Arsacal
button
button
button
button


Afscheid priester Hans Schouten

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 24 maart 2016 - 235 woorden
Afscheid priester Hans Schouten

Op Witte Donder­dag heb ik afscheid geno­men van de maan­dag j.l. overle­den pries­ter Hans Schouten, die geboren in 1929 nog in 2010 tot pries­ter werd gewijd. Voordat hij katho­liek en pries­ter werd was hij predi­kant in de Ge­re­for­meer­de Kerk. Een bezielende figuur die velen wist te boeien met zijn doorwrochte preken en lezingen.

Ik mocht Hans Schouten voor het eerst ont­moe­ten toen hij als ge­re­for­meerd predi­kant in pries­terboord op bede­vaart kwam naar Maria ter Wege in Haas­trecht waar ik toen pastoor was. Na­tuur­lijk stond ik enigszins ver­won­derd over dit feno­meen van een zo Mariale dominee. Maar uit het gesprek bleek me toen al dat die dominee zeer katholiciserend was.Als echte Am­ster­dammer had hij al vroeg kennis gemaakt met het sacra­ment van Mirakel in het Begijnhof van de hoofd­stad en daar had hij ook een Eucha­ris­ti­sche devotie aan over gehou­den.

Op de Tilten­berg kwam ik opnieuw in aanra­king met hem toen hij zich voor­be­reidde op het pries­ter­schap. Zijn harte­lijke ver­bon­den­heid met de bis­schop, met mij­zelf en zijn mede­pries­ters was voor hem van­zelf­spre­kend. Zijn inzet in de O.L. Vrouwe­kerk en de Vredes­kerk in Am­ster­dam, maar ook op andere plaatsen en zijn lezingen die door Radio Maria wer­den uitgezon­den, hebben velen goed gedaan.

Hij had bij­zon­dere aan­dacht voor andere pries­ter(kan­di­da­ten) met een pro­tes­tantse ach­ter­grond. Naar één van deze kan­di­da­ten gaat zijn kelk met gepaste inscriptie, na­tuur­lijk in het Latijn.

Moge hij rusten in vrede!

Terug