Arsacal
button
button
button


Het gaat wel om onze kinderen

Ouders en onderwijs

nieuws - gepubliceerd: zondag, 13 maart 2016
Tijdens de brainstormsessie, georganiseerd door Stichting NKO
Tijdens de brainstormsessie, georganiseerd door Stichting NKO

Hoe kunnen katholieke ouders meer betrokken zijn bij het onderwijs? Deze vraag stond centraal tijdens een brainstormsessie, die zaterdag­ochtend 12 maart in het Haarlemse bisschopshuis werd gehouden voor katholieke organisaties van ouders of waarin ouders en gezinnen een belangrijke rol spelen.

De bijeenkomst was een initiatief vanuit de Stichting NKO, de vroegere Nederlandse Katholieke Ouder­ver­eni­ging die als Stichting verder is gegaan.

De vorming en opvoeding van kinderen is allereerst en fundamenteel een taak en een recht van de ouders. Een school is niet en mag en kan niet zijn een ‘leer­fa­briek’ waar weetjes in een mens worden gegoten; het gaat in een school om (jonge) mensen en om vorming en educatie van mensen. Een school vervult dus een belangrijke rol binnen een taak die aan de ouders toekomt, zeker waar het gaat om de vorming van jongere kinderen. Die visie, die uitgangspunt is voor de katholieke kerk en gelukkig niet alleen voor haar, houdt in dat de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs zeer belangrijk is. Binnen de Nederlandse Katholiek Schoolraad (NKSR) is dan ook altijd veel plaats ingeruimd voor de stem van de ouders.

Hoe kunnen we die stem ook in de toekomst laten klinken en versterken? Veel ouders hebben het gevoel dat de overheid bezig is hen buiten spel te zetten. Zo heeft de overheid subsidies aan identiteitsgebonden ouder­orga­ni­sa­ties stopgezet. Een voorbeeld is ook de overdracht van ‘Nederlandse normen’ rond seksua­li­teit en ‘gender’. Komende week wordt in de scholen weer de zo geheten ‘lentekriebelweek’ gehouden, waarin kinderen al op jonge leeftijd worden geconfronteerd met allerlei vragen rond seksua­li­teit. Hoe kunnen ouders daarover in gesprek komen met de school van hun kinderen? Hoe kunnen zij respect krijgen voor de waarden zij beleven?

Duidelijk kwam naar voren dat er bij katholieke ouders de behoefte bestaat gehoord te worden en dat veel van de waarden waarvoor zij staan ook door andere ouders worden gedeeld als goed en belangrijk in het belang van de vorming van hun kinderen.

Terug