Arsacal
button
button
button


Zuster Fidei deed haar Eeuwige professie in Heiloo

Het is Gods werk!

nieuws - gepubliceerd: zondag, 13 mei 2018

Op zondag­mid­dag 13 mei, Moederdag en dag van O.L. Vrouw van Fatima, legde zuster Maria Fidei Douwes van de "Blauwe zusters" haar eeuwige geloften af in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Vele mensen waren ervan getuige en ze mochten allemaal blijven eten!

De "blauwe zusters", zoals iedereen hen kent, heten officieel "Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará". Een kopie van het Argentijnse zestiende eeuwse missiekruis dat genoemd is naar de stam van de Matarás dragen de blauwe zusters op hun habijt en zij leggen een bijzondere vierde gelofte af van toe­wijding aan de Maagd Maria. Daarmee komt zowel het missio­naire als het mariale karakter van hun instituut tot uiting.

Een goed gevulde bede­vaartkerk was getuige van de eeuwige geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid die zuster Maria Fidei aflegde, samen met de genoemde vierde gelofte. De algemeen overste, moeder Maria Corredentora, was naar Nederland gekomen om de geloften af te nemen. Ook de ouders en familie van de zuster was aanwezig en zij deelden volop in de vreugde van deze mooie dag.

Veel priesters waren gekomen, waaronder Abt Gerard Mathijsen van de abdij van Egmond, medebroeders van de mannelijke tak van het Instituut, rector jeroen de Wit en de andere priesters die met Heiloo verbonden zijn.

Na afloop van de feestelijke Eucha­ris­tie­vie­ring waren alle aanwezigen uitgenodigd in een grote tent die achter het Juliana­klooster was opgesteld, om daar de maaltijd te gebruiken, die de zusters tevoren voor een paar honderd mensen hadden voorbereid. De zusters moeten hard gewerkt hebben om dit allemaal klaar te krijgen en het smaakte ook nog eens prima!

Tijdens de maaltijd waren er ver­schil­lende optredens met liederen ter ere van de eeuwige professie.

Van harte wensen we zuster Fidei een heel mooi en gezegend kloosterleven toe!

HOMILIE

Zuster Maria Fidei en alle medezusters,
broeders en zusters,

Wat kunnen wij geven?

Op deze dag
mogen we ons heel klein weten.
Het lijkt natuurlijk allereerst iets groots,
een stap die het hele leven omvat
en zelfs de eeuwigheid:
Zuster Maria Fidei wijdt zich toe aan God
door de eeuwige geloften
op de evangelische raden
binnen het Instituut van de Dienaressen van de Heer
en van de maagd van Matará;
zij maakt daarmee van haar leven
een offergave aan God.
Het lijkt er dus voor ons allen
die hier getuige van mogen zijn, op
dat zíj iets doet, dat zíj iets geeft,
maar eigenlijk is dat ergens maar
de buitenkant.
Trouwens, wat hebben wij eigenlijk te geven?
De plannen die wij maken
zijn maar mensen-plannen.
We kunnen onszelf nog geen minuut,
zelfs geen seconde
adem en leven geven,
hoe zouden wij dan
een heel leven kunnen geven?

Zijn hand was erin

Als zuster Maria Fidei vandaag terug kijkt
en haar leven overziet,
zal zij toch op de eerste plaats zien
hoe haar leven geleid is,
wat Onze Lieve Heer aan haar gedaan heeft;
en toen zij hoopte door een tussen-jaar in Engeland
meer zicht te krijgen
op wat zij met haar leven wilde doen,
of toen zij in Zweden bijbelstudie ging doen
- toen nog meer langs een pro­tes­tantse route -
toen zij dus met een per­soon­lijke zoektocht bezig was
om een basis die zij thuis had meegekregen
te verdiepen, te vernieuwen,
toen zij merkte dat het kwartje bij haar begon te vallen,
soms langs een kleine hint van andere mensen
of een artikeltje op internet,
kleine, bijna ‘toevallige’ dingen,
toen was het in feite de Heer zelf die in haar hart
een verlangen had gewekt
naar diepgang, naar dienst­baar­heid, naar Hem,
en haar liet merken waar de vervulling lag
van haar God-gegeven levensbestemming;
het was de Heer zelf
die met haar op weg was gegaan
om haar te veroveren,
tot op het moment dat het verlangen naar Hem
zo was gegroeid
dat zij zich kon geven en haar ‘ja” kon spreken
tot die lieve, goede Bruidegom.

