Arsacal
button
button
button
button


Boek paus Franciscus gepresenteerd in Hilversum

”De kracht van het gezin”

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 5 maart 2016 - 565 woorden
Omslag van het boek:
Omslag van het boek: "De kracht van het gezin"
Tijdens de afsluitende gebedsdienst
Tijdens de afsluitende gebedsdienst

Tijdens het "Opgroei­sym­po­sium Prach­tig en Krach­tig" dat op zater­dag 5 maart in Hilversum is gehou­den werd een nieuw boek van paus Fran­cis­cus ge­pre­sen­teerd, waarin 33 toe­spra­ken over allerlei aspecten van het ge­zins­le­ven zijn uit­ge­bracht.

Boek

Het boek werd uitge­ge­ven bij de Bossche uit­ge­ve­rij Betsaida en kost € 10,50 (be­stel­len: www.betsaida.org). Hier­on­der geef ik het voor­woord weer dat ik voor dit boek had ge­schre­ven. Het boek is niet hoog­dra­vend of vre­se­lijk inge­wik­keld ge­schre­ven maar het ademt de toe­gan­ke­lijke stijl die we intussen goed kennen van paus Fran­cis­cus. Het geeft veel in­spi­ra­tie voor allen vanaf de verlo­ving, trouwen, las­tige dingen die een gezin kan meemaken tot aan de groot­ou­ders. Van harte aan­be­vo­len!

Gender

Er waren gelukkig weer veel mensen - vooral gezinnen - geko­men voor deze dag met inte­res­sante en in­spi­re­rende lezingen en workshops, onder meer over spiri­tua­li­teit ('Het plan van God voor de mens'door de pries­ter Luc Simons), pedagogie ('Hoe maken we onze kin­de­ren weer­baar? ' door Maureen Altof) en maat­schap­pe­lijke ont­wik­ke­lingen ('De invloed van de gendertheorie op onze samen­le­ving' door Sophia Kuby). Ik kon zelf maar een gedeelte van de dag bijwonen en heb het een en ander mee­ge­kre­gen van de inte­res­sante workshops van kape­laan Luc Simons (hoe help je je kind uitgroeien tot een even­wich­tige, rijke persoon?) en Sophia Kuby (Hoe we gender­ideo­lo­gie terug zien komen in het leven van iedere dag).

Het was voor de vele aanwe­zigen en voor mij een mooie en in­spi­re­rende dag.

Hier­on­der het voor­woord voor "De kracht van het gezin"

Voor­woord

Paus Fran­cis­cus staat wereld­wijs bekend als een paus die dicht bij de mensen staat, die hun zorgen en vragen wil delen en oog heeft voor de dage­lijkse strijd die mensen moeten leveren om hun roe­ping als mens en christen met vallen en opstaan waar te maken. Hij maakt dui­de­lijk dat je niet perfect hoeft te zijn om de liefde en barm­har­tig­heid van God te ont­van­gen, integen­deel: God heeft Zijn Zoon gezon­den om juist de armen en de zon­daars bij te staan en Jezus is op weg gegaan met gewone mensen als vrien­den, mensen zoals U en ik, mensen met hun mooie gaven en met hun zwak­he­den, fouten en gebreken.

Vanaf het begin van zijn pon­ti­fi­caat heeft paus Fran­cis­cus een bij­zon­dere liefde en aan­dacht gehad voor het gezin, niet alleen voor het ‘perfecte’ gezin, maar voor het concrete, reële gezin dat mooie momenten meemaakt, strubbelingen kent, voor uit­dagingen staat, vaak ook gewond is geraakt. Een bij­zon­der mooie uiting van deze harte­lijke belang­stel­ling vormt de serie toe­spra­ken die de paus over het gezin heeft gehou­den bij de weke­lijkse algemene au­diën­ties. In die toe­spra­ken komen allerlei facetten en situaties aan de orde die bij gezin en huwe­lijk horen. Vaak week de paus af van de voor­be­reide tekst om zijn verhaal met concrete, rake voor­beel­den te illustreren. De paus begrijpt het leven, hij begrijpt het gezin. Er zit liefde in zijn woor­den. Zo vormt deze serie toe­spra­ken een mooie in­spi­ra­tie­bron voor gezinnen, een ‘spiri­tua­li­teit van de familie’, met geloof en ver­trouwen en tege­lijk prak­tisch en concreet. Ie­der­een kan er wel iets in vin­den waar hij of zij mee verder kan; de woor­den van de paus sti­mu­leren om in het leven van alle dag christen te zijn en een mooie roe­ping met vreugde te beleven. Want dat zijn huwe­lijk en gezin: een prach­tige roe­ping, waarde­vol en onver­vang­baar fun­dament voor de toe­komst van iedere samen­le­ving.

 

 

Terug