Zo mogen uit­vaar­ten en huwe­lijks­vie­ringen plaats vin­den in aanwe­zig­heid van maximaal 29 personen.

De bis­schop­pen hebben het volgende besloten:

Ker­ke­lijke uit­vaar­ten en hu­we­lij­ken wor­den zo sober en klein moge­lijk gehou­den met zo min moge­lijk aanwe­zigen. Ook hier gel­den alle strikte maat­regelen voor afstand, ge­zond­heid en hygiëne.

De heilige communie kan bij deze vie­rin­gen niet wor­den uitgereikt, omdat dan de voorge­schre­ven afstand van anderhalve meter niet kan wor­den gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn.

‘We willen gelo­vi­gen in de risico­groepen be­scher­men’

Andere publieke vie­rin­gen dan uit­vaar­ten en huwe­lijks­vie­ringen staan de bis­schop­pen niet toe, ook al biedt de over­heid hiertoe in principe wél een moge­lijk­heid met maximaal 29 aanwe­zigen. ‘We beseffen dat dit laatste voor gelo­vi­gen moei­lijk zal zijn. Voor ons is dit ook geen ge­mak­ke­lijk besluit, maar we doen dit omdat we onze verant­woor­de­lijk­heid serieus nemen, met name ook voor onze gelo­vi­gen die tot de risico­groepen behoren. Het huis van God, de ere­dienst aan God mag geen bron van besmet­ting van mensen wor­den.”

De bis­schop­pen vragen begrip van de gelo­vi­gen en wijzen op de nood­za­ke­lijke strenge lijn van de over­heid voor alle andere typen sa­men­komsten. Ze willen ook gehoor geven aan het Vati­caanse decreet van 25 maart 2020. Ze wijzen op alle moge­lijk­he­den die er intussen zijn om vanuit eigen huis een mis te volgen en de gees­te­lij­ke communie te ont­van­gen. Ze vragen om in gebed met on­der­lin­ge barm­har­tig­heid en begrip voor elkaar verbon­den te blijven.

Mochten nieuwe maat­regelen van de over­heid reden geven om deze ker­ke­lijke maat­regelen te herover­we­gen, dan volgt verdere bericht­ge­ving. Pa­ro­chies kunnen met aanvullende vragen contact opnemen met het eigen bisdom.

Downloads (op rkkerk.nl) en uitzen­dingen:

Gebed van de bis­schop­pen

Gebeds­kaart voor de gees­te­lij­ke communie

Rozen­krans­ge­bed met uitleg

Volg de web­si­te van uw bisdom en pa­ro­chie voor andere moge­lijk­he­den tot gebed en live strea­ming van vie­rin­gen.

Op zon­dag is er de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum wor­den elke dag een mis en een dag­slui­ting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere door­de­weekse ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zater­dag om 09.30 uur en zon­dag om 10.00 uur. Vrij­dag 27 maart wordt er een bui­ten­ge­woon Urbi et Orbi uitgezon­den om 17.55 uur op NPO2.

 

Hier­on­der volgt de tekst van maat­regel van de Neder­landse Bis­schop­pen i.v.m. de Corona-crisis, d.d. 24 maart

In reactie op de aan­ge­scherpte maat­regelen van de over­heid tegen de versprei­ding van het corona­vi­rus op 23 maart, hebben de Neder­landse bis­schop­pen aanvullende maat­regelen getroffen. Alle publieke liturgie­vie­ringen, ook die in kleine kring door de week, wor­den voor de gehele Paas­tijd, tot en met Pink­ste­ren (op 31 mei) afgelast.

De over­heid heeft alle bij­een­komsten verbo­den tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder wer­den door de bis­schop­pen al alle publieke vie­rin­gen op zater­dag en zon­dag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vie­rin­gen door de week afgelast.

Besloten vie­rin­gen zijn alleen nog moge­lijk in aanwe­zig­heid van de daarvoor strikt nood­za­ke­lijke be­die­naren en zonder de deelname van andere gelo­vi­gen. De kerken kunnen wel open blijven voor in­di­vi­duele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedsel­bank te brengen. Zij moeten alle maat­regelen van de over­heid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en ge­zond­heid.

