Arsacal
button
button
button
button


Een huis vol katholieke gezinnen

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 11 juni 2016 - 296 woorden

Het con­fe­ren­tie­cen­trum Emmaüs in Helvoirt was helemaal volge­boekt door de komst van zo’n twee­hon­derd deel­ne­mers aan het gezins­week­end voor katho­lie­ke ge­zin­nen: ouders en kin­de­ren zijn er vanaf vrij­dag­avond 10 tot zon­dag 12 juni bezig met ver­die­ping, ont­moe­ting en ver­schil­lende vie­rin­gen.

Dit keer was ik gevraagd om inlei­dingen te ver­zorgen in het kader van het jaar van barm­har­tig­heid. Dat heb ik op zater­dag 11 juni gedaan vanuit de parabels van de barm­har­tig­heid, die Jezus heeft ver­teld: over de verloren zoon, de barm­har­tige Samari­taan, de rijke vrek en de arme Lazarus, het verloren schaap en de verloren drachme, de Fari­zeeër en de tolle­naar in de tempel, de parabel over het kwijtschel­den van schul­den en dege­lijkenis van de onrecht­vaar­dige rechter. Naast inlei­dingen over deze parabels van de naasten­liefde, van de liefde voor de zon­daar en over de erva­ring van Gods barm­har­tig­heid, was er ook ruimte voor onderling gesprek over deze thema’s.

De ochtend begon met de heilige Mis waarin ik heb gepreekt over Sint Barnabas als ge­meen­schapstichtende en veribn­dende persoon, tegen­over de vurige apostel Paulus, die wel wat meer scherp kon zijn. Beiden waren nodig en hebben hun uiterst be­lang­rijke rol gespeeld in de jonge kerk.

Er waren veel ont­moe­tingen met de ge­zin­nen en hun kin­de­ren, tieners en jon­ge­ren die door de dag met eigen pro­gram­ma’s bezig waren waarin naast het gods­diens­tige gedeelte ook sport en spel een plaats had­den.

Nog nooit was het gezins­week­end - dat zijn - ik meen - acht­tien­de editie beleefde -zo druk bezet geweest, tot aan de maximum capaci­teit. En dat is toch verheugend in deze soms barre tij­den! Onder de ge­zin­nen waren er de nodige uit ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam - waar het ini­tia­tief vandaan komt -, maar ook andere delen van het land waren goed ver­te­gen­woor­digd.

Terug