Arsacal
button
button
button
button


Priesterraad bisdom Haarlem-Amsterdam bijeen

Voor het laatst aan de Nieuwe Gracht?

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 19 februari 2016 - 163 woorden
De priesterraad bijeen
De priesterraad bijeen

Op vrij­dag 19 februari kwam de pries­terrraad van het bisdom Haar­lem Am­ster­dam bijeen in het bis­schops­huis aan de Nieuwe Gracht. Wellicht voor het laatst, want de volgende ver­ga­de­ring is over twee maan­den en moge­lijk is dan de verhui­zing van het bisdom al in volle gang.

De pries­ter­raad adviseert de bis­schop vooral in pas­to­rale zaken. Zij wordt gehoord bij de meer be­lang­rijke on­der­wer­pen, waar­on­der in ieder geval de oprich­ting of slui­ting van kerken en stich­ting of fusie van pa­ro­chies. Tijdens deze ver­ga­de­ring wer­den vele on­der­wer­pen be­spro­ken, zoals de organi­sa­tie van het bisdom, pa­ro­chies en de­ke­na­ten in de toe­komst, de krimpende finan­ciële mid­de­len, het belang van de geloofsop­bouw, li­tur­gische kwesties en het beleid rond woord- en comunie­vie­ringen en (het inzetten van) de mis­sio­na­riseen van barm­har­tig­heid.

Naast zorge­lijke ont­wik­ke­lingen van afname van het aantal (prak­ti­se­rende) gelo­vi­gen en van de finan­ciële mid­de­len, wer­den ook mooie en hoop­volle zaken ge­con­sta­teerd. Al wordt de kerk­ge­meen­schap hier kleiner, de heilige Geest blijft dui­de­lijk ook aan het werk!

Terug