Arsacal
button
button
button
button


‘Zalig Sint Jan’

mooi feest in Laren

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 27 juni 2016 - 274 woorden

Zondag 26 juni heeft Laren het Sint Jans­feest gevierd met de bekende pro­ces­sie. Tijdens de pro­ces­sie is traditie­ge­trouw de heilige Mis gevierd op het kerkhof, waarbij ik de volgende homilie heb gehou­den.

Zondag 26 juni werd de jaar­lijkse Sint Jans­pro­ces­sie gehou­den, na de heilige Missen van 7.00 uur op het kerkhof en om 9.00 uur in de basiliek. Om 11.00 uur trok de pro­ces­sie uit, die vlak voor aan­komst op het kerkhof even mocht ervaren dat Sint Jan iets met water te maken heeft. Gel;ukkig bleef het tij­dens de Mis daar - in de open lucht - vrijwel droog en kon ook de sacra­ments­pro­ces­sie terug naar de basiliek vrijwel watervrij plaats­vin­den. Na het Te Deum, het Tantum Ergo (na­tuur­lijk dat van Jansen) en de zegen, zong Mario Raadwijk met het jon­ge­ren­koor Tutti een ge­waar­deerd slot­lied.

Naast de broe­der­schap van Sint Jan, die voor de organi­sa­tie altijd uits­te­kend zorg draagt, komt ook de broe­der­schap van het heilig Sacra­ment uit ’s Hertogen­bosch naar deze dag. De Soevereine Maltezer Orde was goed ver­te­gen­woor­digd, evenals de rid­derorde van het heilig Graf. Zij geven een mooi teken van katho­lie­ke presentie. Bruidjes, mis­die­naars, harmonieën, vaandels, baldakijn, niets van wat bij een pro­ces­sie hoort ontbrak.

Het slotak­koord na het Lof in de basiliek - een kort optre­den van de show- en drum­band - moest helaas ver­val­len van­wege het feit dat iemand voor de basiliek onwel was gewor­den en medische hulp nodig had. Gelukkig is het - naar ik later begreep - goed afgelopen voor die persoon.

Laren kan weer terug­kij­ken op een mooi Sint Jans­feest.

Op de Facebook-pagina van Wouter van Belle is een fraaie fotoreportage te zien.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug