Arsacal
button
button
button
button


Jongeren van ‘De Noordkop’ ontvangen het Vormsel

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 15 april 2018 - 237 woorden

Veel pa­ro­chi­anen van Den Helder met Juliana­dorp, Anna Paulowna en ’t Zand waren naar Breezand geko­men om daar het heilig vormsel van de regio te vieren. Het was een mooie vie­ring met fraaie zang in een goed gevulde kerk.

Maar liefst 23 jon­ge­ren uit deze pa­ro­chies ont­vingen zon­dag­och­tend 14 april dit sacra­ment van de heilige Geest. Bij één van de voor­be­rei­dings­avon­den was ik aanwe­zig geweest en heb dus ook van de voor­be­rei­ding een indruk gekregen, waarbij een prima project werd gebruikt. Pastoor Ivan Garcia en diaken Henk Schra­der waren bij de vie­ring en leid­den alles in goede banen samen met de dames van de werk­groep. Iemand iuit de pa­ro­chie had een grote afbeel­ding geschil­derd van een hart met de heilige Geest erin als een aanspo­ring aan de vele aanwe­zig gelo­vi­gen om de heilige Geest in hun hart te bewaren en vanuit die Geest te leven.

Na afloop van de vie­ring wer­den de doos met gebe­den die de vor­me­lin­gen aan God had­den ge­schre­ven, verbrand: de inhoud van de gebe­den was tenslotte voor de hemelse vader bestemd en voor niemand anders.

Tijdens de vie­ring werd in de kerk iemand onwel, maar gelukkig bleek dat allemaal goed te zijn afgelopen. Later op de dag was er nog even tele­fo­nisch contact met een dochter die gelukkig een goede afloop kon beves­tigen.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de vor­me­lin­gen en wensen aan hen veel kracht en hulp van de heilige Geest toe!

Terug