Arsacal
button
button
button
button


Pater Hans Visser onverwacht gestorven

Pastoor van Amsterdam-West

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 16 oktober 2017 - 178 woorden

Maan­dag 16 ok­to­ber is pater Hans Visser in Haar­lem begraven na de Requiem­mis in de H. Paulus­kerk in Am­ster­dam-West. Daar was hij 35 jaar aan verbon­den, tot voor twee jaar als pastoor.

Pater Hans Visser was Franciscaner Minder­broe­der Conventueel, afkoms­tig uit Haar­lem. Zijn broer Ruud werkte lang voor het bisdom Haar­lem en is op latere leef­tijd pries­ter gewor­den in het bisdom Rotter­dam, zijn broer Paul was pas­to­raal werker in Heem­ste­de en is ons helaas drie jaar gele­den ont­val­len. Hans Visser leefde in de geest van eenvoud, be­schei­den­heid en sober­heid die de stichter van zijn orde kenmerkte. Sinds 1982 was hij werk­zaam in Am­ster­dam-West.

Ik kon het bijna niet geloven toen ik van zijn over­lij­den hoorde, op 24 sep­tem­ber had ik hem nog ontmoet in de Paulus­kerk en hij leek in goede ge­zond­heid, al zag hij wat bleek. Zater­dag­avond 7 ok­to­ber bleek hij plot­se­ling overle­den, vlak voor de avond­mis die hij zou celebreren. Hij had zijn preek klaar, het bleken zijn laatste woor­den tot zijn pa­ro­chi­anen.

Moge de Heer hem nu de vrede geven en alle goeds in Zijn ko­nink­rijk. Hij ruste in vrede!

Terug