Arsacal
button
button
button
button


Zusters Benedictinessen verlaten ons land

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 4 juli 2017 - 179 woorden

De ge­meen­schap van zusters Bene­dic­ti­nessen die drie-en-een-half jaar gele­den naar Aalsmeer kwam, verlaat ons land weer. Ze gaan naar het Toscaanse Pienza, in de buurt van Siëna.

De zusters komen daar te wonen in een stadje dat UNESCO werel­derf­goed is, het gebouw waarin de ge­meen­schap zal neerstrijken is semi­na­rie en school geweest en zo’n 150 jaar oud.

De zusters hebben in Aalsmeer geleefd in het voor­ma­lig carmelieten­kloos­ter naast de paro­chie­kerk. Om ver­schil­lende redenen, waarbij de taal zeker een rol speelde, hebben zij besloten nu naar Italië terug te keren, maar zij hebben beloofd dat Neder­land en de kerk in Neder­land een bij­zon­der plaatsje in hun gebed zal blijven hou­den. Zoals nu is voor­zien, zullen de zusters eind au­gus­tus ver­trek­ken, maar dat hangt na­tuur­lijk ook af van de voor­be­rei­dingen voor hun vesti­ging in Italië.

Op de Tilten­berg in Vo­ge­len­zang was dins­dag­mid­dag 4 juli een afscheids­ont­moe­ting van de bis­schop, ikzelf en de zusters.

We betreuren het vertrek van de zusters, maar hebben er zeker ook begrip voor en wensen hen heel veel zegen voor de nieuwe toe­komst!

Terug