Arsacal
button
button
button
button


Orde der Maagden ook in bisdom Haarlem-Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 28 november 2016 - 334 woorden
groepsfoto na afloop van de H. Mis
groepsfoto na afloop van de H. Mis

Op maan­dag 28 no­vem­ber is Zr. Zoë Cranssen tij­dens een Eucha­ris­tie­vie­ring in de kerk van de H. Fran­cis­cus Xaverius (Krijt­berg) aanvaard als gewijde maagd in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

De Maag­den­wij­ding had zr. Zoë eer­der ont­van­gen. Voor­taan vervult zij haar apos­to­laat binnen het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Hier behoort zij tot - wat het ker­ke­lijk wet­boek noemt - de "orde der maag­den". Deze Maag­den leven alleen, hebben de Maag­den­wij­ding ont­van­gen, bid­den getij­den en leven volgens de evan­ge­lische raden. In ver­schil­lende andere bis­dom­men zijn ook gewijde maag­den, maar er zijn er in Neder­land niet veel van.
Naast het geven van man­tel­zorg is zr. Zoë met ver­schil­lende pa­ro­chies verbon­den en onder­steunt zij de zen­ding van de kerk door haar gebed, in het bij­zon­der dus het getij­den­ge­bed.

Ver­schil­lende pries­ters waren aanwe­zig, vader Abt van Egmond con­ce­le­breerde en daar­naast waren er beide ouders, familie, vrien­den en kennissen.

In de homilie heb ik erop gewezen dat de maag­de­lijk­heid na­tuur­lijk centraal staat in haar levensroe­ping en dat dit betekent dat zij afstand doet van wat de wereld en in het bij­zon­der onze tijd zo be­lang­rijk vindt: het hebben van een relatie met ook intiem contact. De wereld gaat graag voor wat een mens be­lang­rijk en groot maakt, zelfred­zaam en rijk. Daar­en­te­gen volgt een God­ge­wijde een andere weg: een leven volgens de evan­ge­lische raden van armoede, zuiver­heid en ge­hoor­zaam­heid, die het leven van onze Heer Jezus Christus hebben ge­ken­merkt, die geen steen had om Zijn hoofd op te leggen, zich­zelf gaf in zuiver­heid en ge­hoor­zaam­heid aan de Vader. Zr. Zoë zal op deze wijze een be­schei­den, bijna verborgen teken zijn van deze levens­wij­ze van onze Heer, mid­den in de stad van de mens. Wie zich ervoor opent kan het herkennen en erdoor geraakt wor­den, voor velen zal het een verborgen geheim blijven; haar leven zal echter een genade­volle bijdrage zijn voor kerk en samen­le­ving.

Na de vie­ring was er gelegen­heid om zr. Zoë te fe­li­ci­te­ren en onder het genot van uits­te­kende door de zuster zelfgebakken koeken na te praten.

 

Terug