Arsacal
button
button
button
button


Mgr. De Korte nieuwe bisschop van ’s Hertogenbosch

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 maart 2016 - 272 woorden
Mgr. De Korte geïnterviewd door Fr. Roderick Vonhögen bij het Ad Limina bezoek (2013)
Mgr. De Korte geïnterviewd door Fr. Roderick Vonhögen bij het Ad Limina bezoek (2013)

Vandaag is bekend gemaakt dat paus Fran­cis­cus mgr. dr. Gerard de Korte tot nieuwe bis­schop van ’s Hertogen­bosch heeft benoemd. Van harte wens ik de nieuwe her­der van het Bossche bisdom alle zegen toe voor deze nieuwe pas­to­rale taak!

Mgr. De Korte staat in het bisdom Den Bosch voor een grote uit­daging: hij zal het bisdom en de pries­ters moeten leren kennen, want zij zullen voor hem nog tame­lijk onbekend zijn. Een overgang zal het voor hem ook zijn om van het noor­den van ons land te ver­hui­zen naar het Brabantse land met een andere, gemoe­de­lijke cultuur en eigen gebruiken. Ik vermoed dat mgr. De Korte nog niet zo vaak Carnaval zal hebben gevierd, om maar een voor­beeld te noemen. Daar­naast zijn er de grote uit­dagingen op het gebied van hers­truc­tu­rering en samen­gaan van pa­ro­chies, het gezond hou­den van de fi­nan­ciën en het uit­bou­wen van het missio­naire karakter van de Kerk: het evan­ge­lie ver­kon­di­gen is altijd de eerste opdracht, maar in deze tijd ook een zeer urgente!

Maar mgr. De Korte heeft ruime erva­ring opgedaan als hulp­bis­schop in Utrecht en bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den en hij heeft er ook blijk van gegeven op vrien­de­lijke wijze met mensen van allerlei ach­ter­gron­den in gesprek te kunnen gaan. Ik hoop van harte dat hij zich goed thuis zal voelen in Brabant. Een voor­deel voor hem als bis­schop referent voor Kerk en samen­le­ving is zeker dat hij nu wat centraler in het land zit al zullen de vele taken en verant­woor­de­lijk­he­den die hij in het grote bisdom ’s Hertogen­bosch te vervullen heeft, het niet ge­mak­ke­lijker maken om deze lan­de­lijke taken te kunnen invullen.

Terug