Arsacal
button
button
button
button


Bavopenning toegekend aan mr. Camille Estourgie

Vice-voorzitter REA

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 15 februari 2016 - 186 woorden

Op maan­dag 15 februari heeft mgr. dr. J.M. Punt de Bavopen­ning uitgereikt aan mr. Camille E.M. Estourgie, vice-voor­zit­ter van de Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Zijn echt­ge­note nam de taak op zich om de onder­schei­ding op te spel­den.

De heer Estourgie heeft de afgelopen jaren met grote kun­dig­heid lei­ding gegeven aan de Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den (REA) van het bisdom, het orgaan dat de jaar­stukken van het bisdom beoor­deelt en goed­keurt en toestem­ming verleent voor grotere uitgaven van het bisdom en de rechts­personen die onder het bisdom vallen, zoals de pa­ro­chies.

Helaas voelde de heer Estourgie zich genood­zaakt zijn functie terug te geven in ver­band met zijn ge­zond­heid. Dit spijt hem­zelf maar ook de andere REA-leden uitermate. Wij wensen de heer Estourgie alle goeds toe en denken aan hem in de Eucha­ris­tie­vie­ringen en in het gebed. Tijdens de afgelopen REA-ver­ga­de­ring is de inzet van de vice-voor­zit­ter door de leden met grote waar­de­ring gememoreerd.

Naast de echt­ge­note van de heer Estourgie en ikzelf was ook de alge­meen econoom van het bisdom, de heer Thom van der Steen bij dit gedenk­waar­dig moment aanwe­zig.

 

Terug