Arsacal
button
button
button
button


Dies Sint Willibrordseminarie over evangelisatie

Aanstellingen tot buitengewoon bedienaar

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 7 november 2016 - 260 woorden

Op 7 no­vem­ber, hoog­feest van de heilige Wil­li­brord, heeft het groot­semi­narie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn dies gevierd met in de mid­dag speciale aan­dacht voor evangeli­sa­tie.

Dr. Erik Borgman sprak over dit thema in een lezing die zeer ge­waar­deerd werd. Daarna was er een forum­ge­sprek met Mirjam Spruit van het centrum voor pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit, Marius van der Knaap, jon­ge­ren­wer­ker van het bisdom, Jim Schil­der van de St. Nicolaas­basi­liek, pastoor Jeroen Smith, van het R.K. Alpha­cen­trum en als gespreks­lei­der pastoor Matthieu Wagemaker.

In de morgen had ik dit keer het maan­de­lijks kring­ge­sprek met de jonge pries­ters die over hun erva­ringen in de pa­ro­chie ver­tel­den. De pries­ter­stu­denten bezochten intussen het graf van mgr. Bomers om daar te bid­den.

De dag werd af­ge­slo­ten met de Eucha­ris­tie­vie­ring waarin vier kan­di­da­ten de aan­stel­ling tot bui­ten­ge­woon be­die­naar van de heilige communie ont­vingen. Zij had­den de daarvoor bestemde cursus met goed gevolg afgerond.

In de preek over het slot van het Matteüs-evan­ge­lie heb ik erop gewezen hoe Jezus zijn leer­lin­gen begeleid voordat Hij hen uitzend: Hij laat hen te­rug­ke­ren naar waar het be­gon­nen was om hun roe­ping en uit­ver­kie­zing te binnen te brengen en laat hen de berg op gaan, de plaats waar je God ontmoet. Som­mi­gen twijfel­den maar allen verzekert Hij van Zijn aanwe­zig­heid en Zijn macht. de leer­lin­gen moeten goed beseffen dat het niet hun kerk is, maar de Kerk van de Heer en dat geen zee te hoog gaat voor Hem die "allen macht" heeft.

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring was er nog een heer­lijke mal­tijd voor­be­reid en kon­den we terugzien op een geslaagde Dies.

Terug