Arsacal
button
button
button


Pinksteren: we hebben allemaal een taak

Monumentale Cuijperskerk Nes aan de Amstel 125 jaar

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 15 mei 2016
de fraai versierde kerk van Nes
de fraai versierde kerk van Nes
Pinksteren: we hebben allemaal een taak

Op Pinksteren werd in Nes aan den Amstel het 125-jarig bestaan van de Sint Urbanus­kerk gevierd. Hoewel Nes niet groot is, was de monumentale Cuijpers­kerk geheel gevuld, want niet alleen weet heel het dorp zich met de fraaie kerk ver­bonden, ook daarbuiten kent die vele vrienden.

Gemeen­schap

Nes is een echte gemeen­schap. Dat was vroeger zo en het komt nog steeds tot uitdrukking in het kerk­ge­bouw waar mensen uit Nes aan hebben mee­ge­werkt. Ik ontmoette op deze feestdag bij­voor­beeld twee kerk­gangers die me vertelden dat hun grootvader of oudoom de leuning van de preek­stoeltrap of het hek van de doopkapel hadden gesmeed. Het is ook nu zo: de doopkapel was door parochianen gerestaureerd envenals het portaal en de toegangsdeuren, die de gelovigen vandaag binnen lieten om een prachtig versierde kerk te kunnen bewonderen. Er zou veel te vertellen zijn over de betrokkenheid van velen uit Nes bij de organisatie van de feestelijkheden. Aan het einde van de viering gaf vice-voorzitter John Fontein van de lokale parochieraad een mooi overzicht waar bijna geen eind aan kwam, zoveel mensen als er hadden mee­ge­werkt! Heel mooi en goed dat het eens wordt genoemd. 

De feestdag

Pastoor Samuel Marcantognini en kapelaan Darek Karwowski con­ce­le­breerden samen met de uit de Verenigde Staten overgekomen parochiezoon pater Jan de Jong scj. De Mis werd feestelijk opge­luis­terd door het parochiekoor. Er was bovendien een tentoon­stel­ling ingericht en ook een jubileumkrant verhaalde de geschiedenis van de parochie. Tijdens de Mis werden twee kleinkinderen van een parochiaan gedoopt, die met hun ouders nu in Canada wonen. We wensen Nes veel zegen voor de toekomst!

Homilie

Broeders en zusters,
Van harte wil ik u feliciteren
met het prachtige jubileum
dat we vandaag mogen vieren.

Geschiedenis

Al 125 jaar komt in deze kerk
de geloofs­ge­meen­schap van Nes aan de Amstel bijeen
en worden in deze kerk de Mis en de sacramenten gevierd.
De naam van de patroon van deze kerk, de heilige Urbanus,
heeft een nog veel langere geschiedenis:
zoals U weet
zijn veel kerken in deze streek
vanouds aan Urbanus toegewijd
en dat wijst naar de oude wortels
van het kerk- zijn in deze streken:
meer dan duizend jaar al
worden hier het geloof gevierd
en het evangelie verkondigd.

Doopsel

Het doopsel van twee kinderen
dat in deze viering plaats vindt,
is daarom een mooi teken:
door het doopsel
horen we bij Christus en de kerk,
door het doopsel zijn wij kind van God
en onder Gods bescherming geplaatst,
het heilig doopsel reinigt ons
en is belofte van eeuwig leven.
Het is een teken van vertrouwen
en hoop op een toekomst
zelfs over de grenzen van de dood heen.

Het gaat door!

Een mooi teken dus,
dat we vandaag mogen vieren
dat deze dopelingen
tot de kerk­ge­meen­schap gaan behoren
en daarmee willen we ook tot uitdrukking brengen:
de kerk gaat door,
het geloof gaat door,
dit geloof is de moeite waard
om door te geven aan volgende generaties.
Daarin hebben we allemaal een taak.

Seculiere maat­schappij

Zeker, de kerk en het geloof
maken geen gemakkelijke fase door:
onze maat­schappij is seculier geworden,
God lijkt verdwenen uit de maat­schappij,
mensen zetten maar niet op hun cv
dat ze iets met een kerk hebben,
omdat ze bang zijn erop afgerekend te worden
geen promotie te kunnen maken bij­voor­beeld;
en de politiek is bezig
alle openbare christelijke uitingen
uit de samenleving te bannen:
christelijke feestdagen,
godsdienstige uitingen in wetten,
confessioneel onderwijs, zondagsrust
of levensbeschouwelijke omroepen,
dat alles en nog meer is afgeschaft of nogal in gevaar.

Religie en geweld

Tegelijkertijd is alles wat met religie te maken heeft,
sterk in de belang­stel­ling.
We zien en lezen
dat religie mensen motiveert en inspireert.
Dat kan ten goede of ten kwade zijn.
In onze tijd is er grote aandacht
voor het religieus geïnspireerd geweld,
aanslagen gedaan in naam van een godsdienst,
waarmee tegelijk belijders van die godsdienst
die daar niets mee te maken willen hebben,
ten onrechte in een kwaad daglicht worden geplaatst.

