Arsacal
button
button
button


Kerstviering bisdom ondersteund door huisorkest en kwaliteitskoortje

ook viering in Heiloo en Tiltenberg

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 18 december 2015
Kerstviering bisdom (1) en bandje van bisdommedewerkers (2)
Kerstviering bisdom (1) en bandje van bisdommedewerkers (2)

Traditiegetrouw worden op ver­schil­lende plaatsen in het bisdom Haarlem-Amsterdam kerst­vieringen met mede­wer­kers en vrij­wil­lig­ers. Woensdag 16 december gebeurde dat in Heiloo, de dag erop in de Tiltenberg en op vrijdag­mid­dag was de kerst­viering voor de mede­wer­kers van het bisdom, waar een huisorkest van mede­wer­kers optrad en een viertal excellente zangers uit de kathedraal enige liederen ten beste gaf.

In Heiloo werden de vrijwiligers en mede­wer­kers op de hoogte gesteld van de laatste ont­wik­ke­lingen: de 'blauwe zusters' gaan nog voor het einde van het jaar verhuizen naar de vroegere kosterswoning aan de Kapellaan die voor dit doel is opgeknapt. Dan zal ook priester Jeroen de Wit naar het Juliana­klooster verhuizen, waar begin van het nieuwe jaar de leef­ge­meen­schap van seminaristen begint.
Ook in De Tiltenberg had de rector het een en ander te vertellen over de verhuizing van bisdomkantoren naar de gebouwen van het seminarie. Twee vrijwilligsters namen min of meer afscheid, zij hadden bijna achttien jaar geholpen in de keuken op de dagen van de colleges van het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut.

De mede­wer­kers van het bisdom kwamen op vrijdag­mid­dag bijeen in de spiegelzaal van het bisschopshuis voor een laatste kerst­viering op die lokatie: volgend jaar zal het bisschopshuis worden verlaten; de komende nieuwjaars­re­cep­tie zal alvast al plaats vinden in de plebanie, de pastorie van de kathedraal die bisschopshuis wordt. De kerst­viering werd opge­luis­terd met een zestal mooie meerstemmige kerstliederen gezongen door Vera Fiselier, Floris Claassens, Benjamin Jago Larham en Hidde Kielkamp. Emeritus Hulp­bis­schop Van Burgsteden las het evangelie voor van de aankondiging van de engel aan Maria, ikzelf heb een voorbede gedaan, waarvan de tekst hieronder is te vinden en de bisschop sprak een dankwoord uit aan alle mede­wer­kers met een kerstgedachte en de bisschoppelijke zegen.

Voorbede

Laten wij in deze kerst­viering bidden
voor de intenties
van de wereld, van de kerk en van onszelf

Gebed voor deze wereld

Wij leven in een wereld
die verscheurd wordt door oorlog en geweld,
meer dan zestig miljoen mensen zijn op de vlucht,
meer dan 10% van de wereldbevolking is ondervoed;
alleen al voor de eerste vijftien dagen
van deze maand december
staat de teller op zestien terroristische aanslagen;
en we merken daarbij ook
hoe klein de wereld is geworden,
de grote problemen zijn niet ver weg,
het kan ook hier gebeuren.
Laten we bidden dat onze Heer en God
die door Zijn geboorte vrede kwam brengen,
vrede met God
en onder alle mensen van goede wil,
de geest van het kerstfeest
mag laten heersen
en de harten en gedachten van de machthebbers,
van groepen en mensen
die nu tot terroristische daden neigen,
zal ombuigen tot verzoening,
tot respect voor de waardigheid van iedere mens
en tot barm­har­tig­heid
en dat hij deze wereld zal beschermen en behoeden

Gebed voor zoekende mensen

Laten wij er ook aan denken
dat een heilig jaar van barm­har­tig­heid begonnen is
en laten we bidden
dat het hart van vele mensen mag opengaan
om Gods barm­har­tig­heid te ontdekken,
een nieuw begin te maken
door de werkelijke waarden van het leven,
dat wat er echt toe doet,
in hen toe te laten.
Dat zij het leven meer en meer
als een gave mogen zien
die tot dank­baar­heid stemt
en tot het bewustzijn
als mens een opdracht te hebben gekregen....
En dat zij onze Heer en God
in het Kind van Bethlehem mogen herkennen
en met Hem en voor Hem willen leven en streven
naar een rechtvaardiger wereld

Gebed voor de noden van onze tijd en de vrij­wil­lig­ers die zich inzetten

In onze samenleving
is eenzaamheid het grootste probleem;
waar jongere mensen een heel druk en vol
levenspatroon hebben en vaak ook moeten hebben,
is er weinig tijd meer
voor wie geen werk heeft
of oud is of weinig fysieke moge­lijk­he­den heeft.
Voor al die mensen willen we bidden.
Tegelijk zijn we dankbaar
dat toch zoveel mensen zich inzetten
voor andere mensen,
we denken daarbij in deze tijd
bijzonder aan allen die zich inzetten
voor de vluch­te­lingen
die naar ons land zijn gekomen.
Laten we bidden om Gods zegen voor hen allen,
voor de helpers en degenen die geholpen worden,
voor de mensen die hier gevestigd zijn
en het moeilijk hebben
en voor degenen die hier als vluch­te­ling gekomen zijn.

Gebed voor de kerk van ons bisdom en voor onszelf

Laten wij in deze viering ook denken
aan alle intenties van ons bisdom en van onszelf:
we bidden voor de bisschop
en om zegen over zijn gezondheid,
we bidden om zegen over ons bisdom,
over alle mensen die hier wonen
en voor onszelf en allen die zich voor de kerk in ons bisdom inzetten,
voor de priesters, diakens, catechisten, pastoraal werkers,
catechetisch mede­wer­kers en alle vrij­wil­lig­ers.
We denken aan de zieken onder hen
en aan hen die ons zijn ontvallen
We willen Gods zegen ook vragen over het komende jaar,
over de verhuizing, het nieuwe begin op een andere plek,
Dat we met vertrouwen zullen voortgaan,
omdat ons leven niet van ons afhangt,
omdat het ons gegeven is,
omdat we in Gods hand zijn,
omdat het uit­ein­de­lijk goed komt.
Dat het kind in de kribbe
ook onze harten mag vervullen
met het verlangen
om de weg te gaan
naar dat uit­ein­de­lijke geluk,
waardoor de moeilijkheden
hobbels worden op een weg,
maar niet een muur zijn
die je weg stopt.
Dat het Kind van Bethlehem
met Zijn moeder Maria
onze families, gezinnen moge zegenen
en allen met wie wij ver­bonden zijn.
Dat wij en zij allen
met vreugde
het kerstfeest zullen kunnen vieren.

Terug