Arsacal
button
button
button


Kerkbalans wordt ingeluid!

Zaterdag 16 januari

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 januari 2016

De Actie Kerk­ba­lans, waarmee meerdere kerk­ge­noot­schappen jaar­lijks een bijdrage vragen van hun leden, wordt dit jaar let­ter­lijk ingeluid. Op zater­dag 16 janu­ari worden in tenminste 15 steden - ver­deeld over de provincies - om twaalf uur de kerkklokken geluid.

Het zijn bekende Neder­landers en/of plaatsgenoten die in de deel­ne­mende stad aan het ‘klokkentouw trekken’. Daarmee maken ze dui­de­lijk dat zij het maat­schap­pe­lijke belang van de Kerk onder­stre­pen en roepen ze op daarvoor bij te dragen.

Klok­ken­lui­ders

Het inluiden van Kerk­ba­lans wordt een korte en krachtige ceremonie, waarbij de ’klok­ken­lui­der’ vertelt waarom hij of zij het be­lang­rijk vindt dat de kerk er is in zijn of haar stad. Vrij­wil­li­gers zijn uit­ge­no­digd om bij het inluiden aanwezig zijn, omdat deze nieuwe aanpak tot doel heeft waardering voor hun rol uit te spreken. “Wij willen vrij­wil­li­gers regio­naal en lokaal motiveren. Zij zijn het die Kerk­ba­lans mogelijk maken. Het inluid­mo­ment is bedoeld om hen een hart onder de riem te steken zodat ze ook in 2016 met frisse moed de fi­nan­ciële bijdragen gaan inzamelen voor hun plaat­se­lijke kerk­ge­meen­schap,” aldus het campagne­team van Kerk­ba­lans.

Voor Kerk­ba­lans werken we al meer dan veertig jaar in goede harmonie samen. Nu krijgt dat dus ook op lokaal niveau zicht­baar­heid door het ge­za­men­lijke inluid­eve­ne­ment,” aldus het campagne­team. “Wij brengen de mensen van de deel­ne­mende kerken waar mogelijk bij elkaar om samen een fees­te­lijk en in­spi­re­rend moment te beleven. We kunnen onze vrij­wil­li­gers niet genoeg waarderen voor hoe zij door hun inzet hun eigen kerken fi­nan­cieel mogelijk maken. Daar­naast hopen we dat door het luiden van de klokken mensen om de kerken heen ook even stil staan bij het belang van een kerk­ge­meen­schap voor hun stad, dorp of wijk en dat ze door een gift deze mee in stand kunnen houden.”

Info­gra­phic

Met een daarvoor speciaal ontwikkelde info­gra­phic van de twee grootste deel­ne­mende kerk­ge­noot­schappen (Rooms-Katho­lie­ke Kerk en Pro­tes­tante Kerk in
Neder­land) maakt het campagne­team van Kerk­ba­lans inzichtelijk wat de kerk doet en betekent voor Neder­land. “Met projecten als Schuldhulpmaatje, waarbij
mensen geholpen worden om uit de fi­nan­ciële problemen te komen, vele ker­ke­lijke ini­tia­tie­ven gericht op vluch­te­lingen, projecten voor kinderen, ouderen en jon­ge­ren zijn de kerken van onschat­ba­re waarde voor de maat­schap­pij. Maar zonder fi­nan­ciële steun van de kerk­le­den en mensen die dit belang onder­schrij­ven en daaraan bijdragen, redden de kerken het niet. Met het luiden van de kerkklokken vragen we dus ook: geef! Geef en steun uw eigen kerk­ge­meen­schap en/of die in uw wijk, dorp of stad!”

Terug