 

Religie en vrij­wil­lig­erswerk

Maar in onze samenleving zijn het ook nog steeds
kerkelijke mensen
die een groot deel van het vrij­wil­lig­erswerk vervullen,
zich inzetten voor het bezoeken van ouderen en zieken,
van vluch­te­lingen en gevangenen.
Kerkelijke mensen zijn, volgens onderzoeken,
aanmerkelijk vaker
als vrij­wil­lig­er actief
dan niet kerkelijke mensen.

Geen toekomst zonder waarden en idealen

In onze tijd gebeurt het vaak
dat mensen die in de media komen
verklaren dat zij niet geloven.
Ze willen niet als achterlijk worden gezien
of ouderwets.
Toch kan een samenleving
waar mensen
geen diepere overtuigingen en levensbeschouwing hebben,
met waarden en richtlijnen
voor het leven en handelen,
op den duur geen toekomst hebben.
Wat is een mens zonder hoop en idealen?

De bood­schap

En is dat niet waarover we horen in de kerk?
We worden aangemoedigd
om God lief te hebben en de naaste,
dat is de kern.
We worden uitgenodigd om Jezus na te volgen.
We worden opgeroepen om te vergeven,
iets voor een ander over te hebben,
niet te haten,
tijd te nemen voor bezinning en gebed
en werken van barm­har­tig­heid te beoefenen:
zieken te bezoeken, voor de zwakken op te komen,
mensen in nood te helpen;
en terwijl wij hier op aarde maar voorbij­gangers zijn
worden we uitgenodigd
altijd vertrouwen en hoop te hebben
op een toekomst,
die verder gaat ook na dit leven.
Daarvoor ontvangen we hier
de kracht van de sacramenten.

Wat dat betreft zou ik hopen
dat de godsdienst meer waardering zal krijgen
in onze samenleving.

RK op haar CV

Ik sprak laatst een meisje
dat net van de PABO afkwam.
Ze ging solliciteren
en had geaarzeld
of ze op haar CV zou zetten
dat zij katholiek was, kerkbetrokken en actief.
Het was tenslotte geeneens een katholieke school
waar zij solliciteerde.
Ze heeft het toch gedaan.
Wat bleek?
Er waren veel sollicitanten geweest,
meer dan men had verwacht
en juist zij werd eruit gepikt
en zij kreeg die baan!
Ze hadden haar kerkelijke achtergrond
juist gewaardeerd
en daarin een meerwaarde gezien.

Vaak zijn we te bang
om ergens voor uit te komen....

Ik hoop dat de kerk in Nes
de taak om geloof en vertrouwen
door te geven
en te beleven,
nog lang, heel lang mag kunnen vervullen.

De Geest maakt alles anders

We vieren vandaag het Pinksterfeest,
het feest van de heilige Geest.
Die heilige Geest daalde over de apostelen neer
en die werden veranderd.
Zij waren bange mensen geweest,
die zich hadden opgesloten in een bovenzaal,
angstig voor degenen
die hen misschien zouden vervolgen.
Ze hadden natuurlijk een vorming gehad,
jaren hadden ze in het gezel­schap van Jezus verkeerd,
maar toch:
ze durfden niet naar buiten te komen met hun geloof
en ze wisten ook niet wat ze moesten zeggen.
En toen kwam dus de heilige Geest
en die maakte alles anders:
de leerlingen durfden hun geloof te uiten.
Zij lieten hun hart spreken,
waarin God de gaven van Zijn heilige Geest had uitgestort.
Zij lieten zich niet langer leiden
door hun angst­ge­voe­lens over wat er zou kunnen gebeuren,
hoe de mensen zouden kunnen reageren,
zij zijn naar buiten gegaan
en hebben vrijmoedig getuigd.

Gevoed getuigen

Dat wens ik ook ons allen van harte toe.
Zeker, het is belangrijk dat ons geloof gevoed wordt,
dat we kennis krijgen van de inhoud van ons geloof.
Ik kan het alleen maar aanraden
om iets te doen om je geloofskennis te voeden.
Onbekend maakt onbemind,
als we meer weten, kunnen we meer begrijpen
en kan het meer waarde voor ons krijgen.
En laten we dan ook geen angst hebben
om te getuigen van wat er leeft in ons hart,
om te spreken met liefde,
om te laten zien
dat ons hart is geraakt
door de kracht van de Geest.

Wens en proficiat

Dat die heilige Geest ons zal blijven bezielen en leiden
en ons leven vruchtbaar zal maken
en dat we met Gods hulp
de blijde bood­schap van het evangelie
zullen kunnen doorgeven aan nieuwe generaties,
dat wens ik ons allen graag toe.

Van harte proficiat met deze feestdag
en Gods zegen voor u allen in overvloed
voor de komende jaren,
opdat het katholieke geloof
hier mag blijven worden gevierd en beleefd.
Amen.

Terug