Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppen bij heiligdomsvaart in Maastricht

Sint Servaas geëerd

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 mei 2018 - 411 woorden
De noodkist
De noodkist
Bisschoppen bij heiligdomsvaart in Maastricht
Bisschoppen bij heiligdomsvaart in Maastricht

Op zon­dag 27 mei waren veel bis­schop­pen naar Maastricht geko­men voor de zeven­jaar­lijkse Hei­lig­doms­vaart in Maastricht om de heilige Eucha­ris­tie te vieren ter ere van Sint Servatius. Ook ik was daarbij aanwe­zig en ik was onder de indruk van de prach­tige Eucha­ris­tie­vie­ring en de totale organi­sa­tie waarvoor de Vereni­ging Het graf van Sint Servaas tekent.

Het thema van de hei­lig­doms­vaart was ontleend aan een woord van paus Fran­cis­cus, maar is ook een bekende uitdruk­king: “Doe goed en zie niet om”. De hei­lig­doms­vaart gaat nog door tot en met 3 juni met een mooi pro­gram­ma.

De kerk, de fraaie sint Servatius­basi­liek, was deze zon­dag helemaal vol met pelgrims uit het hele land. Ik kwam tenminste nogal wat mensen tegen uit ons bisdom die naar Maastricht waren gereisd voor deze gelegen­heid. Ze zullen zeker niet teleur­ge­steld zijn geweest. Kar­di­naal Willem Eijk en kar­di­naal Adrianus Simonis, Mgr. Frans Wiertz en mgr. Everard de Jong, mgr. Ron van den Hout van Gro­nin­gen-Leeu­war­den, mgr. Patrick Hoogmartens, bis­schop van Hasselt, mgr. Herman Woorts, de dio­ce­saan admini­strator, mgr. Hub Schnackers, de abt van Mamelis en de rector van het pau­se­lijk college Santa Maria dell'Anima alsmede de leden van het ka­the­draal kapit­tel waren aanwe­zig bij de plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring - die op fraaie wijze muzikaal werd opge­luis­terd - waarin kar­di­naal Eijk hoofd­cele­brant en predi­kant was. In de homilie stond de kar­di­naal stil bij het leven en de geloofs­trouw van de heilige Servatius, die als eerste geloofs­ver­kon­di­ger van ons land bekend staat. De Eucha­ris­tie­vie­ring is op de tele­vi­sie uitgezon­den. Ook de gouverneur van Limburg, Theo Bovens, en de burge­mees­ter van Maastricht, mw. Annemarie Penn - Te Strake en weth­ou­ders waren bij de vie­ring aanwe­zig.In de loop van de mid­dag kwam ook de bis­schop van Aken voor de pro­ces­sie.

Bij de intocht werd de noodkist - de reliekschrijn van Servaas die in tij­den van nood in pro­ces­sie door de stad werd gedragen - mee­ge­dragen en voor het altaar geplaatst.

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring wer­den de gasten door de burge­mees­ter met een mooie toe­spraak waarin zij inging op de bete­ke­nis van de hei­lig­doms­vaart, welkom geheten in het stadhuis, waarna de hei­lig­doms­vaart, de pro­ces­sie met de noodkist ging beginnen. Dat heb ik helaas niet meer mee kunnen maken omdat ik op tijd in het bisdom terug moest zijn voor de slui­ting van de mei­maand en het feest van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo.

Ik hoop dat het allemaal rede­lijk goed is gegaan in Maastricht want er was sprake van onweer en regenbuien...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug