Arsacal
button
button
button
button


Het gevecht gaat over overgave, niet om het winnen van de kanker

Een ontroerend ’afscheid’

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 3 september 2017 - 263 woorden

Zondag 3 sep­tem­ber nam pastor Leo Neders­tigt afscheid als pastoor van zijn pa­ro­chies in Am­ster­dam Oost. Ondanks zijn ziekte blijft hij graag be­schik­baar om te assis­te­ren, zolang dat kan. Hij houdt van zijn mensen, dat heeft hij op deze dag nog eens dui­de­lijk uit­ge­spro­ken in een boekje dat aan iedere aanwe­zige werd uit­gereikt: "Ik hou van jou".

De kerk aan de tweede Ooster­park­straat in Am­ster­dam was over­vol geweest voor de afscheids­vie­ring, mensen hadd­den in de tuin en de gang moeten staan om het mee te kunnen maken. Zelf kwam ik helaas te laat om pastor Leo Neders­tigt nog te kunnen ont­moe­ten, zoals mijn bedoeling was geweest. Door de vie­ring en de fees­te­lijk­he­den in Hilversum was dat niet meer gelukt. Maar ik hoorde nog wel een en­thou­siast ver­slag van de pa­ro­chi­anen die nog aanwe­zig waren en ik kreeg ook een boekje mee met over­we­gingen van pastor leo Neders­tigt en foto's van alle (vele tien­tal­len) bij­zon­der bij de pa­ro­chie en de pastoor betrokken mensen. De titel van dat boekje "Ik hou van jou" zegt veel over de wijze waarop deze pries­ter in het pas­to­raat heeft gestaan.

De laatste jaren was zijn weg niet ge­mak­ke­lijk. Een citaat uit het boekje: "Het gevecht gaat voor mij niet over het winnen van de kanker, van de ziekte. Nee, het gevecht gaat over over­ge­ven, je toe­ver­trou­wen, uit han­den geven. Ik sta er zelf ver­steld van dat ik met zoveel levensvreugde, met zoveel ver­trouwen kan leven...".

Van harte wens ik pastoor Leo Neders­tigt alle kracht en zegen toe om die weg te blijven gaan, waardoor hij al vele mensen heeft bemoe­digd....

Terug