Arsacal
button
button
button
button


Terrorisme: het mysterie van het kwaad ís al overwonnen!

Paaswake

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 26 maart 2016 - 817 woorden
Terrorisme: het mysterie van het kwaad ís al overwonnen!

Zalig Pasen aan U allen! Dit jaar vieren we Pasen aan het einde van een week van con­fron­ta­tie met terrorisme (in Brussel) en met dood (van Johan Cruyff). Tegen­over het mysterie van het kwaad staat een licht, dat o zo klein en kwets­baar lijkt, zoals dat ene vlammetje van de paas­kaars in een donkere kerk. Maar wij belij­den dat dit licht het kwaad en de dood al heeft overwonnen, dat het licht van Christus het laatste woord heeft. De paas­wake heb ik in Driehuis gevierd.

Homilie

Zoveel vragen...

Als alles duister is...
We zijn van­avond be­gon­nen in duisternis.
Die duisternis was een beeld
van onze men­se­lijke onmacht
en van de situatie waarin deze wereld ver­keert.
Het kwaad speelt er vaak zo’n sterke rol
en wij zitten met zoveel vragen
over lij­den en kwaad in deze wereld,
dat wij mensen geneigd zijn te denken:
“Waarom?
Hadden die aan­slagen niet voor­ko­men kunnen wor­den?
Had God de mensen niet allemaal
met een liefde­vol en vre­dig hart kunnen scheppen?”
Het is een vraag die wij ons deze week
na­tuur­lijk zeker hebben gesteld,
nu een paar gekke ter­ro­ris­ten
dood en ver­derf hebben gezaaid in Brussel.

Gebed

Wij bid­den voor de slacht­of­fers en hun families
en we spreken de hoop uit
dat jon­ge­ren met extreme ideeën
hun fout zullen inzien en zich zullen bekeren,
zullen kiezen voor een waarde­volle inzet
in dienst van hun mede­mensen.

Het mysterie van het kwaad

Een stukje ant­woord op onze vragen
horen we deze nacht.
Niet dat dit ant­woord ons ver­der zon­der vragen laat,
maar het geeft ons de rich­ting aan
waarlangs we iets meer kunnen begrijpen
zon­der dat we in deze wereld ooit alles zullen verstaan
van het mysterie van het kwaad.

Vrije wil

God had de mens met een liefde­vol
en vre­dig hart geschapen,
in vriend­schap met God,
maar Hij schiep hen ook
met een vrije wil,
zo hoor­den we in de lezing
uit het boek Genesis.
Die vrije wil die wij hebben gekregen
is onze weg
om bewust iets moois en goeds te kunnen doen
dat echt uit ons­zelf komt
maar het is ook de weg
om iets kwaads te kunnen doen
dat helemaal ingaat tegen de manier
waarop God ons geschapen heeft:
Hij heeft ons geschapen
naar Zijn beeld en gelijkenis
en wij zijn ge­roe­pen om dat in ons leven
steeds weer te laten zien
door woor­den en daden van liefde.

In de fout

Maar ook wij allemaal
zijn zwakke mensen.
Mis­schien dat we eer­der
de fout van een ander zien
dan de ver­keerde keuzes die wij maken
- zoals die ander mis­schien weer eer­der onze fout ziet,
eer­der dan die van hem­zelf -
maar heus, ze zijn er:
ook wij gaan in de fout,
ook wij zijn niet zo perfect
als we ons in een ideaal­beeld
graag zou­den willen zien.

om te red­den

Dat hoort allemaal bij de duisternis van deze wereld.
Maar daarin heeft een licht geschenen
dat uit­ein­delijk alle duisternis verjaagt.
Dat licht is Christus, Gods Zoon,
die in deze wereld is geko­men
om ons te verlossen,
ons weer vrij te maken,
ons te red­den van ondergang en dood.

Doorge­ge­ven...

Het licht dat Hij heeft gebracht,
ver­beeld door de paas­kaars,
werd doorge­ge­ven
door de han­den van mensen
die mede­wer­kers willen zijn van Gods genade.
Wij hebben allen deel gekregen aan dat licht,
aan dat nieuwe leven,
door ons doopsel,
daarom wor­den in deze nacht
onze doop­be­lof­ten vernieuwd
en ben ik verheugd
dat ik een vol­was­se­ne mag dopen.

Nieuwe onschuld

Beste Ruud, dit is een avond,
waarop je je lang hebt voor­be­reid.
Jezus Christus maakt je deel
aan de genade van Zijn verlos­sing,
je wordt van­avond weer kind,
je wordt op speciale wijze kind van God..
omdat de hemelse Vader je
in dit heilig jaar van barm­har­tig­heid
aanneemt als Zijn kind
en je met een nieuwe onschuld,
- on­schul­dig als een kind -
opnieuw mag beginnen.

Wat meer licht

Straks zal ook de doop­kaars wor­den ontstoken
en wij allen zullen onze kaars weer ontsteken
bij de hernieu­wing van de doop­be­lof­ten.
Zo was het bij ons doopsel ook.
Dat is een uiting van onze opdracht en ons verlangen
om wat meer licht te brengen
in een wereld
die zo donker is.
Iedere dag gebeuren er
vele vre­se­lijke dingen in de wereld,
zoals aan­slagen, rampen, oorlogen
en ga zo maar door.
En zelfs in onze eigen leef­we­reld
is het vaak moei­lijk
de vrede te bewaren.

Het is onze plicht

Ja, onze kaars is ook ergens een ant­woord
op het gruwe­lijke dat deze week
in Brussel is gebeurd
en op de duisternis die zoveel gebie­den van de wereld
in zijn greep heeft:
Wij willen licht brengen,
wij willen ons niet door de duisternis
laten verlei­den tot wanhoop of moedeloos­heid
of - erger nog - tot een sch­ou­derophalen
alsof het toch allemaal geen zin heeft.
We willen ons niet laten verlei­den
om in ant­woord op het kwaad
zelf duisternis te wor­den.
Wij moeten - het is onze plicht -
ons niet laten weer­hou­den,
naar buiten te gaan
en licht­dra­gers zijn,
bren­gers van een bood­schap
van ver­zoe­ning en vrede,
van de bood­schap dat God ons allen
als geliefde kin­de­ren ziet
en verlangt naar onze weder­liefde
voor Hem
en al onze naasten.

 

Zalig Pasen!

Terug