Arsacal
button
button
button
button


Besturencursus trekt alweer veel mensen

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 maart 2018 - 687 woorden
Kom binnen!
Kom binnen!
Besturencursus trekt alweer veel mensen

Zater­dag 24 maart was ik in Heiloo waar de besturen­cur­sus van start ging. De eerste jaren waren we van start gegaan met een limiet van 25 deel­ne­mers. Dat hebben we maar los­ge­la­ten. Dit jaar zijn het er 48 die zich bekwamen in pro­fes­sio­neel beheer en bestuur in de kerk. Eerder deze week waren meer dan drie­hon­derd mensen bijeen die zich inzetten voor leden­ad­mi­ni­stra­tie en beheer in de pa­ro­chies. Wat zijn we blij met zoveel en­thou­siaste vrij­wil­li­gers!

Dieptreurig?

In de preek tij­dens de Mis heb ik paus Paulus VI aan­ge­haald. Vijf­tig jaar gele­den toen met de stu­den­tenopstan­den ook heel de kerk in opstand leek te zijn geko­men, pries­ters uittra­den en de visie van de kerk op seksua­li­teit in de ban werd gedaan, stelde iemand hem de vraag hoe de paus vond dat het ging met de kerk. Die ant­woordde daarop dat het heel erg goed ging want dat de kerk veel leed. Ja, de kerk is het lichaam van Christus en haar succes­ver­halen en glorieuze momenten zijn niet altijd de beste geweest. Jezus’ beste moment was in ieder geval niet toen de massa's zich om Hem verdrongen, maar toen Hij een­zaam stierf op het kruis om op de derde dag te verrijzen. Dat is een sig­naal dat ook wij niet dieptreurig naar de toestand van de kerk moeten kijken, maar aan­ne­mend wat God ons geeft uitzien naar de toe­komst, die Hij met onze mede­wer­king wil voor­be­rei­den.

Toekomst­vi­sie

Aan het begin van de cursus hebben de alge­meen econoom, Thom van der Steen, en ikzelf een inlei­ding gegeven. De conoom lichtte vooral de finan­ciële situatie toe en wat dit betekent voor de pa­ro­chies, ikzelf ben inge­gaan vooral op de pas­to­rale uit­dagingen waar we voor staan en de rich­ting waarin we willen werken om de toe­komst van de kerk voor te berei­den. Niet alles was nieuw wat iik te ver­tellen had, in de zin dat ik op de besturen­bij­een­komst van vorig jaar en op de bij­een­komst voor de pas­to­rale krachten (pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers, cate­chisten) ook over deze thema's heb ge­spro­ken.

Wat voor pa­ro­chie in de toe­komst?

Een paar punten vat ik nog graag even samen. Het is be­lang­rijk om:

  • stappen te zetten om mensen te helpen zich ge­meen­schap te voelen in groter ver­band
  • te kijken of de regio groot genoeg is; in ons bisdom zijn som­mi­ge fusies of samen­wer­kin­gings­ver­band nog te klein. Pa­ro­chies zijn uit­ge­no­digd om hier zelf ook stappoen in te zetten;
  • de situatie van de pa­ro­chie of finan­cieel en pas­to­raal terrein door te lichten en te bekijken op lan­gere termijn en daaruit con­clu­sie trekken; het machti­gingen­be­leid van het bisdom wordt afgestemd op de vitali­teitscriteria die in de nota “Kerk in een veran­der(en)de samen­le­ving” zijn aange­ge­ven;
  • niet alleen naar de vaste groep kerk­gan­gers te kijken; evangeli­sa­tie vraagt ook om bre­dere ini­tia­tie­ven en het uit­zet­ten van een traject waardoor mensen in het geloof en ker­ke­lijk leven kunnen ingroeien; een verwel­ko­mende ge­meen­schap en het leggen van contacten zijn cruciaal;
  • zoveel moge­lijk aan­dacht te beste­den aan inhou­de­lijke catechese;

Een pa­ro­chie zou kin­der­werk, jon­ge­ren­werk, aan­dacht voor ge­zin­nen en ouderen, goede caritas moeten omvatten, de sacra­menten moeten er beleefd en gevierd wor­den en er moet contact wor­den gelegd met de gelo­vi­gen, liefst zo per­soon­lijk moge­lijk; een pa­ro­chie die (vrijwel) geen doopsels, eerste com­mu­ni­can­ten, vormsels, hu­we­lij­ken en uit­vaar­ten heeft, kan geen pa­ro­chie zijn. Dat betekent dat we moeten streven naar pa­ro­chie-groottes waarin dit ge­rea­li­seerd kan wor­den en waarin hopen­lijk tege­lijk een ge­meen­schaps­er­va­ring kan ontstaan.

Ruwweg schatten we dat er naar de toe­komst toe zo’n vijf­tien ter­ri­to­ri­ale pa­ro­chies in ons bisdom zullen zijn.

En als....?

En als de gelo­vi­gen dan weer zullen toe­stro­men, bij­voor­beeld omdat de tij­den ver­an­de­ren? Mis­schien hebben we te weinig kerken als er een oorlog komt? Dat is een luxe-probleem. Dat zullen we dan samen met veel plezier oplossen, merkte de econoom nog op.

In de mid­dag sprak mr. drs. Reinier W.L. Russel over allerlei juri­dische vragen en kwamen de pastoor en kerk­bestuurle­den van Am­ster­dam nieuw-west om een goede praktijk-casus voor te leggen.

Met dank!

De cursus is tot stand geko­men in samen­wer­king met de Vrije Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam en door de steun van het KSBW-fonds.

Terug