Arsacal
button
button
button
button


Bisschop van Thamarasserry op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 5 oktober 2017 - 288 woorden

Donder­dag 5 ok­to­ber was bis­schop Remigiose Inchananiyil van Thamarasserry van de Syro-Mala­ba­ren op bezoek, een bisdom van deze katho­lie­ke oosterse ritus in het noor­den van de Indiase deel­staat Kerala.

Samen met mgr. Jozef Punt was ik bij pastoor George Paimpillil in Driehuis voor de ont­moe­ting met bis­schop Remigius, die de bis­schop is van deze pastoor die al weer een aantal jaren in ons bisdom werkt. Ook pastoor Matthew Njezhukumkattil van Velsen Noord was bij de ont­moe­ting aanwe­zig, evenals een in Duits­land werkzame pries­ter van dit bisdom en de vica­ris voor mi­gran­ten, Gerard Bruggink.

Op een bevol­king van meer dan zeven miljoen mensen telt dit Indiase bisdom bijna 150.000 katho­lie­ke gelo­vi­gen. Twin­tig procent van de bevol­king is moslim, de rest is groten­deels Hindoe, maar de bevol­kings­groepen leven in vrede en zijn zelfs soms een stimulans voor elkaar in reli­gi­eus opzicht. Op dit niet heel grote aantal katho­lie­ken telt het bisdom ruim 200 pries­ters en een flink aantal se­mi­na­risten, die verspreid over ver­schil­lende semi­na­ries in Kerala, Rome of Rolduc hun pries­ter­oplei­ding ont­van­gen.

Het is een gebied dat pas sinds de twin­tigste eeuw op grotere schaal bewoond is toen elders in Kerala hon­gers­nood ontstond. Dat betekent dat de kerken en andere gebouwen eigen­lijk allemaal van tame­lijk recente oorsprong zijn.

De bis­schop woont samen met zeven pries­ters met wie hij een gees­te­lij­ke ge­meen­schap vormt. Met hen bidt hij de getij­den en houdt hij zijn dage­lijkse medi­ta­tie (een vol uur). 

De Syro-Mala­baarse kerk is volle­dig deel van de Rooms Katho­lie­ke Kerk en heeft heel oude wor­tels. Zij behoort tot de oosterse kerken en heeft een eigen oosterse li­tur­gie.

We wissel­den het een en ander uit over de ker­ke­lijke in de westerse lan­den en in India, waar soms ook min­der po­si­tie­ve westerse invloe­den zich doen gel­den.

Terug