Arsacal
button
button
button
button


Leren leiding geven aan parochies

Cursus voor besturen en pastoors

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 30 september 2018 - 393 woorden
Leren leiding geven aan parochies

Leiding geven aan een pa­ro­chie vraagt in onze tijd nieuwe 'skills': pa­ro­chies wor­den samen­ge­voegd, kerken sluiten en ge­meen­schappen die in zich­zelf besloten zijn, moeten zich openen naar nieuwe mensen": hoe begeleid je pa­ro­chi­anen in een ver­an­de­rings­pro­ces naar een nieuwe situatie? In Heiloo gaan pries­ters en kerk­besturen hiermee aan de slag.

Na­tuur­lijk is hierin erva­ring erg be­lang­rijk. Al doende merken pas­to­rale krachten wat werkt en wat niet. Daar komt bij dat de tijd niet zo guns­tig lijkt voor nieuwe evangeli­sa­tie: er is zoveel nega­tief nieuws over de katho­lie­ke kerk en het goede dat wordt gedaan, wordt meestal niet opgemerkt.

Maar de kern van alles is toch dat we het evan­ge­lie willen leven, Jezus Christus in Zijn kerk willen navolgen, de sacra­menten willen vieren en ont­van­gen en dat we de vreugde van de Blijde bood­schap, de vreugde van ons geloof willen uitdragen.

Pastoor en kerk­bestuur (pa­ro­chie­bestuur) spelen in dit verhaal na­tuur­lijk een be­lang­rijke rol: voor­waar­den scheppend en actief ver­kon­di­gend, vierend en vóórlevend.

Het is be­lang­rijk voor ons bisdom om hen daarin te steunen, te vormen en te sti­mu­leren. Dat wordt onder meer gedaan door twee cursussen: de cursus "pro­fes­sio­neel beheer en bestuur in de kerk" bestaat uit vier cursus­da­gen en wordt ook dit jaar weer in Heiloo gegeven. Vorige week zater­dag (22 sep­tem­ber) was ik er voor de Eucha­ris­tie­vie­ring en de ope­ning van de dag. Op 24 no­vem­ber is alweer de laatste bij­een­komst van dit jaar, maar we hopen volgend jaar met een nieuwe afleve­ring te komen, want de cursus is zeer succes­vol: ook dit jaar namen weer tussen de 40 en de 50 personen eraan deel.

Ook voor de pastoors is afgelopen vrij­dag een cursus gestart met trai­nings­bu­reau Xpand. Ik heb een groot deel van de mid­dag mee kunnen maken. Voor de aanwe­zige pries­ters was het niet hun eerste erva­ring op dit gebied, er is al een trai­ning aan vooraf gegaan. In deze afleve­ring zijn ze uit­ge­no­digd om samen met een kerk­bestuurslid te komen en wordt concrete trai­ning gegeven om de pa­ro­chies te be­ge­lei­den in de processen waarvoor die staan. Het is niet een seculiere manage­ment­trai­ning waar het hier om gaat: de mensen van Xpand werken vanuit de geest van het evan­ge­lie met het volle begrip voor het gees­te­lijk lei­der­schap van een pastoor. Ook deze trai­ning wordt gegeven in het missio­nair centrum van het Dio­ce­saan hei­lig­dom van Heiloo.

Dat het veel vrucht mag (blijven) dragen!

Terug