Arsacal
button
button
button
button


Priorin Sint Liobaklooster herkozen

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 11 februari 2016 - 343 woorden
Na de verkiezing. In het Lieveheersbeestje werden de stemmen verzameld.
Na de verkiezing. In het Lieveheersbeestje werden de stemmen verzameld.

Op don­der­dag 11 februari vond in het Sint Lioba­kloos­ter in Egmond-binnen een keuzekapit­tel plaats om de priorin te kiezen voor een periode van zes jaar. Overste zr. Emmanuele Sipkema werd herkozen door de zeven stem­gerechte zusters (van de 13 leden die de ge­meen­schap telt).

Te­gen­woor­dig is het Lioba­kloos­ter een rechtens zelf­stan­dig klooster van pau­se­lijk recht, dat - volgens canon 615 van het ker­ke­lijk wet­boek - aan het bij­zon­der toe­zicht van de dio­ce­sane bis­schop is toe­ver­trouwd. Vandaar dat ik aanwe­zig mocht zijn om het keuzekapit­tel voor te zitten.

Deze dag was gekozen omdat in de Bene­dic­tijnse traditie op deze dag de H. Scholastica, zus van de H. Bene­dic­tus, wordt gevierd als hoog­feest. Na de verkie­zing was er dan ook een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring met lezingen over Marta en Maria, die aan de voeten van de Heer luisterde naar diens woor­den, en over Israël dat weer naar de woes­tijn wordt geleid, uit de profeet Hosea. De tweede lezing uit de Apocalyps zinspeelde op de lofzang Gods waartoe de Bene­dic­tijnse familie zich bij­zon­der ge­roe­pen weet.

In de homilie heb ik stil­ge­staan bij het luis­te­ren van Maria naar de woor­den van de Heer; dit luis­te­ren is een grond­hou­ding van de mens die niet voor zelfreali­sa­tie door uiter­lijke pres­ta­tie gaat en die zich realiseert dat zijn groot­heid bestaat in het feit dat hij/zij met een onster­fe­lijke ziel geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Deze hou­ding van luis­te­ren die de regel van Bene­dic­tus in de eerste woor­den al aanbeveelt, moet ook bij ons voor de ac­ti­vi­teit gaan: eerst Maria, dan Marta en Marta vanuit een Maria-zijn.

Het Lioba­kloos­ter, in 1935 gesticht door moe­der Hildegard Michaelis, staat in de Bene­dic­tijnse traditie met bij­zon­der oog voor de schoon­heid van de schep­ping en voor kunst en creativi­teit.

Sinds de stich­ting van het Bene­dic­ti­nessen­kloos­ter “Maria, tempel van de heilige Geest” in Aalsmeer (die ik afgelopen maan­dag nog heb bezocht en met wie ik een fees­te­lij­ke H. Mis heb gevierd) zijn er twee vrouwe­lijke Bene­dic­tijnse ge­meen­schappen in ons bisdom, naast na­tuur­lijk de even­eens in de Benedci­tijnse traditie gewor­telde manne­lijke Sint Adelbert­ab­dij in Egmond.

Terug