Arsacal
button
button
button


Fr. Jaap Nielen, 89 jaar, vol vuur en tot dit jaar herder van de Apostelkerk

65 jaar priester en koninklijk onderscheiden

overweging_preek - gepubliceerd: zaterdag, 8 juli 2017
Fr. Jaap Nielen, 89 jaar, vol vuur en tot dit jaar herder van de Apostelkerk
Fr. Jaap Nielen, 89 jaar, vol vuur en tot dit jaar herder van de Apostelkerk
(foto: P. Frankhuisen)
uitreiking van de onderscheiding
uitreiking van de onderscheiding (foto: P. Frankhuisen)

Father Jaap Nielen is een bijzonder priester. Hij was veertien jaar feitelijk de priester van de Apostelkerk in Beverwijk en neemt nu afscheid. Hij is 89 jaar en 65 jaar priester. Daarom is het ook feest. Hij zette zich in 1986 in om de 1700 slachtoffers van een vreselijke ramp rond het Nyos meer in Noord west Kameroen te herdenken en hulp te bieden.

Bij de feestelijke eucha­ris­tievieirng was ook de burge­mees­ter van Heems­kerk, mw. drs. Mieke Baltus, aanwezig, die de jubilaris met een mooie, per­soon­lijke toespraak huldigde en hem een koninklijke onderscheiding uitreikte. Die had Fr. Nielen wel verdiend al was het voor hem onverwacht en ongeweten en vertelde hij me wel dat leden van de Sociëteit van Mill Hill, waar hij toe behoort, eigenlijk geen onderscheidingen aannemen. Maar pater Nielen is dan ook wel een bijzonder iemand: behalve zijn bijzondere inzet bij de ramp, heeft hij een middelbare school gesticht, levensscholen voor meisjes opgericht, aan seminaries gedoceerd en dus veertien jaar vrijwillig in de Apostelkerk geherderd.

Ook de regionaal overste van Mill Hill was aanwezig om pater Nielen te feliciteren en toe te spreken. Deken Cassee was er, pastoor Matthew uit Velsen Noord, pastoor Roland Putman uit Beverwijk, natuurlijk pastoor Niesten, pastoor van der Linden en een oud-leerling van pater Nielen uit Kameroen, een priester die als leerling van de middelbare school de Nyos ramp net aan heeft overleeft.

Een bijzonder priester kijkt dankbaar terug op een bewogen leven in dienst van zijn Heer, zo mogen we het slotwoordje van de jubliaris samenvatten.

Na de Mis begon een drukke receptie, maar eerst was er voor p. Nielen even tijd voor een kopje koffie (foto)

 

Homilie

Fr. Jaap Nielen, broeders en zusters,

God dank

De woorden die Jezus
vandaag in het evangelie spreekt,
passen precies in de mond van een priester,
zeker in die van een priester
die de Heer dank brengt
voor 65 priester-jaren,
waarvan veertien jaren doorgebracht
hier in deze Apostelkerk
en 43 jaar als missionaris in Afrika,
vooral in Kameroen:
“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde”,
ja, dat is toch het eerste
wat op deze dag in ons hart opkomt;
we danken God
voor alles wat U, Father Nielen, in Zijn dienst
voor mensen hebt mogen betekenen,
in de directe zielzorg
en ook in de priester­oplei­ding
als docent filosofie.
Daar zijn veel mooie herinneringen bij.
Uw inzet voor de armen,
voor de levensscholen
waar meisjes een opleiding kregen
en zoveel meer,
zullen velen in Kameroen
zich met dankbaarheid herinneren

Voor kinderen

Wij danken heden God
dat U tot op de dag van vandaag
een priester bent gebleven
met vuur in uw hart en liefde voor Jezus Christus
en voor Zijn moeder Maria,
die Hij op het kruis ook aan ons als moeder heeft gegeven.
“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde”
voor het geloof en de hoop en de liefde
die werden doorgegeven.
Ja, dit bleef misschien inderdaad vaak verborgen
voor de wijzen en verstandigen
- die zullen misschien eerder zeggen:
“Ik ben trots op wat ik bereikt heb” -,
maar wij zien vooral het werk van God
en prijzen de Vader, de Heer van hemel en aarde
en open, eenvoudige mensen,
de kinderen waarover Jezus spreekt.
bewaren die dankbaarheid in hun hart.

