Arsacal
button
button
button
button


Past. Ignas Tilma behaalt licentiaat

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 21 maart 2018 - 316 woorden
tijdens de uiteenzetting over de licentiaatsscriptie
tijdens de uiteenzetting over de licentiaatsscriptie
Past. Ignas Tilma met de licentiaatsbul
Past. Ignas Tilma met de licentiaatsbul

Op 21 maart vond 's avonds in de Utrechtse vesti­ging van de Tilburg School of Theology het open­baar examen plaats waarin past. Ignas Tilma het licentiaat behaalde. Hij kreeg veel lof voor zijn werk over Paulus' 1 Korinten­brief en slaagde "cum laude".

Samen met familie, vrien­den, studie­ge­no­ten en pa­ro­chi­anen van Ignas Tilma heb ik dit examen mee kunnen maken, waarin de licentiaatsscriptie centraal stond, die was begeleid door prof. dr. Bart Koet, diaken van ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. De zit­ting begon met een hel­dere uiteen­zet­ting door de examinandus van diens werk­stuk dat als titel heeft: "Opbouwend com­mu­ni­ce­ren. Onder­zoek naar het gebruik van stijl­fi­gu­ren in 1 Kor. 11,17-34". Hij liet zien dat Paulus door een bepaalde opbouw van zijn tekst de bood­schap goed probeert over te brengen, daarbij stijl­fi­gu­ren han­te­rend als inclusie (in de pericope komt hij aan het einde van v. 22 en in v. 34 terug op wat hij in v. 17 heeft gezegd), parallellie, anastrofe en paronomasie, begrippen die ik in dit ver­band niet ga toelichten; daarvoor ver­wijs ik U graag naar de auteur! Daarna wer­den de nodige vragen gesteld door de bege­lei­der en het mede-lid van de jury.

De licentiaatsstudie in de theo­lo­gie is een speciali­sa­tie op een bepaald terrein, hier dus de bijbelstudie. Het vraagt twee jaar vol­tijds studie na het behalen van een bac­ca­lau­reaat, maar Ignas Tilma heeft het naast zijn intensieve pa­ro­chie­werk gedaan. Het eind­werk, de licentiaatsscriptie, kan wor­den gebruikt als eerste deel van een pro­mo­tie. De graad is ker­ke­lijk erkend en geeft onder meer de moge­lijk­heid te doceren aan ker­ke­lijke facul­teiten.

Dr. Bart Koet die de nieuwe licentiatus heeft begeleid, prees naast het werk ook de brede ont­wik­ke­ling die Ignas Tilma in de voobije jaren had opgedaan. "Een echte schrift­ge­leer­de", verklaarde hij. na afloop van de zit­ting werd meteen de licentiaats-bul uit­gereikt.

Van harte wensen we hem proficiat toe en Gods zegen, dat dit goed mag door­werken nin zijn pries­ter­lijke inzet voor Christus en de Kerk.

Terug