Arsacal
button
button
button
button


Priesterwijding Boris Plavčić

Elisabeth en Laurentius Kathedraal Rotterdam

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 28 mei 2016 - 212 woorden

Op zater­dag 28 mei werd Boris Plavčić door mgr. Johannes van den Hende in de Rotter­damse ka­the­draal onder grote belang­stel­ling tot pries­ter gewijd. Het verheugde me erbij te kunnen zijn. Boris heeft aan de Tilten­berg zijn studies gedaan en ik ben daar een aantal jaren zijn rector geweest.

Naast het ka­the­drale koor was ook het koor van de Kroa­tische pa­ro­chie actief, want Boris is Bosnisch-Kroa­tisch van afkomst en als kind met zijn familie naar Neder­land geko­men tij­dens de oorlogs­om­stan­dig­heden van die dagen. Hij weet dus uit de erva­ring en de verhalen wat het is om te moeten vluchten. Tijdens het jon­ge­ren­pro­gramma was er een mooi gesprek van Boris met enkele vluch­te­lingen van dit moment die Boris in zijn pa­ro­chie in Wasse­naar had ontmoet.

Het was een mooie en genade­volle wij­dings­plech­tig­heid, waarvoor ook kar­di­naal Simonis was geko­men. Voor mij per­soon­lijk ook wel een mooie her­in­ne­ring omdat ik in de ka­the­draal van Rotter­dam door - toen - mgr. Simonis tot pries­ter ben gewijd. Ook Jan-Jaap van Peprstraten was aanwe­zig die een week na zijn eigen pries­ter­wij­ding al bij een ander de han­den op mocht leggen.

Van harte wens ik Boris heel veel zeggen toe en felici­teer hem en zijn familie en de H. Au­gus­ti­nus­paro­chie (Wasse­naar, Katwijk, Oegst­geest, Voorschoten) waar hij is aan­ge­steld, van harte!

Terug