Nyos ramp

Ook op deze dag wil ik toch niet helemaal voorbijgaan
aan de enorme ramp waarvan U
als een van de eersten getuige was:
bij de ontsnapping van een gaswolk van giftige CO2 dampen
uit het Nyosmeer in het Noord-westen van Kameroen
vonden zo’n 1700 mensen de dood
naast vele duizenden dieren;
voor U waren er veel goede bekenden bij, dierbare mensen,
de parochie was zo goed als uitgestorven.
U heeft veel gedaan voor deze mensen
en voor dit gebied
om dit onuitsprekelijke lijden te verlichten.

Uiteindelijk alles ten goede

Toch ondanks deze afschuwelijke gebeur­te­nissen,
blijven we zeggen: “Ik prijs U, Heer, van hemel en aarde”.
Zo’n ramp zullen weinigen van ons hebben meegemaakt,
maar op ieders levensweg,
 zijn moeilijke tijden en mooie momenten.
Dan gaat het er om
toch de mooie dingen te blijven zien
die God ons heeft gegeven,
kracht te vragen om de kruisen te dragen
en het vertrouwen te bewaren
dat God uiteindelijk alles ten goede leidt.

Hart voor mensen

De roeping van een priester is het
om als Jezus te zijn
die in het evangelie zegt:
“Komt allen tot mij,
die onder lasten gebukt gaat,
ik zal U rust en verlichting geven”.
Je kunt alleen maar priester zijn
als je ook hart voor de mensen hebt;
maar eigenlijk geldt dat voor ons allemaal:
we kunnen alleen maar christen zijn
als we hart hebben voor elkaar.

Voor alles inzetbaar

Een priester is vaak voor van alles inzetbaar,
zeker als hij missionaris is
(maar dat is een priester in Nederland ook!).
Wat een priester kan doen,
hangt samen met zijn talenten en mogelijkheden
en met de zending die de Kerk hem geeft.
Priesters bouwen hospitaals, kerken en gemeen­schapshuizen,
zijn leraren, verzorgen zieken en zetten agrarische projecten op.
Zo heeft u zich bij­voor­beeld ingezet
voor de levensscholen en een “resettlement”
van de overlevenden van de ramp.
We zouden kunnen denken:
dat kan een ander toch ook?
Maar in veel landen is er gewoon niemand
die dingen kan doen
en trouwens, het meest belangrijke is
- ook dat geldt eigenlijk voor ons allemaal -
de bron van waaruit je leeft en werkt,
de geest waarmee dat werk bezield is.

Verlossing doorgeven

Tenslotte zegt Jezus in het evangelie
dat de Vader Hem alles in handen heeft gegeven.
Ook dat kan een priester Jezus nazeggen:
God de Vader heeft mij alles in handen gelegd:
de verlossing,
de vergeving van de zonden,
het eeuwig leven.
Het doopsel en de biecht heeft U bediend
om die redding door te geven.
Het centrum was en is de heilige Eucha­ris­tie,
die viering van het paasmysterie,
geheim van onze verlossing.
Dat is het hart van het leven van een priester,
daar ligt het hart van ons geloof:
Jezus die zich voor ons geeft,
liefde tot het uiterste.
Dat is de bron, de kern,
de grootste gave en onze inspiratie,
die bijzondere werking van de Eucha­ris­tie.

Dagelijkse Mis

In die bijna veertien jaren In de Apostelkerk
heeft U dagelijks de Mis gevierd,
vele mensen bij die bron gebracht,
ook door Uw woord en voorbeeld.
Daar wil ik U voor danken.

Van harte wens ik U
nog gezegende jaren
en bid dat het zaad dat U heeft uitgestrooid
in Uw lange werkzame leven
heel veel vrucht mag dragen!

Terug