Arsacal
button
button
button
button


Topstukken uit het Vaticaan in Joods museum

Opening tentoonstelling ‘De glorie van het Joodse boek’

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 18 september 2016 - 256 woorden

In het Am­ster­damse Joods His­to­risch Museum werd op zon­dag­mid­dag 18 sep­tem­ber de ten­toon­stel­ling ‘De glorie van het Joodse boek’ geopend, waarvoor een vijftal unieke hand­schriften door de Biblio­theek van het Vati­caan in bruikleen wer­den gegeven. Antoine Bodar was een van de sprekers.

De ten­toon­stel­ling werd geor­ga­ni­seerd bij gelegen­heid van Ets Haim, de oudste nog func­tio­ne­rende Joodse biblio­theek ter wereld, die in de Portugese Synagoge (vlakbij het Waterloo­plein) is geves­tigd en dit jaar 400 jaar bestaat. De ope­ning vond plaats met mooie Joodse koor­mu­ziek en enkele inlei­dingen van parnaas Bram Palache van de Portugees Israëlitische ge­meen­te en pries­ter Antoine Bodar, die een uits­te­kende inlei­ding hield over de bete­ke­nis van het boek voor hem (het boek als vriend) en de ver­hou­ding van het Joodse volk en de kerk. Hij gaf nog eens aan dat ons chris­te­nen be­schei­den­heid past ten opzichte van het Joodse volk omdat zij geënt zijn op die stam, zij ook het nieuwe Testa­ment aan Joden te danken hebben, die er (onder de in­spi­ra­tie van de Geest) de schrijvers van zijn en God Zijn belfoten aan het Joodse volk geenszins berouwt.

Op de ten­toon­stel­ling bevond zich uit de Vati­caanse biblio­theek onder meer het enige hand­schrift dat van de Ethica van Spinoza bewaard is ge­ble­ven. Van eigen bodem was de ban die door de Am­ster­damse Joodse ge­meen­schap over Baruch Spinoza werd uit­ge­spro­ken en die even­eens wordt getoond.

De ten­toon­stel­ling is tot 8 januari te zien in het Joods His­to­risch Museum aan de Nieuwe Amstel­straat 1 in Am­ster­dam. Het museum is dage­lijks van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Terug