Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan Bovenkerk

Bij de door brand getroffen kerk

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 22 september 2018 - 211 woorden
Bezoek aan Bovenkerk
St. Urbanus waakt...
St. Urbanus waakt...
Bezoek aan Bovenkerk

Zater­dag 22 sep­tem­ber heb ik de beide afgebrande kerken van ons bisdom bezocht: de St. Cornelius­kerk in Limmen, die in de stei­gers staat en de St. Urbanus­kerk in Boven­kerk (Am­stel­veen). De beide aan heilige pausen gewijde kerken hebben heel wat doorstaan. Hoe zal hun toe­komst zijn?

Cornelius­kerk Limmen

Bij de Cornelius­kerk is dat eigen­lijk al wel dui­de­lijk: de herstel­werk­zaam­he­den zijn in volle gang. De stei­gers en bouw­ke­ten zijn rond het gebouw geplaatst. Pa­ro­chi­anen werken gewel­dig mee om alles voor elkaar te krijgen. De foto’s vindt U onder aan dit artikel.

Urbanus­kerk Boven­kerk

Voor de sint Urbanus­kerk moet nog wor­den bezien wat de beste weg is voor het gebouw. De pa­ro­chie dacht al na over een bre­der gebruik van de kerk, maar zo'n gebruik moet na­tuur­lijk be­ant­woor­den aan de eisen voor een als kerk geconsa­creerd of gewijd gebouw. Over hoe ver­der... zal in de ko­men­de weken meer dui­de­lijk­heid komen; de rijks­dienst heeft de monu­menten­sta­tus van het gebouw gehand­haafd. Dat niet alleen katho­lie­ken meeleven bleek me wel bij het bezoek. En ook paus Urbanus blijft vanaf de gevel waken (zie foto)... (De foto’s van Boven­kerk vindt U naast dit artikel).

Op dit moment wensen we de mensen van Boven­kerk en de pa­ro­chie Amstelland van harte veel sterkte en zegen toe.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug