Arsacal
button
button
button
button


Álvaro’s Diakenwijding in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 18 november 2017 - 428 woorden
felicitaties na afloop van de viering
felicitaties na afloop van de viering
groepsfoto van familie en bisschoppen
groepsfoto van familie en bisschoppen
Álvaro met zijn ouders
Álvaro met zijn ouders

In de grote bede­vaarts­ka­pel van het Dio­ce­saan Hei­lig­dom in Heiloo werd op zater­dag 18 no­vem­ber door mgr. dr. Jozef Punt to diaken gewijd Álvaro A. Rodríguez Luque, die zijn pas­to­rale jaar in de pa­ro­chie’s van het Westfriese land doet.

Het samen­wer­kings­ver­band waar diaken Álvaro werk­zaam is, omvat De Goorn, De Weere, Hoogwoud, Obdam, Span­broek, Ursem, Spier­dijk en Zuidermeer. In deze dorpen is hij actief samen met pastoor Nico Knol en de pas­to­raal werkers Annemarie Smink-Van Straaten en Bert Glorie, die zich even­eens op de heilige wij­dingen voor­be­reid.

Álvaro is afkoms­tig uit de prach­tige Spaanse stad Cordoba en heeft vanuit het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie in Nieuwe Niedorp gestu­deerd aan het Sint Wil­li­brord-semi­na­rie, dat nu in Heiloo geves­tigd is. De vorige jaren heeft hij itinerantie gedaan - een missio­naire stage in het bui­ten­land - en was hij in de pa­ro­chie van Lange­dijk actief. Er waren dan ook veel mensen uit Lange­dijk bij de diaken­wij­ding aanwe­zig, evenals vele van Álvaro's nieuwe pa­ro­chi­anen uit Westfriese dorpen als De Weere en Span­broek. En na­tuur­lijk was er familie en beken­den uit Spanje: ouders, ver­dere familie, leden van de ge­meen­schap, zijn pastoor en anderen. Hoewel er maar één wij­de­ling was, was de kapel daarom toch zeer goed gevuld.

De diaken­wij­ding werd muzikaal fraai opge­luis­terd door The Bishop’s sin­gers. Mgr. Punt stond in zijn homilie stil bij de zen­ding en de taak van de diaken in de wereld waarin wij leven: seculari­sa­tie, deca­dentie, ongeloof, oorlog en geweld. De oplos­sing is niet water bij de wijn te doen of mooie pas­to­rale plannen te maken, hoe goed dat ook kan zijn. Het vurig per­soon­lijk en authen­tiek geloof, het ver­trouwen en de ont­moe­ting met mensen zijn daar­en­te­gen cruciaal.

Een heel aantal pries­ters was aanwe­zig om te con­ce­le­breren, ik telde er zo’n 26. Ook enkele diakens waren geko­men.

Tijdens de vie­ring werd speciaal gebe­den voor diaken Jan Klein, die in de afgelopen nacht was overle­den. Hij was een trouw bezoeker van het hei­lig­dom in Heiloo, waar hij tenminste iedere eerste zater­dag aanwe­zig was.

Zelf heb ik ook bij­zon­der gedacht aan de nieuwe diaken van het bisdom Rotter­dam Daan Huntjens, die ver­schil­lende jaren op de Tilten­berg heeft gestu­deerd. Ook voor hem bid ik om veel zegen!

In het Oesdom was er nog een gezellige ont­moe­ting en 230 geno­dig­den waren in het semi­na­rie van Nieuwe Niedorp aanwe­zig voor de maal­tijd.

Van harte hoop en bid ik dat Álvaro een goede en gezegende tijd mag hebben in de Westfirese pa­ro­chies en dat hij een vreug­de­volle opgang naasr de pries­ter­wij­ding mag kennen.

Terug