Arsacal
button
button
button
button


Een heilige die we ‘moeder’ blijven noemen

Heiligverklaring Moeder Teresa

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 4 september 2016 - 441 woorden
Samen met Mgr. Hurkmans in de Sint-Pieter
Samen met Mgr. Hurkmans in de Sint-Pieter

Zondag vier sep­tem­ber is Moeder Teresa heilig verklaard op een bloedheet Sint-Pieters­plein. Ik was erbij, samen met mgr. Hurkmans.

Moeder Teresa, geboren in Skopje op 26 au­gus­tus 1910, trad in 1928 bij de Loretozusters is. In 1946 kreeg zij haar roe­ping binnen haar roe­ping om zich geheel te wij­den aan de dienst van de armsten der armen en daarvoor een reli­gi­euze con­gre­ga­tie te stichten. Haar we­reld­wijde werk vond erken­ning onder meer doordat haar de Nobel­prijs werd toegekend. Kar­di­naal Simonis heeft als bis­schop van Rotter­dam de zusters ook naar Neder­land gehaald, waar zij in Rotter­dam be­gon­nen. Ook in Am­ster­dam hebben de zusters een huis waar zij aan vele dak­lo­zen en arme mensen eten en wat liefde en aan­dacht geven.

Vanuit Nemi, waar ik deelneem aan een evaluatie en retraite voor de bis­schop­pen die ongeveer vijf jaar gele­den zijn gewijd, ver­trok­ken we ’s morgens met een busje naar Rome om de heilig­ver­kla­ring ( canoni­sa­tie) bij te wonen. In de sint Pieter was er voor de bis­schop­pen gelegen­heid zich voor de heilige Mis te kle­den en daar trof ik mgr. A. Hurkmans, de emeritus-bis­schop van ’s Hertogen­bosch, die sinds enkele maan­den in Rome woont en daar rector van de Friezen­kerk zal wor­den.

Meteen na de ope­ning van de vie­ring werd het ‘Veni creator’ gezongen, de bede om de komst van de heilige Geest, waarna kar­di­naal Angelo Amato, prefect van de Con­gre­ga­tie voor de heilig­ver­kla­ring (het depart­ment dat de heilig­ver­kla­rings­pro­ces­sen begeleidt) het formele verzoek om de heilig­ver­kla­ring deed. Na het zingen van de litanie van alle heiligen sprak paus Fran­cis­cus ver­vol­gens de tekst uit waar­mee de zalige Teresa van Calcutta werd heiligverklaard. Twee mis­sio­na­rissen van de naasten­liefde plaatsten ver­vol­gens een reliek van de heilige bij het altaar. In de preek stipte paus Fran­cis­cus aan dat we ook na de heilig­ver­kla­ring wel over “Moeder Teresa” zullen blijven spreken omdat we in haar vooral haar moe­der­lijke zorg herkennen. De paus haalde ook aan dat zij het men­se­lijk leven heeft verde­digd en de waar­dig­heid van iedere mens, geboren of ongeboren. Zij zag en erkende en beschermde de waar­dig­heid van iedere mens.

Er waren veel diplo­ma­tieke ver­te­gen­woor­digingen en rege­ringsdele­ga­ties aanwe­zig, waar­on­der die van India. Ook de Spaanse koningin-moe­der Sophia was present.

Het was warm op het plein: de zon scheen met volle kracht en de mede­wer­kers van het Vati­caan deden hun uiterste best om althans de con­cele­branten (waar­on­der de aanwe­zige kar­di­na­len en bis­schop­pen) van voldoende water te voor­zien. Veel mensen op het geheel gevulde Sint-Pieters­plein waren al vroeg geko­men en hebben er dus wel iets voor over moeten hebben om de heilig­ver­kla­ring van hun Moeder Teresa mee te kunnen maken. De vie­ring werd bovendien in veel lan­den uitgezon­den.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug