Arsacal
button
button
button


Laudato Si’ - Zorg voor het milieu eis van rechtvaardigheid

Bijeenkomst in Weesp

artikel_overig - gepubliceerd: vrijdag, 9 maart 2018

Op donderdag­avond 8 maart was ik in 't Lichthuis in Weesp voor een avond over de Encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus, geor­ga­ni­seerd door de PKN gemeenten uit Muiden, Muiderberg en Weesp en de parochie van Levend Water (Weesp en Muiden). De focus lag deze avond op klimaatverandering.

De inleiding die ik heb gehouden is hieronder na te lezen. Darnaast waren sprekers Jan Portenge, fracite­voor­zit­ter van Groen Links en mw. Denise Pronk van Schiphol, die op een klimaatexpeditie naar Spitsbergen is geweest met ver­te­gen­woor­digers van allerlei grote Neder­landse bedrijven.

Aan het einde van de avond was er een gebedsdienst in de Grote kerk die geleid werd door ds. Gerben Hoogterp van de pro­tes­tantse gemeente Muiden, waarbij ik de zegen en het gebed van franciscus heb uitgesproken.

 

Klimaatverandering en de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus

Kerkelijke aandacht voor het milieu

Paus Franciscus is niet de eerste paus die zich met de ecologische problematiek heeft bezig gehouden. Ook paus Paulus VI, paus Johannes Paulus II en paus Benedictus XVI hebben dat gedaan en het door de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede (Iustitia et Pax) uitgegeven Compendium van de sociale leer van de Kerk (2004) bevat eveneens een hoofdstuk over de zorg voor het milieu (hoofdstuk 10). En andere kerkelijke leiders hebben zich over dit vraagstuk gebogen, zoals de oecumenisch patriarch van Constantinopel, Bartholomeus, die er tot nu toe veel aandacht voor heeft gehad en die in de Encycliek van paus Franciscus met ere wordt vermeld (n. 8). Maar Franciscus is wel de eerste paus die een eigen Encycliek heeft gewijd aan klimaatverandering en milieu.

Encycliek

Een Encycliek - Litterae Encyclicae: rondzendbrief - is de meest gezagvolle vorm van een pauselijk schrijven en wordt geacht te bevatten wat in ieder geval in bredere zin tot de vaste katholieke leer behoort. Door deze vorm te kiezen geeft paus Franciscus dus aan dat een goede zorg voor milieu en klimaat tot de zending en opdracht van de kerk behoort en dat de wezenlijke bood­schap daarover de leer van de kerk zelf betreft.

Thema voor de kerk?

De eerste vraag kan dan natuurlijk zijn: gaat een kerk daar wel over? Moet de kerk zich niet bezig houden met de verkondiging van het evangelie? En staat er in het evangelie dan iets over klimaatverandering en milieu? Misschien niet direct, maar de Open­ba­ring leert ons wel iets over recht­vaar­dig­heid en over wie de mens is, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, geschapen als sociaal wezen, geroepen om in zijn medemens een naaste en een broeder of zuster te herkennen.

Sociaal wezen

De diepste natuur van een mens is dat hij een sociaal wezen is en niet kan leven of zijn eigen gaven ontwikkelen zonder relaties met anderen (vgl. De pastorale constitutie van het tweede Vaticaans concilie Gaudium et spes, n. 12). Gaudium et spes voegt er dan meteen aan toe dat God zag dat het (heel) goed was toen Hij de mens en heel de schepping zo geschapen had (GS 12). De mens werd geschapen met een soort geestelijk evenwicht, “in gerechtigheid”, zegt Gaudium et spes (13), en de wereld van de eerste mensen was een paradijs, een gave van God. Daarmee wordt aangeduid dat het kwaad en de verstoring van dat evenwicht niet Gods wil en bedoeling zijn geweest.

Worsteling

Maar de heilige Schrift verhaalt vervolgens dat het allemaal niet zo ideaal gebleven is. Er is onbalans gekomen: de mens heeft zijn vrijheid misbruikt. Dat beantwoordt aan onze eigen ervaring: de mens is tot veel mooie dingen in staat, maar we zijn ook geneigd tot het kwaad, ons leven is een worsteling tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis (GS 13). De neiging is er in ons mensen om de dingen naar onszelf toe te trekken. Dat kwaad dat mensen lokt is heel mooi aangeduid in het verhaal van de zondeval in het paradijs. De bekoring waarvoor de mens bezwijkt is daar dat hij gelijk zal worden aan God door de kennis van goed en kwaad (Gen. 3, 5). De verleiding is dus je eigen god te willen zijn en zelf te weten wat goed is en wat kwaad. Het is de bekoring om te heersen in plaats van te dienen, de schepping - die gave van God - te gebruiken voor je eigen doeleinden. En het imperatief is om daartegen in te gaan: wél te dienen, jezelf ondergeschikt te maken aan de wet van God, die de mens geschapen heeft als een sociaal wezen, dat rekening moet houden met het geheel en dat het welzijn van allen beoogt. Kortom: dat we als sociaal wezen geschapen zijn, houdt de opdracht in om mens-voor-anderen te zijn.