Het kabinet heeft aange­ge­ven dat er nog uit­zon­de­ringsmaat­regelen komen waar het gaat om uit­vaar­ten en ker­ke­lijke hu­we­lij­ken. Als hierover meer in­for­ma­tie be­schik­baar is, wordt deze zo spoe­dig moge­lijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de pa­ro­chies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht wor­den aan het eigen bisdom.

Decreet

De bis­schop­pen ver­wij­zen met het oog op de besloten vie­rin­gen in de Paas­tijd verder naar het decreet dat de Con­gre­ga­tie voor de God­de­lijke Eredienst en de Rege­ling van de Sacra­menten op 19 maart 2020 in ver­band met het corona­vi­rus heeft uit­ge­vaar­digd: “Ten tijde van Covid-19”. De tekst van het decreet is in het Neder­lands ver­taald door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL, www.rkliturgie.nl).

De bis­schop­pen blijven het belang van het gebed be­na­druk­ken in deze tij­den waarin het corona­vi­rus heerst.

Op zon­dag is er de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum wor­den elke dag een mis en een dag­slui­ting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere door­de­weekse ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zater­dag om 09.30 uur en zon­dag om 10.00 uur.

 

Eerdere berichten:

Bericht van de Neder­landse Bis­schop­pen, 18 maart 2020:

Aanbid­ding

Zo lang de maat­regelen in ver­band met het corona­vi­rus nodig zijn en er ook voor de katho­lie­ke kerken ver­schil­lende maat­regelen gel­den, nodigen de bis­schop­pen gelo­vi­gen uit om voor aanbid­ding naar de kerk te komen.

Bijdrage Voedsel­bank

In kerken waar het Aller­hei­ligst Sacra­ment wordt uit­ge­steld voor aanbid­ding, wordt de gelo­vi­gen gevraagd ook een bijdrage in de vorm van houd­ba­re levens­mid­de­len af te geven voor de voedsel­bank.

De houd­ba­re levens­mid­de­len zijn een blijk van naasten­liefde voor de mensen die af­han­ke­lijk zijn van de voedsel­banken. Op deze manier kan het gebed des Heren (“geef ons heden ons dage­lijks brood”) een nieuwe en geloof­waar­dige toepas­sing krijgen. Door gelo­vi­gen te vragen te delen hopen de bis­schop­pen de soli­da­ri­teit met kwets­ba­re groepen te verstevigen.

Niet alleen in nood, maar aller­eerst omwille van de liefde van Christus willen gelo­vi­gen, in navol­ging van de heiligen, dikwijls enkele ogen­blik­ken denken aan de liefde die de Heer ons heeft getoond in de geheimen van zijn heils­werk, en daarbij vragen met Hem verenigd te mogen blijven.

In de traditie van de Kerk heet dit de gees­te­lij­ke communie, omdat wij, hoewel wij niet in de gelegen­heid zijn de heilige gaven van Christus’ Lichaam en Bloed te ont­van­gen, verlangen met onze Heer verenigd te zijn als in de sacra­men­tele communie.

Deze gees­te­lij­ke communie is geen sacra­ment maar ”de zuiveren van hart, die vurig wensen dat hun het heilig Sacra­ment mocht wor­den gegeven, ook als dit niet moge­lijk is, ont­van­gen de genade van het Sacra­ment naar de maat van hun verlangen en gesteltenis” (Johannes Tauler).

Blijk van Naasten­liefde

“Geef ons heden ons dage­lijks brood” (Mt 6:11)
In de veer­tig­da­gen­tijd, bij de voor­be­rei­ding op Pasen, roept de liturgie op tot concrete daden van naasten­liefde:

