Arsacal
button
button
button


Herdenking van de Koptische martelaren van Palmzondag

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 mei 2017
Vertegenwoordigers van de kerken
Vertegenwoordigers van de kerken
Afbeelding van de martelaren
Afbeelding van de martelaren
Herdenking van de Koptische martelaren van Palmzondag

In de Koptisch orthodoxe kathedraal aan de Mosstraat in Amsterdam Noord werd op zaterdag­mid­dag 20 mei een herdenkingsdienst gehouden voor de martelaren die op Palm­zondag in Alexandrië en Tanta waren gestorven door een terroristische aanslag. Ver­te­gen­woor­digers van ver­schil­lende kerken waren aanwezig om met de Koptische Bisschop Z. Exc. bisschop Arseny te bidden.

Een Koptische gelovige A. Abdalla hield een mooie toespraak die getuigde van een echt christelijke geest van vergeving en gebed voor degenen die tot zulke vreselijke daden waren gekomen, de wraak is aan God, ons past slechts gebed voor de daders envergeving en de hoop dat ook zij eens in de hemel mogen komen. Ook ik heb een toespraak gehouden waarin ik mijn condoleances heb uitgesproken, mede namens bisschop mgr. dr. Jozef Punt en het bisdom Haarlem-Amnsterdam.

Vanuit de katholieke kerk was er een mooie ver­te­gen­woor­diging met onder meer Vader Abt van Egmond, G. Mathijsen, en de vice-provinciaal van de Fran­cis­ca­nen, Th. van Adrichem.

Toespraak bij de herdenkingsdienst

van de martelaren van Palm­zondag van de Koptisch Orthodoxe kerk, Amsterdam, Koptisch Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Maagd, 20 mei 2017

Uw Excellentie, Vader Abt, Vaders, broeders en zusters,

De Koptische christenen vormen een gemeen­schap die een lange ge­schie­de­nis van lijden kent. De week van het lijden van Onze Heer Jezus Christus begon met een verschrikkelijk lijden van de Koptische Kerk en al haar gelovigen, in het bijzonder de vele martelaren die gestorven zijn en de vele gewonden.

Zoveel lijden...

Koptische christenen hebben in de afgelopen jaren vele verschrikkelijke aanslagen moeten verduren. Alleen al in de provincie Minya zijn in vijf jaar tijd 77 aanvallen op Kopten gedocumenteerd. Koptische vrouwen worden ontvoerd en verdwijnen. Tientallen kerken zijn verbrand of anderszins vernietigd. Honderden Koptische christenen zijn weggevlucht uit het noorden van de Sinaï nadat terroristische organisaties hebben opgeroepen tot aanvallen op de christenen. In december werden 29 mensen gedood en vele anderen gewond door de bomaanslag op de kathedraal. En zo zouden we deze trieste opsomming nog geruime tijd kunnen voortzetten....
De beelden van de 21 Koptische christenen op het strand van Libië, begin 2015 door Islamitische Staat onthoofd om hun geloof, staan nog op ons netvlies.

Gedenken met eerbied

Nu gedenken we bijzonder de bomaanslagen op Koptische kerk van de heilige Georgius in Tanta en op de kerk van de heilige Marcus in Alexandrië op Palm­zondag van dit jaar en de onschuldige martelaren die daar gestorven zijn. We gedenken hen met eerbied. Zij zijn gestorven voor Christus, om hun geloof. Mogen zij in de hemel, bij God, een voorspraak zijn voor de Koptisch Orthodoxe Kerk en voor ons allen.

Bescherming

Wij vragen met U aan de autoriteiten van het land dat zij zich met alle kracht inzetten om de Koptische christenen te beschermen en er zorg voor te dragen dat het terroristisch geweld, al ver­schil­lende malen geclaimd door Islamitische Staat, een einde zal nemen en de Koptische christenen, alle christenen en allen in vrede en veiligheid kunnen leven. Ik ben verheugd dat Zijne Heiligheid paus Franciscus daartoe heeft opgeroepen tijdens zijn recente bezoek aan Egypte. Het is fundamenteel dat de Kopten dezelfde rechten zullen bezitten als andere bewoners van het land. Het vervult ons met diepe droefenis dat de laatste jaren steeds meer landen ten prooi zijn gevallen aan fundamentalistisch Islamitisch geweld en dat de christenen die daarvan regelmatig het beoogde doelwit zijn, onvoldoende worden beschermd.

Banden

De diepe banden van geloof en broederlijke verbondenheid tussen de Katholieke Kerk en de Koptische Orthodoxe Kerk zijn onlangs bevestigd en verstevigd door het bezoek van paus Franciscus aan Egypte en door de gemeen­schap­pe­lijke verklaring die toen is getekend en waarin het gemeen­schap­pe­lijk streven naar de volledige eenheid van onze Kerken met kracht en overtuiging is uitgesproken. Moge de heilige Geest ons spoedig tot die eenheid geleiden!

Condoleances

Ik wil bij deze gelegenheid mijn condoleances aanbieden aan Zijne Heiligheid Paus Tawadros II, die zelf gelukkig aan de dood is ontsnapt; de kerk in Alexandrië die hij net had bezocht en zijn eigen kathedraal zijn doelwit geweest van terroristische aanslagen. Wij wensen hem de kracht en genade van God toe om in deze zeer moeilijke tijd leiding te kunnen blijven geven aan de Koptisch Orthodoxe kerk en sterk te zijn temidden van de vele gevaren die ook hemzelf bedreigen
.
Ik wil deze condoleances en gebeden ook tot uitdrukking brengen aan Zijne Excellentie Bisschop Arseny en aan heel de Koptische gemeen­schap. Wij bidden voor Zijne Heiligheid paus Tawadros en voor alle Koptische christenen, in het bijzonder voor de Koptische gemeen­schap in Egypte, die moet leven tussen hoop en vrees. Moge de Heer hen allen, op de voorspraak van de Moeder Gods, de heilige Maagd Maria, beschermen en bewaren voor dit afschuwelijk sektarisch geweld en hun vrede en veiligheid schenken.

Geen haat en geweld

Dat alle mensen mogen inzien dat haat en geweld nooit het kenmerk van ware godsdienst kunnen zijn!

Bloed der martelaren

Een oud gezegde luidt dat het bloed van de martelaren het zaad is voor nieuwe christenen. Van harte hoop en bid ik dat het offer van hun leven dat zo vele onschuldige christenen hebben gebracht, inderdaad steeds meer mensen mag trekken tot het Hart van onze Verlosser, Jezus Christus, die ons redding en de ware liefde en vrede schenkt.

 

+Johannes Hendriks
tit. bisschop van Arsacal
Hulp­bis­schop van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Terug