Gods gaven: verstand, geweten, vrijheid

De belangrijkste gaven die we hebben gekregen om dit mens-zijn-voor-anderen te kunnen realiseren, zijn de eigen kenmerken van ons mens-zijn: de gaven die wij van God hebben ontvangen en waardoor wij zelf - met Gods hulp - een goed en verantwoord levens­pro­ject kunnen realiseren; dat is ons menselijk verstand en ons oordeels­ver­mogen dat in wijsheid kan groeien; dat is ons geweten dat oordeelt: “Doe dit, doe dat niet” en dat steeds beter het kwaad van het goed kan leren onderscheiden, naarmate we openstaan voor en ingaan op de weg die het geweten ons wijst; en dat is onze vrijheid waardoor we oprechte en eerlijke keuzes kunnen maken. Ook voor die vrijheid geldt dat het een proces is om die meer en meer te verwerven: een kind zeurt om een ijsje en zal een groot ijsje nemen als het de kans krijgt, maar een volwassene heeft geleerd niet zomaar toe te geven aan de behoeften die in hem opkomen, omdat die alleen maar leiden tot verslaving en dat je te zwaar wordt (vgl. GS 15-17). Deze mooie gaven van ons mens-zijn - verstand/wijsheid, geweten en vrijheid - zijn helaas ook wel tamelijk aangetast door de kracht van de verleiding om te leven als een kind dat ijsjes wil.
Klimaatverandering bestrijden heeft alles te maken met verantwoord gedrag.

Sociale leer

Paus Franciscus heeft aangegeven dat Laudato Si' deel uitmaakt van de sociale leer van de kerk. Die sociale leer gaat over de recht­vaar­dig­heid, de rechtvaardige opbouw van de samenleving, en is gebaseerd op de waardigheid en gelijkheid van iedere mens. De schepping is er voor iedereen evenzeer. Centraal in die sociale leer staan onder meer begrippen als algemeen welzijn en de universele bestemming van de goederen van deze wereld. God heeft die wereld geschapen voor het welzijn en de noden van alle mensen en niet alleen voor een bepaalde groep. Mensen zijn - zoals gezegd - sociale wezens, ver­bonden met anderen; mensen en volkeren zijn afhankelijk van elkaar en dat maakt structuren van solidariteit noodzakelijk evenals een vastbeslotenheid om samen te streven naar het welzijn van allen. In feite heersen overal zo vaak “structuren van de zonde”, zoals paus Johannes Paulus II dat noemde: structuren gericht op uitbuiting, zelfverrijking en onderdrukking (vgl. Enc. Sollicitudo rei socialis (1987), nn. 36-37). De katholieke sociale leer wil een antwoord geven op die aloude vraag van Kaïn die in talloze vormen steeds weer terugkeert: “Moet ik dan op mij broeder passen?” (Gen 4, 9). Ook de zorg voor het klimaat en voor het milieu in het algemeen moeten we dus in dit perspectief plaatsen: die zorg behoort tot de eisen die de recht­vaar­dig­heid ons stelt.

Klimaatverandering en uitbuiting

Het is vanuit deze achtergrond en in dit perspectief dat paus Franciscus in zijn Encycliek de klimaatverandering bespreekt, niet als iets dat ons zomaar overkomt en waarbij wij mensen machteloos staan toe te kijken: zie eens wat ons nu weer overkomt. Integendeel, hij bespreekt allereerst en hoofd­za­ke­lijk de menselijke invloed in dit proces en houdt die onder het licht van de recht­vaar­dig­heid. Het is in dit licht dat in de Encycliek de oorzaken van klimaatverandering en vervuiling van het milieu worden onderstreept die gelegen zijn in het handelen van de rijken van deze aarde, waardoor de armen worden benadeeld en in feite worden uitgebuit. In n. 23 van Laudato Si' beklemtoont paus Franciscus dat het klimaat “een gemeen­schap­pe­lijk goed (is), van allen en voor allen”.

Menselijke factoren

De klimaatverandering komt grotendeels door menselijke factoren, zoals broeikasgas uitgestoten ten gevolge van menselijke ac­ti­vi­teit, intensief gebruik van fossiele brandstoffen en onverstandig bodemgebruik, waaronder vooral de ontbossing ten behoeve van de landbouw. De opwarming van de aarde heeft weer negatieve effecten die de situatie verergeren, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat (n. 24).

Klimaatverandering en opwarming van de aarde zijn dus tenminste voor een belangrijk deel het gevolg van menselijk handelen. (n. 23).

Sneller en meer...

Een thema waar de paus ook in andere verband vaker op is terug gekomen, is de versnelling van het levens- en arbeidsritme, niet vanuit een zorg voor het algemeen welzijn, maar meer vanuit de wens om meer te presteren en meer winst te maken (vgl. n. 18). Dat heeft dan weer gevolgen voor de klimaatverandering.