Heilige Vader, mach­tige eeuwige God, om recht te doen aan uw heer­lijk­heid, om heil en gene­zing te vin­den zullen wij U danken, altijd en overal door Christus onze Heer. Want Gij gunt uw gelo­vi­gen de vreugde jaar­lijks met een zuiver hart naar het paas­feest toe te gaan: dit is een tijd van meer toeleg op het bid­den, van grotere aan­dacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van grotere trouw aan de sacra­menten waarin wij zijn herboren. Zo groeien wij tot de vol­heid der genade die Gij uw kin­de­ren hebt toegezegd. (1e prefatie van de veer­tig­da­gen­tijd)
Heilige Vader, mach­tige eeuwige God, om recht te doen aan uw heer­lijk­heid, om heil en gene­zing te vin­den zullen wij U danken, altijd en overal. Gij hebt gewild dat wij U dank betuigen door ons­zelf te versterven. Zo behoedt Gij ons, zon­daars, voor overmoed en eigenwaan en doordat wij het voedsel broe­der­lijk delen met hen die honger hebben, maakt Gij ons tot navolgers van uw mild­heid. (3e prefatie van de veer­tig­da­gen­tijd)

Maat­regelen rond ker­ke­lijke uit­vaar­ten

Het Corona-virus (COVID-19) heeft ook gevolgen voor de ker­ke­lijke uit­vaart.
De bis­schop­pen bepalen in aan­slui­ting bij het advies van de uit­vaartbranche op 16 maart jl. dat ker­ke­lijke uit­vaar­ten ‘in kleine kring en sober’ moeten zijn. Dat betekent dat dringend wordt geadviseerd li­tur­gische plech­tig­he­den in kerken, crematoria en begraaf­plaatsen alleen te laten bijwonen door fami­lie­le­den in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kin­de­ren, ouders van de partner en de partner van de kin­de­ren). Voor rouw­be­zoek en con­do­lean­ces geldt het­zelfde advies.

Tevens wordt geadviseerd om uit­vaar­ten tele­fo­nisch te bespreken en gemaakte afspraken per e-mail te beves­tigen.

Dit betekent dat de liturgie vanaf nu een kort moment van be­zin­ning en gebed is, moge­lijk in de kerk maar wellicht ook alleen nog direct voor­af­gaand aan de teraardebe­stel­ling of de crematie. Viering van de H. Eucha­ris­tie of communie-uitreiken is niet moge­lijk, bij voor­keur duurt de vie­ring niet langer dan 20 minuten. Er zal geen zang of muziek zijn.

Wanneer de situatie weer genormaliseerd is kan eventueel een vol­waar­dige her­den­kings­dienst voor de over­le­de­ne gehou­den wor­den.

Eerdere maat­regelen Neder­landse Bis­schop­pen (niet meer van kracht)

Het bericht van de Neder­landse Bis­schop­pen luidt:

In ver­band met de laatste ont­wik­ke­lingen rondom het Corona­vi­rus (COVID-19), scherpen de bis­schop­pen in Neder­land de al eerder getroffen maat­regelen aan. Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avon­den en zon­da­gen wor­den tot dins­dag 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM.

De bis­schop­pen begrijpen dat het feit dat de zon­dags­vie­ringen niet door kunnen gaan voor vele pa­ro­chi­anen een moei­lijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de moge­lijk­heid van de (eucha­ris­tie)vie­ring door de week in door­gaans kleine groepen, de gees­te­lij­ke communie: ‘door het verlangen om Christus te ont­van­gen, schenkt Hij ons ook door deze ‘gees­te­lij­ke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bis­schop­pen om kerken waar moge­lijk open te stellen en zo mensen de gelegen­heid te bie­den voor per­soon­lijk gebed.

Viering in beperkte kring

Wanneer er in beperkte kring wel een vie­ring is, bij­voor­beeld bij een doop of een uit­vaart, zal de cele­brant volgens strikte richt­lij­nen han­de­len. Alle pa­ro­chies ont­van­gen via het eigen bisdom deze richt­lij­nen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacra­menten. Deze richt­lij­nen zijn er om versprei­ding van het corona­vi­rus te voor­ko­men en om tege­lijker­tijd het pas­to­rale werk toch zo goed moge­lijk doorgang te laten vin­den. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bij­voor­beeld een zorgin­stel­ling of zie­ken­huis te han­de­len en de richt­lij­nen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelo­vi­gen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richt­lij­nen voor contact van het RIVM.

