Arsacal
button
button
button


Caritasbestuurders bijeen in Heiloo

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 26 februari 2016
PCI bestuurders bijeen in Heiloo
PCI bestuurders bijeen in Heiloo

Op vrijdag­middag 26 februari vond de jaarlijkse bijeenkomst van bestuurders van Parochiële CaritasInstellingen (PCI's) met de Diocesane Commissie Caritas plaats in het Diocesaan Centrum in Heiloo. Natuurlijk was er veel aandacht voor de vluchtelingen, maar ook voor andere zaken...

Op deze bijeenkomst legt de Comissie Caritas verantwoording af van de besteding van de Caritasafdracht die de PCI's doen ten behoeve van het diocesane Caritaswerk en projecten die plaatselijk niet kunnen worden gefinancierd. Hierover en over het diocesane caritasbeleid komen tijdens deze bijeenkomst altijd de nodige vragen. Daarnaast was een vertegen­woor­diger van het Amsterdam Steunkomité Vluchtelingen, dat ook een geldelijke bijdrage heeft gekregen, aanwezig om over het werk van deze organisatie te spreken. Daarnaast kwamen good practices rond de inzet voor vluchtelingen naar voren. Een PCI had bij­voor­beeld veertig koelkasten gegeven voor een vluchtelingen­opvang! In dit kader is ook vermeld dat de Commissie Caritas € 35.000 heeft gereserveerd voor het werk voor vluchtelingen. Zo mogelijk kunnen we dat voor een flink deel rond kerkelijke lokaties inzetten als de COA daar gebruik van gaat maken. Afspraken daarover zijn er al wel, maar tot nu toe is er nog geen concreet beroep op deze lokaties gedaan.

Van deze Diocesane Commissie zijn diaken dr. Erik Sengers lid (secretaris). Hij is tevens de staf­func­tio­naris caritas en coördineert de medewerkers. Hij gaf een inleiding over het werk dat de dienst caritas en de commissie in het afgelopen jaar hadden verricht. De heer Jan Ros is penning­mees­ter en lichtte het financiële gedeelte toe. Dr, Bert Schumacher, vergadervoorzitter van de commissie, leidden deze middag en zorgde dat alles soepel en tijdig verliep. Ikzelf ben voorzitter van de commissie en heb deze middag ook vragen beantwoord en een slotwoord gesproken.

Het vermogen van de PCI's groeit nog steeds en dat roept natuurlijk op goede projecten te zoeken of op te starten, liefst projecten die de caritas van de kerk zichtbaar maken. Zonder dat we ons op de borst willen gaan kloppen, is het wel belangrijk dat voor mensen zichtbaar wordt dat het evangelie en het katholieke-kerk-zijn consequenties heeft in naasten­liefde.

De PCI's moeten voor 1 september 2017 fuseren of evenuteel en samen­wer­kings­ver­band aangaan om in navolging van de parochies een breder draagvlak te scheppen en eraan bij te dragen dat de verschillende 'oude' parochies steeds meer naar elkaar toegroeien en een (bredere) gemeen­schap gaan vormen. Het belang daarvan is voor iedereen duidelijk.

 

Terug