Arsacal
button
button
button


Bezinningsdag voor de priesters van SVD in Hoofddorp

Missionarissen in Nederland

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 15 november 2017

Woens­dag 15 no­vem­ber hiel­den de priesters van het SVD district van Sint Jan een be­zin­nings­dag in Hoofd­dorp ter voor­be­rei­ding op de Advents­tijd. Zij werken in Am­ster­dam, Hoofd­dorp, Den Haag, Schie­dam en Breda.

De oudere priesters zijn Neder­landers, de jongere zijn afkomstig uit ver­schil­lende Azia­tische en Afrikaanse lan­den. Zij zijn werkzaam in cultureel zeer gemêleerde gebie­den in Neder­land, zoals de Bijlmermeer, Am­ster­dam Oost en de Schilderswijk. De oudere Neder­landse priesters vervullen een prachtige brugfunctie om de jon­ge­ren goed te laten lan­den. Zij zijn lid van een reli­gi­eus instituut, de Societas Verbi Divini, de Sociëteit van het God­de­lijk Woord.

Aan de hand van de Introitus-teksten van de zon­da­gen van de Advent ston­den we in de be­zin­ning stil bij wat van ons verwacht wordt om een Advents­mens te kunnen zijn: een priester, een gelo­vi­ge die de komst van de Heer verwacht. De eerste zon­dag begint met het verheffen van het eigen hart tot God: Ad te levavi... Dit verheffen van eigen hart en ziel tot God is meer dan ooit nood­za­ke­lijk, omdat we leven in een maat­schap­pij die niet gelovig of gods­dienstig is en religiosi­teit met een zeker dédain bekijkt. De wereld om ons heen wordt ge­ken­merkt door seculari­sa­tie, deca­dentie, met een enorm accent op seksua­li­teit (als ik de TV aanzet, gaat het op de meeste Nedelrandse zenders over seks-gerela­teerde on­der­wer­pen). Verder zijn geld en macht heel be­lang­rijk; velen zijn te druk, maken lange werk­da­gen en hebben geen tijd voor anderen, terwijl tege­lijker­tijd eenzaam­heid het grootste probleem van onze samen­le­ving is. Het valt mensen die uit andere culturen komen altijd op hoe sterk het indi­vi­dua­lis­me in ons land is. Gees­te­lij­ke waar­den tellen niet of nau­we­lijks, ma­te­ri­alisme is voerheersend. Wie daar alleen naar kijkt kan nega­tief wor­den en denken dat in dit land geen ingang kan zijn om het evan­ge­lie te ver­kon­di­gen! Dat komt omdat we te men­se­lijk kijken. Onze blik als gelo­vi­ge en als priester moet die van Jezus zijn :”misereor super turbas”, ik heb medelij­den met al deze mensen. We moeten met de ogen van Jezus kijken. Dat betekent ook dat het voor een priester cruciaal is dat hij mensen wil ontmoeten om hen de liefde van Jezus te geven.

In de samen­le­ving hebben leed en lij­den geen plaats; eliminatie van lij­den, ook dat is iets van de westerse samen­le­ving. De zorg­kos­ten rijzen de pan uit, alles moet uitstekend wor­den ver­zorgd en als dat niet meer gaat is er eutha­na­sie en stervenshulp. Beide zijn een uiting van het verlangen van de mens om alles onder controle te hebben en van het niet aan­vaar­den van lij­den (wat na­tuur­lijk ook moei­lijk is). Maar meer dan perfect geregelde en goed geadministreerde zorg telt de harte­lijke liefde, het men­se­lijk contact. Het men­se­lijk aspect is het be­lang­rijk­ste: wie lijdt met liefde is beter af dan degene bij wie uiter­lijk alles in orde is, maar geen harte­lijk­heid ervaart. ”Misereor super turbas”. Denk ook aan de wapen­spreuk van de paus: miserando atque eligendo, over de blik van Jezus naar Levi/Mattheus: een liefde­volle barm­har­tig­heid die tege­lijk uitdaagt om stappen te zetten.
In deze samen­le­ving is het des te be­lang­rijker dat we leven in Gods te­gen­woor­dig­heid, Hem in het centrum plaatsen, zodat men niet alleen onze beperkte, eindige liefde ervaart, maar ook die van Hem. Is Hij erbij als je praat, als je loopt, als je bidt, als je sport enz. Je moet altijd bid­den, zegt Jezus in het evan­ge­lie, dus je leven moet een gebed zijn, dat zit in de vraag: Is Hij erbij?
Ontmoet Jezus in de mensen die je mag ontmoeten.
Dank­baar­heid en nede­rig­heid zijn broertjes of zusjes en ze helpen ons om in Gods te­gen­woor­dig­heid te leven.

In de pauzes was er ook gelegen­heid om met de priesters (nader) kennis te maken en te horen over hun taalstudie en inzet in ons land.

Terug