Arsacal
button
button
button
button


Portugese parochie viert feest...

Het vormsel en andere feesten...

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 14 mei 2017 - 448 woorden
De vormelingen, met pastoor Jac. Hetsen en vormheer
De vormelingen, met pastoor Jac. Hetsen en vormheer (foto: H. Tuijn)
Na de Mis worden de bloemen uitgereikt aan de moeders
Na de Mis worden de bloemen uitgereikt aan de moeders (foto: H. Tuijn)
Portugese parochie viert feest...
(foto: foto via past. Jac. Hetsen)

Zondag 14 mei was ik in de Portugese pa­ro­chie waar ik heilig vormsel mocht toedienen aan veer­tien jon­ge­ren. Maar er was nog veel meer te vieren...

Jon­ge­ren

De Portugees­ta­lige pa­ro­chie in Am­ster­dam is een levende ge­meen­schap, waar veel jon­ge­ren deel van uitmaken. Van de veer­tien jon­ge­ren die wer­den gevormd waren er ver­schil­lende die met Pasen het heilig doopsel had­den ont­van­gen en dus tot de Kerk waren toegetre­den. Alle jon­ge­ren waren al wat ouder, zo rond de acht­tien jaar, en hebben een bewuste stap gezet. Ter voor­be­rei­ding op het vormsel had­den zij het boete-sacra­ment ont­van­gen en tij­dens de vie­ring van het vormsel mochten zij ook uit de kelk drinken en de heilige communie onder beide gedaanten ont­van­gen.

Fatima

De pa­ro­chie is toegewijd aan O.L. Vrouw van Fatima en had dus wel een feestje te vieren van­wege het patroons­feest en het bezoek van paus Fran­cis­cus aan Fatima en de heilig­ver­kla­ring van Francisco en Jacinta, twee van de drie zieners van Fatima, die vrij kort na de ver­schij­ningen - nu precies hon­derd jaar gele­den - aan de Spaanse griep die toen heerste, zijn overle­den. Zater­dag 13 mei was een prach­tig feest in Fatima en de dag erop dus in Am­ster­dam.

Songfestival

En precies op die dag van de hon­derd­ste ver­jaar­dag van O.L. Vrouw van Fatima - 13 mei - won Portugal ook nog eens het Songfestival. Ik denk dat de hemel aan Portugal en alle Maria-vereer­ders toch een cadeautje heeft willen geven.

Moeder­dag

Behalve een Moeder in de hemel, hebben we ook een moe­der op aarde en dezelfde zon­dag 14 mei is het ook nog eens moe­der­dag. In de Portugese pa­ro­chie wer­den de moe­ders niet vergeten: na afloop van de heilige Mis kregen zij een mooie roos uit­gereikt in de kleuren rood, wit of blauw, als teken van dank­baar­heid voor hun liefde en zorg voor hun gezin. Het was heel druk in de kerk, er waren meer dan vier­hon­derd mensen in de niet te grote ruimte en daardoor ontstond een klein luxe-probleem: zelfs nadat de rozen van het Maria-altaar ook maar waren uit­gereikt, was er nog een tekort aan bloemen om alle moe­ders te kunnen eren.

Vanaf deze plaats dus ook nog eens aan alle moe­ders van de Portugese pa­ro­chie en alle andere moe­ders: van harte proficiat met deze Moeder­dag en bedankt voor alles wat jullie doen om deze wereld mooier en men­se­lijker te maken door jullie inzet voor het gezin!

Bedankt!

Aan het einde van de vie­ring heb ik bij­zon­der de cate­chisten van het vormsel bedankt, het koor en alle vrij­wil­li­gers van deze pa­ro­chie en niet te vergeten de beide pries­ters: pastoor Jac. Hetsen mhm en zijn mede­broe­der B. de Boer mhm, die zich met hart en ziel voor de ge­meen­schap inzetten.

Terug