Arsacal
button
button
button
button


Priesterwijding Daan Huntjens

Groot feest in Rotterdamse kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 2 juni 2018 - 434 woorden
Daan Huntjes
Daan Huntjes
absis van de Rotterdamse kathedraal
absis van de Rotterdamse kathedraal
Priesterwijding Daan Huntjens

Op zater­dag 2 juni heeft mgr. Johannes van den Hende in de Rotter­damse ka­the­draal aan de Mathenesserlaan Daan Huntjens tot pries­ter gewijd. De eerste jaren van zijn pries­ter­oplei­ding was hij op De Tilten­berg, terwijl ik de rector was van het semi­na­rie. Dan vind ik het wel heel bij­zon­der en mooi om bij de pries­ter­wij­ding te kunnen zijn.

Gebed

Het was een prach­tige vie­ring en het is ook weer mooi om die in een ander bisdom mee te maken en dan nog wel in de kerk waar ik zelf ooit ook de pries­ter­wij­ding mocht ont­van­gen. Mgr. Van den Hende kan heel mooi zingen en die kwali­teit kwam bij­zon­der goed tot uiting in deze vie­ring. De bis­schop had zijn preek afgestemd op het jaar van gebed dat in het bisdom Rotter­dam wordt gevierd en nu ongeveer hal­ver­wege is. Roepingen zijn een vrucht van het gebed, zoals de Heer zelf heeft aange­ge­ven. De donateurs en leden van gebeds­kringen die om roe­pingen bid­den, weten dat maar al te goed. Ook voor een pries­ter is de levenslange bron voor zijn werken en het fun­dament van zijn leven het gebed. Maar het is ook een onmis­ba­re opdracht en zen­ding voor alle gelo­vi­gen; het gebed verbindt de gelo­vi­gen sterk met de zen­ding van de pries­ter. De mensen luister­den aan­dach­tig en stil, een teken dat de woor­den van de bis­schop wel "binnen kwamen".

Bron van vreugde

Zo'n veer­tig pries­ters waren aanwe­zig om te con­ce­le­breren en de han­den op te leggen. Ook emeritus-bis­schop mgr. Adrianus van Luijn con­ce­le­breerde. Aan het einde nodigde de bis­schop me uit om nog een kort woord te spreken. Dat heb ik graag gedaan om Daan te fe­li­ci­te­ren en hem toe te wensen dat deze dag een bron van vreugde zou mogen zijn voor heel zijn ver­dere leven en dat hij in de dage­lijkse vie­ring van de Eucha­ris­tie die bron van kracht en vreugde zou mogen kunnen voe­den.

Na afloop van de Mis was er een drukke receptie. Het was ook heel aar­dig om zoveel mij bekende pries­ters te kunnen ont­moe­ten en begroeten.

Pastoor Van Winkel overle­den

In de Mis werd ook speciaal gebe­den voor pastoor Hans van Winkel die overle­den is. Deze pries­ter wordt dins­dag in Zoetermeer uitgeleide gedaan. Hij was pastoor in Den Haag, in Wasse­naar en Zoetermeer en vooral in de tachti­ger jaren van de vorige eeuw heb ik hem goed gekend en nog enige tijd in de vakanties bij hem in de pastorie gewoond toen ik in Rome stu­deerde. Hij was ook spi­ri­tu­aal van de pries­ter­oplei­ding en een harte­lijke, her­der­lijke en gelo­vi­ge pries­ter. Moge hij nu in vrede zijn!

(De foto hier­on­der is van Eliza Ouds­hoorn)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug