Arsacal
button
button
button


Bisschop Doeme over Boko Haram op Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren

Laat Maria aan het roer van je leven staan!

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 22 mei 2016
Bisschop Oliver Dashe Doeme aan het woord
Bisschop Oliver Dashe Doeme aan het woord

Op zondag 22 mei werd in het Forum Centre van de Rai in Amsterdam de drukbezochte gebedsdag voor de Vrouwe van alle Volkeren gehouden: de Eucha­ris­tie­viering met bisschop Jozef Punt, een indruk­wek­kend getuigenis van de Nigeriaanse bisschop Doeme, een lezing van prof. Mark Miravalle en een Lof ter afsluiting.

De Nigeriaanse bisschop mgr. Oliver Dashe Doeme van Maidaguri in Nigeria sprak over zijn ervaringen met de terreurbeweging Boko Haram. Hij zag op een keer in een droom een zwaard veranderd worden in een rozenkrans en kreeg ingegeven dat Boko Haram niet door het zwaard maar door de rozenkrans verlagen zou worden. Zo lijkt het ook te gaan. Boko Haram is verzwakt en de bisschop gaf verschillende voorbeelden van situaties waarin de terreurbeweging na rozenkransgebed overstag ging, mensen vrijliet, zich met meer respect gedroeg. De bisschop werd een enorm pleitbezorger van het rozenkransgebed.

Prof. Mark Miravalle is reeds vele malen in Amsterdam geweest voor de Vrouwe van alle Volkeren. Dit keer sprak hij over Maria als moeder van barm­har­tig­heid en over de noodzaak om trouw te blijven aan het bidden van het gebed van Amsterdam en aan het vertrouwen dat het goed zou komen.

In het Sluitingslof heb ik tenslotte de volgende overweging gehouden:

Overweging


Wij aanbidden U, Heer Jezus Christus!
Lof en eer zij Jezus Christus,
in het heilig Sacrament!

Broeders en zusters,

Meimaand

De meimaand heeft ons al
door het weer laten zien
dat dit een liefelijke en bijzonder mooie maand is:
het is de maand van Maria,
de Moeder van Barm­har­tig­heid,
die wij eren als de Vrouwe van alle volkeren.

Pinksteren en de Vrouwe

We zijn hier bijeen
in de tijd vlak na Pinksteren,
het feest van de uitstorting van de heilige Geest
dat zo nauw met de devotie verbonden is,
want op Pinksteren trad helder aan het licht
dat de Kerk er is voor alle volkeren
- mensen van allerlei talen
konden de bood­schap van de apostelen verstaan
en vroegen om gedoopt te worden -;
en daarmee werd tegelijk voor allen duidelijk
dat Maria
aan wie Jezus ons allen
op het kruis heeft toevertrouwd,
de Moeder en Vrouwe is van alle volkeren,
voor alle volkeren, rassen. naties en talen.
 

Gebed

Daaraan vooraf was gegaan
een tijd van gebed
om de komst van de heilige Geest
met al Zijn goede gaven.
Het was de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren
waarin de apostelen
samen met Maria, de moeder van Jezus,
bijeen waren in de bovenzaal,
biddend en wachtend.
Dit is dus een bijzonder en mooi moment
op deze gebedsdag
dat wij hier voor de Heer in Zijn Sacrament
neerknielen om met Maria te bidden
opdat de heilige Geest
Zijn gaven zal uitstorten over de Kerk:
Heer Jezus Christus,
zend nu Uw Geest over de aarde....

In grote nood...

In dit heilig jaar van barm­har­tig­heid
willen we dat doen met extra vuur
opdat de Heer
door de voorspraak van Maria
deze wereld zal vernieuwen,
nu zij in zo grote nood is
door oorlog, rampen en geweld,
maar ook door ongeloof,
nieuw heidendom en hedonisme.
Ja, we kunnen met de dag
de vooruitziende
vraag en verzuchting van Jezus
beter begrijpen:
“Zal de Mensenzoon bij Zijn komst
het geloof op aarde vinden?”

 

Maar...

Aan de andere kant
mogen we ook de kracht van het gebed
niet onderschatten.
En Maria is er ook nog!

 

Wat Maria kan doen

De heilige Alfonsus van Liguori
vertelt in zijn boek over de
heerlijkheden van Maria
van een vrouw die vreselijk verliefd werd
op een gehuwde man;
dat ging ver
tot het punt dat het huwelijk van die man
in de vernieling zou gaan.
De vrouw van die man besloot om iedere dag
een Wees Gegroet te bidden tot Maria
om Maria te vragen dat zij die vrouw zou straffen
en zij vroeg dat die vrouw maar snel
in haar zonde zou sterven.
Toen zij dit gebed voor het slapen gaan
weer eens met veel wraakzucht had gebeden,
kreeg zij in haar slaap een droom
waarin zij Maria zag, die haar zei:
“Je moet niet bidden om een straf,
maar om bekering en redding.
Ook die andere vrouw heeft heel geregeld
een Wees Gegroet gebeden
om niet in doodzonde te sterven”.
Wat gebeurde hier?
Maria gaf die vrouw
als het ware een inkijkje
in het hart en de geest van die andere vrouw
die haar man kwam verleiden.
Door dat inkijkje in haar ziel,
kon de vrouw anders gaan bidden,
met meer liefde en begrip,
niet alleen met afkeer en verwerping;
daardoor kon zij veel meer bereiken!

De volgende dag
vertelde deze vrouw de droom
aan de vrouw die de relatie was aangegaan
met haar man, in het bijzijn van haar man.
Die vrouw raakte geëmotioneerd,
was in tranen.
Door Maria
en doordat zij met Maria’s hulp
de wraakzucht en haat
in haar hart had kunnen over­win­nen
en nu in een vrede was,
kon zijn die andere vrouw bereiken
en het is uiteindelijk allemaal goed gekomen.
Die vrouw hield zich voortaan ver van deze getrouwde man
en besloot boet te doen voor haar zonden.

Harten winnen

We zien aan dit voorbeeld
hoe we meer kunnen bereiken
wanneer we iemand proberen te winnen
met hartelijke gebeden en woorden,
dan door iemand af te stoten
en we zien tegelijk aan dit voorbeeld
hoeveel macht aan Maria is gegeven
om zondaars te bekeren,
om harten te winnen,
om genade vrucht te laten dragen.

Wat ge ook zult vragen...

“Wat gij de Vader ook zal vragen,
Hij zal het u geven
in mijn Naam”,
zegt Jezus in het evangelie.
Dit betekent dat we
mogen vragen
en dat de Vader ons dan niet
in de steek zal laten.
Het is één van de dingen
die Jezus Zijn leerlingen
nog op de laatste avond van Zijn aardse leven
bij het Laatste Avondmaal
op het hart heeft gedrukt.

Geloofservaring

Het begin van een weg van geloof
ligt voor mensen gewoonlijk in een ervaring:
op een gegeven moment
heeft God hen aangeraakt,
zij hebben Zijn aanwezigheid ervaren,
er is iets gebeurd
wat zijzelf misschien niet eens
zo goed kunnen duiden.
Dat is een begin,
een klein vonkje
en dan mogen we hopen
dat er iemand op hun weg komt,
die hen helpt
om dat stukje openheid voor een zin,
een diepere betekenis van het leven,
voor God
vast te houden
en uit te laten groeien
tot een stevige boom
die hun leven kan dragen.

Vertrouw dat Maria het kan

Dat is iets waar we allemaal
aan kunnen bij dragen
- natuurlijk met de hulp van Gods genade
en de bijstand van Maria -
door onze openheid voor anderen,
door ons gepaste getuigenis
en door de vreugde en de vrede
die het geloof ons geeft.
Het is goed om niet te oordelen,
niet onze emoties de vrije loop te laten,
want daar maakt de duivel gebruik van.
Ga er altijd van uit
dat Maria het hart van een verstokte zondaar
kan raken;
dat Gods barm­har­tig­heid
een nieuw begin zal maken,
zodra Hij maar een kleine opening ziet
om met Zijn genade naar binnen te gaan bij die mens.

