Arsacal
button
button
button
button


Felicitaties voor jarige mgr. Van Burgsteden

bij Ons'Lieve Heer op solder

Overweging Bezinning - gepubliceerd: vrijdag, 11 december 2015 - 616 woorden
De jarige toegesproken door dhr. P. Russell (1) en altaar schuilkerk (2)
De jarige toegesproken door dhr. P. Russell (1) en altaar schuilkerk (2)

Op vrij­dag 11 de­cem­ber vond in de geheel gerestaureerde schuil­kerk van Ons'Lieve Heer op Solder in Am­ster­dam een bij­een­komst plaats bij gelegen­heid van de 80e ver­jaar­dag van bis­schop Jan van Burg­ste­den, emeritus hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. In de schuil­kerk wer­den de Vespers gezongen en daarna was er een fees­te­lij­ke bij­een­komst in het nieuwe gedeelte van dit museum, dat zich in het naast de schuil­kerk gelegen pand bevindt.

Tijdens deze bij­een­komst werd de ver­ja­rende bis­schop harte­lijk toe­ge­spro­ken door de voor­zit­ter, de heer Paul Russell, van het KSBW-fonds dat de bij­een­komst had geor­ga­ni­seerd. De bis­schop, zo memoreerde hij, had zich er steeds voor ingezet om Onze Lieve Heer van de zol­der te halen, waar Hij voor veel mensen zich bevindt, terug in het leven van alle dag.

Hier­on­der de korte over­we­ging die ik bij de vespers heb uit­ge­spro­ken.

Over­we­ging

Beste jarige bis­schop, broe­ders en zusters,
Op 8 de­cem­ber bereikte mgr. Jan van Burg­ste­den
de leef­tijd van de sterken:
hij werd tach­tig jaar, in zeer goede ge­zond­heid.
Dit is een reden tot dank­baar­heid,
niet alleen om die goede ge­zond­heid,
maar ook om alles wat de jarige heeft gedaan
en nog steeds doet voor de Kerk en voor Christus.

God heeft een plan

8 de­cem­ber is een Maria-dag,
de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis
- Maria zon­der zon­den ont­van­gen -,
een dag die erover gaat
dat God in Zijn Voor­zienig­heid
vanaf het aller­eerste begin
een mooi en heil­zaam plan
met het leven van Maria had.
Maar dat geldt in zekere zin
ook voor ieder van ons
en dus ook voor de bis­schop:
God heeft Zijn plan en bedoeling
met ieder van ons
en de bis­schop en wij­zelf
zijn dat plan gaandeweg gaan ont­dek­ken.
Nu, na tach­tig jaar, danken wij God
voor het prach­tige plan van Zijn Voor­zienig­heid,
dat zich in zijnn leven heeft ontvouwd.

Een verras­sing

De dag voor de ver­jaar­dag van de bis­schop
valt altijd het feest van de heilige Ambrosius.
Ambrosius leefde in de Romeinse tijd
en werd naar de grote stad gezon­den
- in zijn geval: Milaan -
om daar orde en vrede te brengen.
On­ver­wacht riep iemand
dat hij bis­schop moest wor­den,
wat om allerlei redenen
helemaal niet voor de hand lag;
en zo is het toen gebeurd.
Zo verliep het ook ongeveer
in het leven van bis­schop Van Burg­ste­den.
Hij was naar de stad Am­ster­dam geko­men
in zekere zin toch ook wel
om er wat ker­ke­lijke vrede en rust te brengen
en ineens, bijna 65 jaar oud,
werd hij tot bis­schop benoemd en gewijd.
God heeft Zijn eigen plan!
Op een moment waarop een ander met pensioen gaat,
ontstond er voor hem een periode
van een nieuwe vrucht­ba­re werk­zaam­heid.
Er zijn allerlei zaadjes gezaaid,
God zal er wel wasdom aan geven.

Van schuil­kerk naar ka­the­dralen en terug

We vieren deze Vespers
in de prach­tige gerestaureerde kerk
van Ons’ Lieve Heer op sol­der,
een schuil­kerk,
die ons herinnert aan de eeuwen
dat de katho­lie­ken
alleen in het verborgene mochten kerken.
De gelo­vi­gen die hier toen kwamen
om de Mis te vieren en te bid­den,
zullen nooit hebben kunnen vermoe­den
dat er in later tijd
zoveel grote, prach­tige kerken
zou­den wor­den gebouwd:
hon­der­den neogo­tische ka­the­dralen
wer­den over Neder­land uitgestrooid.
Nu lijken we weer bijna terug te zijn
in de schuil­kerken­tijd,
maar het verlangen naar zin
en uit­ein­delijk naar God
leeft in het hart van de mensen.

On­ver­wachte wen­dingen

Morgen wordt een ander Maria-feest gevierd:
Onze Lieve Vrouw van Guadaloupe,
het betrof een ver­schij­ning
aan een arme Indiaan in Mexico.
In de ogen van de afbeel­ding van Maria
die daarbij achterbleef
is nog steeds op onverklaar­ba­re wijze
het gelaat van die man weer­spie­geld.
Binnen weinige jaren
kwamen toen hon­derd­dui­zen­den mensen
tot geloof, een on­ver­wachte wen­ding.

Het is alleen maar om te zeggen:
God heeft Zijn plan, Zijn voor­zienig­heid,
voor ons vaak niet te begrijpen,
soms on­ver­wacht,
maar die Voor­zienig­heid is wel een reden
om met ver­trouwen door te gaan,
omdat Hij het leidt,
ook na tach­tig jaar....
Van harte proficiat!

Terug