Arsacal
button
button
button
button


Vrijwilligers bij Onze Lieve Vrouw ter Nood

In het gastenhuis van Heiloo bijeen

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 19 januari 2018 - 313 woorden
Rector Jeroen de Wit licht toe
Rector Jeroen de Wit licht toe
De vrijwilligers luisteren met aandacht
De vrijwilligers luisteren met aandacht
Toelichting door penningmeester Jos Dijkman
Toelichting door penningmeester Jos Dijkman

Op vrij­dag 19 januari was de vrij­wil­li­gers­avond van het dio­ce­saan hei­lig­dom in Heiloo. Na de H. Mis ver­telde de rector over de ont­wik­ke­lingen in deze mooie bede­vaart­plaats ter ere van Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Om 17.30 uur was de heilige Mis die ik in con­ce­le­bra­tie met de recotr heb gevierd. In de preek kwam naar aan­lei­ding van de eerste lezing over David en Saul naar voren dat het niet goed is kwaad met kwaad te be­ant­woor­den; alleen goed­heid kan mensen winnen. David doorbrak de cirkel van haat en kwaad toen hij besloot Saul die hem naar het leven had gestaan, geen kwaad te doen.

Ook onder vrijwilii­gers is er de nood­zaak elkaar te verdragen en te aan­vaar­den, ook als die ander anders is, en samen te werken. Jezus zelf koos allerlei heel ver­schil­lende mensen uit om Hem als apostel te volgen. Daar waren mensen bij met opvat­tingen die lijn­recht ston­den tegen de visie van andere apos­te­len. Goed samen­wer­ken vraagt om een geest van verdraag­zaam­heid en open­heid. Ik heb bij deze gelegen heid ook de vrij­wil­li­gers van harte bedankt voor hun inzet. Zonm­der hen gaat het gewoonweg niet!

Na de Mis was het tijd voor een drankje en de maal­tijd, maar eerst kwamen de rector, drs. Jeroen de Wit en pen­ning­mees­ter Jos Dijkman aan het woord. De laatste lichtte de finan­ciële para­graaf toe: het hei­lig­dom komt geld tekort en we hopen op mensen die het willen steunen. Daar­naast wordt veel gedaan om het gas­ten­huis meer bekend te maken. Gelei­de­lijk ont­dek­ken meer mensen dit gas­ten­huis en komen er alleen of met een groep logeren om in de sfeer van stilte, gebed en ontspan­ning te zijn. Rector de Wit belichtte de vele mooie ini­tia­tie­ven die in het hei­lig­dom wor­den geno­men, zoals de gezins­da­gen, de jon­ge­ren­groep Meet & Greet, de gezins­vie­ring op iedere zon­dag­mid­dag om 16.00 uur, de catechese, de maandelijske be­zin­nings­da­gen, de retraites en zoveel meer.

Terug