Arsacal
button
button
button
button


Jongeren voor Stille Omgang bijeen in Mozes en Aäron

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 13 maart 2016 - 201 woorden

Het jon­ge­ren­pro­gramma van de Stille Omgang vond dit jaar weer in de Mozes en Aäron plaats, aan het Waterloo­plein en dat bleek een goede greep.

De Mozes en Aäron­kerk is sinds an­der­half jaar weer als kerk in gebruik en toe­ver­trouwd aan de ge­meen­schap van Sant’ Egidio. Naast de kerk is het voor­ma­lige Mozeshuis dat nu met de kerk verbon­den is en mooie lokaties biedt voor een gevarieerd jon­ge­ren­pro­gramma. Niet alleen was deze lokatie qua ruimtes erg geschikt, ook is die blijk­baar aan­trek­ke­lijk voor de jon­ge­ren, de opkomst was tenminste goed en leek me groter dan voor­gaande jaren.

Ik kon zelf maar een gedeelte meemaken van het pro­gram­ma, voordat de work­shops be­gon­nen. Een gesprek met een drietal jonge vluch­te­lingen, som­mi­gen korter, anderen lan­ger in Neder­land, één intussen diaken gewijd en in voor­be­rei­ding op zijn pries­ter­wij­ding, vond ik in­druk­wek­kend en een uito­diging tot begrip en het leren kennen van elkaar. Onder de keuze­moge­lijk­heden voor de work­shops was ook een avond van barm­har­tig­heid met biecht­gele­gen­heid, stil gebed en muziek voor het uit­ge­stelde Sacra­ment, heel passend zowel bij het heilig jaar dat we vieren als bij de bete­ke­nis van de avond van de Stille Omgang die over de Eucha­ris­tie gaat.

Terug