De man die het verkeerde pad op ging

Enkele jaren geleden,
ik was al bisschop,
kwam ik in contact met een man,
die vreselijk tekeer ging op de Kerk:
dat was een grote, hypocriete bende,
het seksueel misbruik was daarvan het bewijs.
Maar toen ik eens met die man ging praten
bleek hij uit een heel gelovige
katholieke familie te komen
en zelf vooral op seksueel gebied
helemaal het verkeerde pad te zijn opgegaan.
Wat hij met allerlei vrouwen deed,
ook al waren ze nog zo jong,
vond hij allemaal heel normaal,
alleen wat de Kerk deed
dat was gruwelijk verkeerd.
Maar de man was niet in vrede,
het was natuurlijk niet voor niets
dat hij zo tekeer ging.
Ik heb vaak voor hem gebeden
en hoop dat hij niet
in zijn zonden hoeft te sterven.

Zij kan het

Het is heel goed
als wij met mensen in aanraking komen
die aan God noch gebod doen,
om voor hen te bidden
en om hen aan Maria’s zorgen toe te vertrouwen.
Zij is de moeder en de vrouwe van alle volkeren,
niemand is van haar liefde uitgesloten,
zij kan versteende harten
laten smelten.

Het begin van een weg van geloof
ligt dus voor mensen gewoonlijk in een ervaring:
op een gegeven moment
heeft God hen aangeraakt,
zij hebben Zijn aanwezigheid ervaren
of misschien werd Maria voor hen
een aanknopingspunt,
er is iets gebeurd waarvan we hopen
dat het uit zal groeien
tot een stevige boom
die hun leven kan dragen.

De priester

Dat is dus iets waar we allemaal
aan kunnen bij dragen,
maar het behoort ook heel speciaal
tot de taak van de priester
die deze weg met mensen kan gaan
tot aan het doopsel, het vormsel, de biecht
en in de geestelijke leiding.

Deze tijd na Pinksteren en deze Meimaand
is daarom ook een heel geschikt en gepast moment
om ons gebed om roepingen
in de handen en in het hart
van Maria leggen.
We mogen dat met groot vertrouwen doen.

Een visioen

Diezelfde Sint Alfonsus over wie ik U al eerder sprak,
vertelt ons ook het verhaal
van het visioen van de heilige Maria Magdalena de Pazzi,
een heilige uit Florence afkomstig.
Zij zag in een visioen de reis van de ziel
door dit leven naar de eeuwigheid.
Die ziel kreeg de vorm
van een wankel en eenvoudig scheepje,
dat midden in een zee
vol hoge golven en heftige orkanen voer.
Het zag er zeer gevaarlijk uit!
Veel van die scheepjes voeren daar,
allemaal even wankel en broos,
maar zij zag dat sommige scheepjes
veel beter en gemakkelijker
de donkere zee overstaken.
Toen zij nog beter toekeek zag zij
dat in die scheepjes
steeds dezelfde aan het roer stond;
tenslotte kon zij ook onderscheiden
wie dat dan wel was:
het was de maagd Maria.

Maria aan het roer

Dit wil ons allen zeggen
dat we het roer van ons leven
het beste niet te veel in eigen hand kunnen nemen,
laten we niet
op onze emoties, onze gedachten
en onze ideeën koersen
maar alles toevertrouwen
aan Maria, Moeder van barm­har­tig­heid,
Moeder van de Kerk,
vrouwe van alle volkeren,
niemand uitgezonderd.
Wij zien veel gevaren:
de Kerk is in gevaar, de wereld is in gevaar,
mensen lopen gevaar, er gaat zoveel verkeerd.
Maar laten we niet teveel zelf
aan het roer gaan staan,
geef het roer aan Maria
en zeg met haar: “Fiat”,
Mij geschiede naar Uw woord.
Zij zal onze gebeden verhoren,
zij zal het scheepje van ons leven
en het scheepje van de kerk
veilig sturen en brengen
naar de overkant.
Amen.

Terug