Arsacal
button
button
button
button


Twee nieuwe priesters gewijd in Haarlemse kathedraal

Anton Goos en Teun Warnaar

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 juni 2017 - 346 woorden
pasgewijd,!
pasgewijd,!
Neomistenzegen
Neomistenzegen
wijdelingen in gebed voor hun priesterwijding
wijdelingen in gebed voor hun priesterwijding

Op zater­dag 24 juni heeft de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. Jozef Punt, twee nieuwe pries­ters gewijd: Anton Goos en Teun Warnaar. Het was een mooie plech­tig­heid met veel pries­ters en veel gelo­vi­gen, een ka­the­draal vol blije mensen!

De wij­de­lin­gen had­den zich in de abdij van Vaals in een mooie retraite op deze dag voor­be­reid. Teun Warnaar is al werk­zaam in zijn pas­to­rale jaar in Heems­kerk en Uitgeest, Anton Goos was diaken in Volen­dam. Deken Cassee en pastoor Stomph con­ce­le­breer­den dan ook aan het altaar bij de wij­ding. In deze plaatsen (Heems­kerk en Volen­dam) zullen ze op zon­dag hun eerste H. Mis vieren.

De wij­dings­plech­tig­heid verliep heel mooi, na­tuur­lijk weer met prach­tige muziek van het ka­the­drale koor (magistra cantus Sanne Nieuwen­huij­sen zong voor het eerst zelf de Latijnse litanie); er waren 58 pries­ters geko­men voor de handopleg­ging en daar­naast nog een tiental diakens en na­tuur­lijk naast de hoofd­cele­brant twee bis­schop­pen: mgr. Van Burg­ste­den en ik ont­bre­ken niet!

Onder de pries­ters ook de pasgewijde Eli Stok (bisdom Rotter­dam) die aan het semi­na­rie van ons bisdom heeft gestu­deerd, een pries­ter uit het Bossche bisdom en twee uit het aarts­bis­dom die elkaar allen kennen van De Tilten­berg waar zij se­mi­na­rist zijn geweest. Voor mij zelf was het ook een ontroerende dag omdat ik beide nieuwe pries­ters nog enkele jaren als rector van het semi­na­rie heb mee­ge­maakt. Teun is een tijd bij de broe­ders van de Naasten­liefde (Mother Teresa) geweest om te zien of dat zijn roe­ping was, Anton heeft zijn middel­ba­re school moeten afmaken terwijl hij op het semi­na­rie was, zodat bei­den een lan­gere tijd onderweg zijn geweest naar deze mooie dag.

De bis­schop stelde de nieuwe pries­ters onder de bij­zon­dere bescher­ming van Maria aan wie hij hen toewijdde.De vader van Anton Goos, per­ma­nent diaken, assis­teerde bij de wij­dings­plech­tig­heid.

Van harte felici­teer ik de nieuwe pries­ters, hun ouders, families, allen die hen hebben begeleid en de pa­ro­chies waar zij werk­zaam zijn! Moge Gods zegen over­vloe­dig rusten op hun pries­ter­lijk leven en werken!

Foto­se­rie

Op de web­si­te van het bisdom staat een uit­ge­breide foto­se­rie van de pries­ter­wij­ding.

Terug