Arsacal
button
button
button
button


Vormsels bij ‘Couples for Christ’

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 24 september 2017 - 418 woorden
na afloop van de H. Mis met de vormelingen
na afloop van de H. Mis met de vormelingen
Vormsels bij ‘Couples for Christ’
Vormsels bij ‘Couples for Christ’

Eén van de vele nieuwe ge­meen­schappen in ons bisdom is ‘Couples for Christ’. Op zon­dag­mid­dag 24 sep­tem­ber was ik in deze ge­meen­schap om het heilig vormsel toe te dienen aan 24 jon­ge­ren.

Couples for Christ komt in de H. Paulus­kerk in Am­ster­dam-Osdorp samen, naast en na de grote Poolse pa­ro­chie en de ter­ri­to­ri­ale pa­ro­chie. De kerk wordt dus goed gebruikt. De paters Salesianen die de ter­ri­to­ri­ale pa­ro­chies van Am­ster­dam nieuw-West sinds enige tijd bedienen hopen zich binnen niet al te lange tijd metterwoon te ves­tigen in de pastorie van deze kerk.

‘Couples for Christ’ is op heel wat plaatsen in ons land actief en heeft tot doel het chris­te­lijk, katho­liek ge­zins­le­ven te vernieuwen en te ver­ster­ken. De leden willen God toegewijd zijn en groeien in christen-zijn en missio­nair zijn vanuit het verlangen de liefde van God te ont­van­gen en te delen in de kracht van de heilige Geest. De door de Kerk goedge­keurde leken­ver­eni­ging is ontstaan in de Filippijnen en ook in Neder­land maken veel Filippijnse ge­zin­nen hier deel van uit, maar ‘Couples for Christ’ staat na­tuur­lijk voor ie­der­een open die deze doel­stel­ling wil leven. De voer­taal van de bij­een­komsten is Engels.

Het was voor de eerste keer dat het sacra­ment van het vormsel werd toege­diend binnen de Mis van deze ge­meen­schap, maar daar al andere jon­ge­ren binnen de ge­meen­schap zich aan het voor­be­rei­den zijn op dit sacra­ment van de heilige Geest, zal het vast niet de laatste keer zijn.

Het was een mooie Engels­ta­lige vie­ring met zang van het eigen koor van de ge­meen­schap en alle gelo­vi­gen. Een vreug­de­volle vie­ring was het ook. In deze ge­meen­schap was ik één van de oudsten. De jarigen van de afgelopen week en vele andere gelo­vi­gen vroegen na de Mis om een per­soon­lijke zegen.

In de preek heb ik even stil gestaan bij het belang van een goede relatie van man en vrouw en dat daarin aan­dacht voor elkaar, onderling gesprek en concrete, geuite liefde een be­lang­rijke rol spelen. Niet anders is het in onze relatie tot God. Hij woont in ons hart door de inwo­ning van de heilige Geest, maar dat vraagt van ons dat wij een levende relatie met aan­dacht voor Hem, gesprek van hart tot hart en uitingen van liefde aan­gaan. Het heilig vormsel is er om ons te sterken en te helpen, maar het is geen auto­ma­tisch iets, het vraagt onze mede­wer­king, het vraagt om een levende relatie met de Heer en met Zijn Geest die ons gegeven is.

Terug