Tot nader order gel­den ook de volgende maat­regelen van de Neder­landse Bis­schop­pen:

 • Publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avond en op de zon­dag wor­den afgelast;
 • Vormsel­vie­ringen en pre­sen­ta­tie­vie­ringen voor com­mu­ni­can­ten wor­den afgelast;
 • Dopen en uit­vaar­ten vin­den plaats in kleine kring en wor­den sober gehou­den. Ook hier met inachtne­ming van fysieke afstand tussen de gelo­vi­gen;
 • De bis­dom­men ontra­den alle andere sa­men­komsten, zoals het koffie drinken na vie­rin­gen, koor­re­pe­ti­ties en cateche­tische bij­een­komsten.
 • Tijdens vie­rin­gen (in kleine kring) in pa­ro­chies en in­stel­lingen is het ont­van­gen van de communie op de tong niet moge­lijk;
 • De communie kan alleen op de hand wor­den ont­van­gen en dient alleen door de cele­brant uitgereikt te wor­den;
 • De kelk­com­mu­nie is voorbe­hou­den aan de cele­brant;
 • Kerk­gan­gers geven elkaar bij de vre­des­wens niet de hand;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wij­wa­ter bij binnen­komst en verlaten van de kerk.

Tot zover het bericht van de Neder­landse Bis­schop­pen.

12. LIVE-STREAM EN UITZENDINGEN VAN VIERINGEN

 • De vie­rin­gen in de ka­the­draal zijn via live-stream te volgen (zie banner/link op deze web­si­te; daar is ook het pro­gram­ma van de uitzen­dingen te vin­den). Ook andere ac­ti­vi­teiten van het bisdom zullen langs deze weg plaats vin­den.
 • Bekijk ook de uitzen­ding van Kruis­punt ‘In qua­ran­tai­ne’ met een mooie reportage over Sant’ Egidio in Corona-tijd: www.npostart.nl/KN_1713130
 • Hier vindt U het pro­gram­ma van dage­lijkse vie­rin­gen van de KRO: www.kro-ncrv.nl/katho­liek/nieuws/dage­lijkse-vie­rin­gen-online.
 • Vele pa­ro­chies in ons bisdom zijn met live-stream be­gon­nen.
 • De bis­schop­pen wijzen op de moge­lijk­heid om thuis op zon­dag de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere door­de­weekse dag een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 9.00 uur en 19.00 uur, op zater­dag om 9.30 uur en op zon­dag om 10.00 uur. Zie www.radiomaria.nl

13. GEBEDEN

Bidden in tij­den van be­proe­ving

Uit­ge­ve­rij Adveniat heeft het boekje "Bidden in tij­den van be­proe­ving" uitge­ge­ven (uitg. Leo Fijen) waaraan ook mgr. Jan Hendriks heeft mee­ge­werkt. Het boekje is in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam toe­ge­stuurd aan alle pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten; voor de pa­ro­chies in een tiental exemplaren, zodat het verspreid kan wor­den onder de pa­ro­chie­be­stuurs­le­den en vrij­wil­li­gers. Het bisdom heeft nog een aantal boekjes in reserve; zolang de beperkte voorraad strekt zijn die te ver­krij­gen via: jkeuss@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Aanbeveling bis­schop­pen

De bis­schop­pen roepen na­druk­ke­lijk op tot gebed in deze tij­den waarin het corona­vi­rus heerst.

Gebed van de Neder­landse Bis­schop­pen gebruikt in het Uni­ver­seel Gebed (de Grote Voor­bede) van Goede Vrij­dag

Het gebed dat be­schik­baar is gesteld voor de Goede Vrij­dag­plech­tig­heid, kan na­tuur­lijk gebruikt blijven wor­den, privé of in de voor­bede.

Speciale intentie ten tijde van de COVID-19-pandemie

Laten wij bid­den voor allen die de gevolgen onder­vin­den van de hui­dige coronapandemie: dat God troost en gene­zing schenkt aan de zieken, hoop aan hen die in angst leven of in nood verkeren, kracht aan hen die de zieken bijstaan, inzicht aan weten­schappers die naar genees­mid­de­len zoeken, wijs­heid aan hen die maat­regelen treffen voor de maat­schap­pij, en het eeuwig licht aan degenen die aan het virus bezweken zijn.

Gebed in stilte.

