Arsacal
button
button
button


De komst van nieuwe vluchtelingen: wat doet de kerk?

Netwerkbijeenkomst in Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 11 november 2015
Deelnemers aan de maaltijd
Deelnemers aan de maaltijd

Op 11 november werd in het Huis van Sant’Egidio naast de Mozes en Aäronkerk op het Water­loo­plein in Amsterdam een bijeen­komst gehouden voor vertegen­woor­digers van katholieke organi­saties en personen uit de verschil­lende bisdommen die zich met de opvang van vluchte­lingen bezig houden.

Er waren zo'n vijftig vertegen­woor­digers uitgenodigd om vooral heel praktisch te spreken over de vluchte­lingen­proble­matiek en om bij monde van voor­zitter mr. dr. Gerard Bakker te horen van de werkwijze van het COA (Centraal Orgaan Opvang Asiel­zoekers) en om aan het COA feedback te geven vanuit de kerkelijke organisaties.

Behalve de Vespers, de maaltijd (heerlijk voorbeeid door mede­werkers van “Stap verder”) en onderlinge ontmoeting bestond de bijeenkomst - die van 16.00 tot 20.15 uur duurde - uit twee hoofd­delen: een inleiding van COA-voor­zitter Gerard Bakker en medewerker en een gespreks­ronde in groepjes waarin de “best practices” werden uitgewisseld en werd gesproken over de problemen. Een apart punt was het verzamelen van aanbe­velingen aan het COA en van suggesties voor een brief van de Nederlandse bis­schop­pen over het vluchte­lingen­vraagstuk. Die brief is in september al aange­kondigd in een statement dat de Bis­schop­pen­conferentie toen over het vluchtelingen­vraagstuk heeft uitgegeven.De aanbevelingen worden voorzover mogelijk verwerkt in de brief.

Medewerkers van Stap verder bij het buffet
Medewerkers van Stap verder bij het buffet

Onder de aanwezigen waren ook verschil­lende vertegen­woordigers van katholieke migranten­gemeen­schappen, die een duidelijk beeld gaven van de moeilijk­heden waaronder de christenen in de opvang te lijden hebben. Zij waren in het land van herkomst een minderheid en zijn dat - vaak tot hun teleur­stelling - in de opvang weer, waarbij niet altijd in beeld is bij het COA - dat 'neutraal' wil zijn - dat een minder­heid extra bescherming nodig heeft. Ook ontbreekt facili­tering van geestelijke bijstand, waarbij tijdens de bijeenkomst natuurlijk alle begrip werd getoond voor de moeilijk­heden die het COA heeft om de grote aantallen - 1500 tot 4200 vluchtelingen per week - in goede banen te leiden.

Tot besluit hield mr. Sebastiaan van der Zwaan, directeur van Justice and Peace een presentatie van het project “Van onver­schil­ligheid naar solidariteit” van zijn organisatie, die zich onder meer op deze wijze vanuit de katholieke kerk inzet voor vluchtelingen.

De bijeenkomst werd gehouden op initiatief van Cura Migratorum, een orgaan van de Nederlandse bis­schop­pen dat zich met migranten en vluchtelingen bezig houdt. Het bestuur van Cura Migratorum bestaat uit mgr. dr. D. Verbakel, mgr. Th. Hoogenboom en mijzelf. Mw. drs. A. de Jong is ambtelijk secretaris. De organisatie van de dag werd verzorgd door drs. V. Scheffers (voorheen Justice and Peace) en dr. E. Sengers (staf­functionaris caritas bisdom Haarlem-Amsterdam).

Terug