Arsacal
button
button
button
button


Weinig vertrouwen in de plannen van staatssecretaris Dekker

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 januari 2016 - 596 woorden
Een bijzondere school: koorschool/muziekinstituut van de Sint Bavo in Haarlem op bezoek bij de paus
Een bijzondere school: koorschool/muziekinstituut van de Sint Bavo in Haarlem op bezoek bij de paus

In een inter­view in de Volks­krant heeft staats­secre­taris Sander Dekker zijn wetsvoorstel toe­ge­licht dat het stichten van scholen ge­mak­ke­lijker moet maken. De kop van het artikel luidt: 'De wensen van de ouders be­lang­rijk'. Dat klinkt goed. Of toch niet? Donder­dag­avond 14 januari vroeg EO's Dit is de dag naar mijn mening als onder­wijs­bis­schop.

Er is reden om enigszins wan­trouwend te zijn want staats­secre­taris Dekker heeft niet direct een gewel­dige 'record' waar het om het concept en de levensbeschouwe­lijke diver­si­teit van het onder­wijs gaat. Al eer­der heb ik gemeld dat zijn beeld van een (levensbeschouwe­lijke) onder­wijsrich­ting mijns inziens gaat in de rich­ting van een toefje slagroom op een taart (het onder­wijs zelf) dat je kunt aan­bren­gen of verwij­de­ren (en dat je - als je ver­stan­dig wordt en aan je ge­zond­heid denkt - verwij­dert).

Dat is de con­clu­sie die ook nu getrokken lijkt te moeten wor­den. Als de staats­secre­taris concreet wordt en met een voor­beeld komt, begint hij over iPad scholen. Maar dat gaat niet over een rich­ting, maar over een onder­wijs­kun­dige methode, die prima bij alge­meen-bij­zon­der onder­wijs past (maar ook een katho­lie­ke school of wat voor school dan ook zou ervoor kunnen kiezen om met iPads te werken). Die methode kan overigens morgen al weer vol­ko­men obsoleet zijn of in ieder geval: al voordat de kin­de­ren de school weer hebben verlaten...; een iPad is een apparaatje dat nu toevallig vrij goed in de markt ligt. Dekker geeft in het inter­view aan dat het nu moei­lijk is een iPad school te stichten omdat iPad geen levens­be­schou­wing is; hij laat daarbij weten dat een iPad school in het hui­dig bestel als katho­liek of pro­tes­tant “vermomd” moet wor­den. Tege­lijk wil hij allerlei nieuwe moge­lijk­he­den openen. Maar waarom zou een iPad school vermomd moeten wor­den? En het probleem dat er maar een bepaald aantal leer­lin­gen over scholen te ver­de­len is en die onder­wijsin­stel­lingen een bepaalde grootte moeten hebben, wordt na­tuur­lijk niet min­der als het ge­mak­ke­lijker wordt om allerlei ver­schil­lende schoolconcepten uit te proberen.

Op dit moment bepaalt de minister na advies van de Onder­wijsraad of er sprake is van een rich­ting op basis waar­van een school bekos­tigd wordt. Een aantal rich­tingen is stan­daard erkend. Naast confessionele levensbeschouwe­lijke rich­tingen is dat de rich­ting alge­meen-bij­zon­der. Op een­vou­dige wijze kan binnen dit kader extra ruimte wor­den gemaakt voor scholen met een bij­zon­der concept, zoals bij­voor­beeld onze ka­the­drale koor­school.

De visie die bij de staats­secre­taris tot uiting komt, lijkt te zijn dat onder­wijs een waar­denvrij gegeven is, het overdragen van kennis en vaar­dig­he­den en leer­lin­gen "vaten" om met die kennis en kundes te vullen. Maar dat is na­tuur­lijk niet de wer­ke­lijk­heid. Onder­wijs is vor­ming en opvoe­ding. Be­lang­rijker dan wat de leer­ling precies leert aan kennis en vaar­dig­he­den is wat het onder­wijs bijdraagt aan de totale vor­ming van de persoon van de leer­ling. Het gaat aller­eerst om een mens die gediend wordt door de school.

Dat ouders vrij­heid hebben in het kiezen van scholen voor hun kin­de­ren (en dat de oudere kin­de­ren daar gelei­de­lijk zelf steeds meer in betrokken zijn) en dat de ouders nauw met scholen samen­wer­ken, is een groot goed. Scholen helpen ouders bij de opvoe­ding. Maar de meer fun­da­men­tele keuzes in die opvoe­ding maken zij in feite - meer of min­der bewust - vanuit een mens­vi­sie en levens­be­schou­wing.

Een woud van rich­tingen op allerlei bases zoals een iPad school (krijgen we ook een anti-mobieltjes-school?) waarbij de bur­ger­lijke over­heid gaat toetsen, vergroot juist de kansen op manipulatie en het beperken van vrij­heid.

Zal staats­secre­taris Dekker nog met een echt goed plan komen of gaat het alleen om het doordrukken van een seculiere agenda?

Terug