Arsacal
button
button
button
button


Chrismamis: het bisdom komt samen rond de bisschop

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 23 maart 2016 - 259 woorden
de receptie na afloop van de chrismamis
de receptie na afloop van de chrismamis
met vormelingen uit Laren in de kathedraal
met vormelingen uit Laren in de kathedraal
met priesters en diaken die in de Klaverbladparochies (Heemstede e.o.) werkzaam zijn (geweest)
met priesters en diaken die in de Klaverbladparochies (Heemstede e.o.) werkzaam zijn (geweest)

Op woens­dag 23 maart werd in de Haar­lemse ka­the­draal de Chrismamis gevierd. In deze Mis wor­den de Heilige Olieën gewijd en vernieuwen de pries­ters en diakens de beloften van hun wij­ding. Bis­schop Jozef Punt her­dacht ook de slacht­of­fers van de gruwe­lijke aan­slagen in Brussel.

De bis­schop gaf in zijn homilie aan hoe be­lang­rijk het is wat er komt uit het hart van een mens. Dat kan iets slechts zijn en onbe­grij­pe­lijks zoals de gruwe­lijke aan­slagen die in Brussel hebben plaats­ge­von­den. Ook het gedrag van voetbalsupporters in Madrid die de armen verne­der­den, noemde de bis­schop. Er kan ook iets goeds komen uit het hart van een mens, daarvoor is aller­eerst de wil nodig om een goed mens te zijn, genade en onder meer ook gebed om God te vragen te tonen wat Hij van ons wil.

Voor de slacht­of­fers van de drama’s die zich in Brussel hebben afgespeeld werd een minuut stilte gehou­den.

Ruim hon­derd pries­ters en diakens waren aanwe­zig om de vie­ring mee te maken, er waren maar weinig actieve pries­ters die ontbraken. Ook waren veel pas­to­raal werkers aanwe­zig en velen van hen had­den vor­me­lin­gen mee­ge­no­men. Door de aanwe­zig­heid van zoveel mensen uit het hele bisdom is deze plech­tig­heid echt een dio­ce­sane aan­gele­gen­heid.

Na afloop van de vie­ring was er een receptie in de plebanie van de ka­the­draal, die bin­nen­kort bis­schops­huis wordt.

Tijdens de vie­ring wer­den de Heilige Olieën gewijd die gebruikt wor­den voor de zie­ken­zal­ving, bij het doopsel of in de voor­be­rei­ding daarop en bij het vormsel en de pries­ter­wij­ding (het Heilig Chrisma).

Terug