Daarna zegt de pries­ter:

Almach­tige eeuwige God, oorsprong en einddoel van het men­se­lijk bestaan, verlicht de last van de besmette­lijke ziekte die op de wereld drukt en sterk ons geloof, zodat wij ons leven opnieuw afstemmen op U en onze naasten, en wij ons toe­ver­trou­wen aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid. Door Christus onze Heer. Allen: Amen.

Gebe­den voor gees­te­lij­ke Communie

“Er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbid­den in geest en waar­heid” (Joh 4:23)

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ont­van­gen. Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op gees­te­lij­ke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof Gij reeds geko­men waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U ge­schei­den wor­den.

Ofwel:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

(bron: Katho­liek Gebe­den­boek. De gebeds­schat van de kerk der eeuwen en de vernieuwde liturgie volgens Vaticanum II. Brugge: Tabor, 1986, pp. 935-937

Gebed van de bis­schop­pen

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroos­ting in ziekte en lij­den.
Wees ons, uw volk, nabij en gena­dig
nu wij allen de gevolgen onder­vin­den
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,
Wij bid­den voor hen om hoop en gene­zing.
Wij bid­den voor hen
die aan de gevolgen van dit virus
zijn overle­den,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bid­den voor allen die werk­zaam zijn
in de ge­zond­heids­zorg en het open­baar bestuur,
dat zij uw nabij­heid en zegen mogen ervaren in hun werkt
en dienste van heel de samen­le­ving.

Doe ons beseffen
hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwets­baar­heid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen over­ge­ven
aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid.
Door Christus onze Heer. Amen.

Gebed Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Hemelse Vader,
nu het Corona­vi­rus zich verspreidt
wor­den we ons nog meer bewust
van de breek­baar­heid van ons men­se­lijk bestaan;
zoveel van wat wij vaak van­zelf­spre­kend vin­den,
is dat eigen­lijk helemaal niet;
we zijn geen baas over ons leven
of over de schep­ping die U ons hebt ge­schon­ken.

Geef, Heer, dat deze onzekere situatie
ons mag helpen
om te groeien in ver­trouwen op U
en om ons meer bewust te wor­den
dat we niet op men­se­lijke zeker­he­den kunnen bouwen.

Geef dat de onzeker­heid van deze dagen
in ons zal bewerken
dat we meer stil staan bij het lot
van zoveel mensen in deze wereld
voor wie de toe­komst altijd al onzeker was
en die leven in gebrek en nood:
de vluch­te­lingen,
mensen in oorlogs­ge­bie­den,
allen die in honger, armoede en nood verkeren.

Moge deze epidemie
ons daardoor geven
minder ik-gericht te zijn,
minder indi­vi­dua­lis­tisch
en ons hart meer openen
voor al die andere mensen in de wereld
die zoveel slechter af zijn.

Moge de ver­bon­den­heid
van mensen met elkaar
wor­den versterkt.

Zegen en bescherm, goede God,
al degenen die zich inzetten
voor de slacht­of­fers van het Corona­vi­rus:
de mensen die in de ge­zond­heids­zorg werk­zaam zijn
en allen die in de pas­to­rale zorg
voor zieken en ouderen zorg dragen.
Sta met Uw zegen bij
wie de vei­lig­heid moeten garan­de­ren
of door bestuur­lijke maat­regelen
de risico's beperken:
verlicht hun geest,
verwarm hun hart,
zegen hun inzet!
En bevrijd ons van deze epidemie!

Zegen en bescherm ook alle zieken
en degenen die in afzonde­ring moeten ver­blij­ven
zolang nog niet voldoende zeker is
of zij het virus bij zich dragen.
Geef dat de pa­tiën­ten
goed en voorspoe­dig mogen her­stel­len
en er geen nadelige gevolgen van over­hou­den.
Sta vooral de zwaksten en de ouderen bij.

Heilige Maria,
Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Vrouwe van alle volkeren
en Moeder van alle mensen,
zegen ons allen,
bescherm slacht­of­fers, zorgen­den, beveiligers
en poli­tiek verant­woor­de­lijken:
bid voor hen allen
bij uw God­de­lijke Zoon!

Terug