Wegwerp­cul­tuur

Luchtvervuiling en klimaatverandering treffen nu al veel mensen, in het bijzonder de armen. De ont­wik­ke­lings­lan­den zullen waar­schijn­lijk het meest te maken krijgen met de ernstige gevolgen hiervan (n. 25). “De aarde, ons huis, lijkt steeds meer te veranderen in een immense opslag­plaats van vuilnis” (n. 21). Voorwerpen die worden geproduceerd veranderen snel weer in vuilnis en afval, terwijl de industrie er maar heel weinig in slaagt afval te verwerken en opnieuw te gebruiken. In die natuur zien we een mooie kringloop planten voeden herbivoren, herbivoren voeden carnivoren, die afval leveren waardoor nieuwe gewassen groeien, maar de menselijke productie stapelt afval op. Die “wegwerp­cul­tuur” schaadt onze planeet (n. 22). Het is dringend noodzakelijk de huidige manier van produceren en consumeren ingrijpend te veranderen (vgl. n. 26).

Die wegwerp­cul­tuur die in de rijke landen het sterkst is, schaadt de arme landen het meest. Juist de armen zijn sterk afhankelijk van wat de natuur biedt en juist zij hebben geen uitwijk­moge­lijk­heden (n. 25).

Waterhuishouding

Klimaatverandering veroorzaakt tal van problemen waaronder die van de waterhuishouding. De paus signaleert bij­voor­beeld het probleem van de kwaliteit van het water: veel armen hebben niet de beschikking over schoon drinkwater en worden getroffen door allerlei daaraan gerelateerde ziekten. Die vervuiling van het drinkwater wordt veroorzaakt door mijnbouw, landbouw en industrie en natuurlijk door het lozen van was­mid­de­len en chemische producten (n. 29). Tegelijkertijd wordt schoon water steeds meer koopwaar. Ik las het gisteren nog in een dagblad over een streek in Amazonië waar een waterprobleem is. Mensen zeggen daar: “Ik heb geen geld om schoon drinkwater te kopen”. Maar als ergens dat principe van de universele bestemming van alle goederen van toepassing is, dan is het wel op schoon en veilig drinkwater: de paus onderstreept dan ook dat de toegang tot veilig drinkwater een wezenlijk, fundamenteel en universeel recht is van de mens, omdat dit het overleven van de mensen bepaalt en daarom een voor­waarde voor het uitoefenen van andere rechten van de mens is (n. 30). Zonder goed en veilig drinkwater zijn alle andere mensenrechten inhoudsloos, leeg. Wat zijn je rechten waard, als je helemaal niet kunt leven?

Onverschilligheid

In feite komt dit probleem op tal van terreinen terug: door de economische en commerciële ac­ti­vi­teiten worden de hulpbronnen geplunderd, gaan bossen verloren, wordt het klimaat veranderd, wordt het water vervuild en de armen van deze wereld zijn de eersten en voornaamsten die de gevolgen van deze ac­ti­vi­teiten van de rijken voor hun kiezen krijgen en wanneer zij proberen te vluchten naar veiliger en betere gebieden worden zij tegen gehouden. Voor deze tragedies is er een grote onverschilligheid (vgl. n. 25).

Moraliteit

Laudato si` is dus niet zomaar een “technisch” document over klimaatverandering, maar het gaat ten diepste over de moraliteit van het menselijk handelen in het licht van de recht­vaar­dig­heid. De Encycliek is dan ook een oproep tot een “diepgaande.innerlijke bekering... een ecologische bekering”, zoals de paus die noemt (n. 217).

Geschenk

Die bekering begint met de erkenning dat de schepping een geschenk is, dat we vanuit de liefde van de hemelse Vader hebben ontvangen (n. 220). In dit verband stelt de paus voor om God vóór en na onze maaltijden te danken “Dit ogenblik van ze­ge­ning, ook al is het zeer kort, herinnert ons eraan dat wij voor het leven afhankelijk zijn van God. Het versterkt ons gevoel van dank­baar­heid voor de gaven van de schepping...” (n. 227). Deze erkenning en dank­baar­heid mogen leiden - zo wenst de paus - tot een bewustzijn van de verant­woor­de­lijk­heid die wij dragen en tot belangeloze inzet en edelmoedigheid om met creativiteit en enthousiasme de problemen van de wereld mee op te willen lossen (n. 220). En in ons eigen, per­soon­lijk leven zal zo’n bewustzijn leiden tot soberheid, eenvoud, nederigheid, dienst­baar­heid (nn. 222-225) en dat zijn weer grondhoudingen die een mooie inzet voor het milieu op gang brengen (n. 220).

Klimaatverandering door menselijk handelen

Klimaatverandering is volgens de Encycliek van paus Franciscus dus niet alleen een “ver van mijn bed show”, maar zij is ver­bonden met menselijk handelen. En zorg voor het klimaat heeft een ethische component en is geliëerd aan onze opdracht als mens. Uit­ein­de­lijk vraagt de zorg voor het klimaat een “ecologische bekering”van iedere concrete menselijke persoon.

 

En zo past het allemaal toch weer mooi in deze vastentijd.

Terug