Arsacal
button
button
button
button


Getuigen van het Licht

Overwegingen bij de zondagen van het liturgisch jaar B

Dr. J.W.M. Hendriks

Na de publi­ca­tie van het boek ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal - Over­we­gingen bij de zon­da­gen van li­tur­gisch jaar A’ kon een ver­volg na­tuur­lijk niet uit­blij­ven. Daarom is nu een boek met over­we­gingen bij de zon­da­gen van li­tur­gisch jaar B uit­ge­ko­men bij Uit­ge­ve­rij Adveniat met als titel: ‘Getuigen van het Licht’.

Mis­schien raken steeds meer mensen overtuigd dat niet de grootste onzicht­ba­re macht een virus is maar dat de Aller­hoog­ste de God en Vader is. Met woor­den als deze zet bis­schop Jan Hendriks meteen de toon. Zijn nieuwe boek met over­we­gingen bij de lezingen van het li­tur­gische jaar B van de eucha­ris­tie­vie­ringen op de zon- en feest­da­gen van de katho­lie­ke ere­dienst staat nergens los van de wer­ke­lijk­heid van hier en nu. Het tekent de mens die sinds Pink­ste­ren 2020 de nieuwe bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam is dat hij zijn bisdom en velen daar­bui­ten steeds weer verbindt met het leven van alle­dag. Het Woord van God krijgt bete­ke­nis in het heden, met corona en met vluch­te­lingen. Want de heilige Geest inspireert hem en ons tot zorg voor armen, ge­van­ge­nen, blin­den en verdrukten. Door de barm­har­tig­heid die wij tonen laten we zien wie we zijn, mensen die de weg van Jezus volgen. En daarom ook komt hij in een speciale inlei­ding bij dit nieuwe boek met een oproep om oog te blijven hou­den voor vluch­te­lingen. Als de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam zo zijn boek met over­we­gingen voor het li­tur­gische jaar B begint, dan laat het ver­volg zich raden. Geen over­we­ging blijft binnen de muren van de kerk. Altijd verbindt Jan Hendriks de rele­vantie van het Woord van God met de zorgen en tranen van de wereld, maar ook en vooral met de hoop en het per­spec­tief. Want dat tekent deze her­der ook: hij biedt steeds weer uit­zicht op de diepste vrij­heid van een mens, in Christus. Die combinatie van alledaags­heid en diepe hoop bepaalde het succes van zijn eerste boek met over­we­gingen. Dit ver­volg zal velen tot steun zijn in het nieuwe ker­ke­lijk jaar.

De boeken zijn bij uit­ge­ve­rij Adveniat verkrijg­baar voor € 19,95 per stuk.