Fidei

“Maria Fidei” werd haar kloosternaam,
“Maria van het geloof” , betekent dat,
maar dat Latijnse woord “Fides”, geloof,
betekent niet zozeer of allereerst een kennis
- dat je alles weet van het gelood -,
maar vooral overgave, vertrouwen en trouw,
dat zit allemaal in die kloosternaam..

Zijn werk

Zuster Maria Fidei beantwoordt vandaag iets
wat God zelf in haar hart heeft gelegd,
met vertrouwen en overgave
en de gelofte van trouw:
haar toe­wijding aan God
is een antwoord
op wat God zelf in haar hart heeft gelegd,
het is een meewerken met een genade.
Dat we dat zo mogen ervaren,
mag U de moed geven voor deze stap.
Het eerste is niet dat U zich aan hem toewijdt,
maar dat Hij U aan Hem toewijdt,
het is allereerst Zijn werk en niet het uwe.

De grootste stap

En nu ik Uw aandeel toch al
omlaag aan het schroeven ben,
ga ik nog maar even verder:
want eigenlijk is het niet eens zo’n stap
die U vandaag zet.
De eigenlijk stap was
toen U naar het klooster bent gegaan
om Uw leven aan God toe te wijden.
Want bij het intreden denkt een zuster natuurlijk niet:
Laten we het maar eens proberen,
we zullen weleens kijken wat het wordt,
Nee! Die stap om in te treden
is geen samenwonen op proef
en geen contract met kleine lettertjes,
vol voor­waarden en bedenkingen.
U ging naar het klooster
omdat U Uzelf, Uw leven aan Jezus wilde geven,
in dienst van de mensen,
in dienst van het evangelie
in dienst van de Kerk.
Wat we vandaag mogen vieren,
wat zuster Maria Fidei uitspreekt
en wat de Kerk aanvaardt dat is
de definitieve bevestiging
van de stap die zij
met geloof en vertrouwen,
jaren geleden al heeft gezet
toen zij verlangde haar leven toe te wijden aan God,
een verlangen dat God in haar hart had gelegd.

Een missio­nair avontuur

De lezingen die we hebben gehoord
behoren bij deze zondag,
maar ze zijn ook precies geschikt
voor een eeuwige professie:
het is het hogepriesterlijk gebed van Jezus
die bidt dat de hemelse Vader
Zijn leerlingen aan zich toewijdt.
Zij zullen in de wereld zijn,
maar mogen niet van de wereld zijn.
Zij worden in die wereld gezonden,
maar Jezus bidt dat zij worden bewaard voor het kwaad,
want zij zijn aan de hemelse Vader toegewijd.
Zuster Maria Fidei,
zo wordt U vandaag
voor heel het leven
voor tijd en eeuwigheid
aan God toegewijd
met de opdracht om uit te gaan
- een missio­nair avontuur -.
Uw toe­wijding aan God
is het fundament
voor uw liefde voor de mensen


Van harte bidden we vandaag voor U
dat die beide aspecten
die eigenlijk heel erg één zijn,
in Uw leven steeds diep geworteld zullen zijn.

Maria

De aller­heiligste maagd Maria,
de Maagd van Matarà,
O.L. Vrouw van Fatima,
O.L. Vrouw ter Nood,
Maria die, met zoveel geloof en liefde
haar “Fiat”,
haar “Ja, ik wil”
tot God gesproken heeft
en aan wie U zich vandaag
door een bijzondere, vierde gelofte toewijdt,
moge U steeds een voorspraak zijn,
moge zij U steeds met moederlijke liefde
steunen en sterken
om Uw “ja” tot God
in trouw te blijven bevestigen
en te geloven en vertrouwen
dat Hij die U tot hier heeft gebracht
U trouw zal blijven.
Zeker, er zullen ook moeilijke tijden komen,
donkere dag,
maar er is een vreugde
die dieper is
en waarvan we mogen bidden en vertrouwen
dat die altijd zal blijven,
in U, zuster Maria Fidei -
die Onze Lieve Heer vandaag voorgoed
aan Zich toewijdt.
AMEN.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug