Arsacal
button
button
button
button


Armoede, populisme en kerksluitingen

Thema’s bij ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 21 februari 2017 - 446 woorden
De groepsfoto
De groepsfoto
In de kapel van het bisschopshuis
In de kapel van het bisschopshuis

Dins­dag 21 februari waren de Vlaamse en Neder­landse bis­schop­pen bijeen voor hun jaar­lijkse ont­moe­ting, dit keer in Mechelen bij kar­di­naal Jozef de Kesel. Er wer­den ver­schil­lende actuele thema’s be­spro­ken.

Van Vlaan­de­ren waren behalve de nieuwe kar­di­naal De Kesel ook de Gentse bis­schop Luc van Looij en de nieuwe bis­schop van Brugge Lode Aerts aanwe­zig, evenals mgr. Patrick Hoogmartens van Hasselt en Johan Bonny van Antwerpen. Uit Neder­land waren mgr. Hans van den Hende, voor­zit­ter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, mgr. Gerard de Korte, mgr. Jan Liesen, mgr. Everard de Jong, hulp­bis­schop van Roermond, mgr. Rob Mutsaerts, de hulp­bis­schop van Den Bosch, de Utrechtse hulp­bis­schoppen Ted Hoogen­boom en Herman Woorts en ikzelf aanwe­zig. Behalve mgr. De Korte en mgr. Liesen kwamen de bis­schop­pen door uit Brussel waar zij de in­stel­lingen van de Europese ge­meen­schap had­den bezocht. Ook de se­cre­ta­ris generaal mw. mr. Suzan Daalmans en het hoofd pers en com­mu­ni­ca­tie, mw. Anna Kruse namen deel van de Neder­landse kant, samen met hun Vlaamse pendanten.

Bestrij­ding van armoede

De inzet voor de bestrij­ding van armoede was een eerste thema, waarbij werd onderkend dat die armoede niet significant is afgeno­men, integen­deel, zo lijkt het. In Neder­land ligt de inzet vooral bij de PCI's (Parochiële Caritas In­stel­lingen) waar­van de bis­schop­pen de waarde hebben onder­streept. Samen met mede­wer­kers van het bisdom zetten zij zich in voor de kansarmen in de samen­le­ving. Daar­naast zijn er katho­lie­ke fondsen waar­van de band met de kerk meer of min­der sterk is en bewe­gingen als Sant’ Egidio. In Vlaan­de­ren zijn er onder meer St. Vin­cen­tius- en Welzijns­ver­eni­gingen.

Kerk­slui­tingen

Tussen de bis­schop­pen wer­den erva­ringen uitgewisseld die bij kerk­slui­tingen zijn opgedaan. In België is het sluiten van kerken vaak min­der dringend omdat alles door de Over­heid wordt bekos­tigd, maar ook daar vraagt die Over­heid nu een gebouwen­plan waar de pa­ro­chies mee bezig zijn. Het was voor ie­der­een herken­baar dat alles al moet wor­den voor­be­reid als er nog geen enkele nood­zaak is om stappen te nemen, met name is van belang dat ge­meen­schappen op elkaar wor­den afgestemd en zich tij­dig steeds meer als met elkaar verbon­den gaan ervaren. Dat is in ste­de­lijke gebie­den na­tuur­lijk vaak ge­mak­ke­lijker dan tussen ver­schil­lende dorpen.

Populisme

De bis­schop­pen bespraken ook hun zorgen over het populisme en het onbehagen bij veel mensen in onze samen­le­ving dat uit de aantrek­kings­kracht van dit populisme spreekt. Want het is zel­den zomaar afkeer van bui­ten­lan­ders dat daar­on­der zit. Het valt op dat populis­tische partijen populair zijn in streken waar nau­we­lijks bui­ten­lan­ders zijn te bekennen. De zorgen van de mensen en dit onbehagen moeten serieus wor­den geno­men.

Samen baden de bis­schop­pen het mid­dag­ge­bed, waarna een groeps­foto werd gemaakt en het samen­zijn werd af­ge­slo­ten met een broe­der­lijke maal­tijd.

Terug