Arsacal
button
button
button
button


Bij de familiedag in Heiloo

Maandelijkse ontmoeting, catechese en viering voor gezinnen

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 24 oktober 2018 - 394 woorden
Blauwe zusters b.g.v. een professie in Heiloo
Blauwe zusters b.g.v. een professie in Heiloo
Deze keer was er ook aanbidding tijdens de familiedag
Deze keer was er ook aanbidding tijdens de familiedag

Zondag 21 ok­to­ber was ik in Heiloo bij de Familie­dag. Iedere maand is er in het hei­lig­dom zo'n familie­dag en elke zon­dag is er om 16.00 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring die op ge­zin­nen is afgestemd. Deze zon­dag heb ik deze vie­ring gedaan.

In de loop van de mid­dag kwam ik in Heiloo aan en heb nog even mee­ge­daan met het boog­schie­ten waar de kidneren mee bezig waren. Voor de kleintjes was er een creche. En voor de vol­was­se­nen was er een aanbid­ding van­wege het thema van deze familie­dag. Aan het einde van de H. Mis vindt altijd een licht­pro­ces­sie plaats waarna het tijd wordt om met elkaar te gaan eten. Het volle­dige pro­gram­ma van deze mooie dagen­vindt U onderaan dit bericht met het e-mail adres waar ge­zin­nen zich kunnen opgeven om mee te doen.

Door de herfst­va­kan­tie was deze familie­dag wat min­der druk bezocht dan anders, maar er was toch een goed aantal ge­zin­nen aanwe­zig. Een paar kin­de­ren hebben de Mis gediend en in de Mis heb ik met enkele verhalen uit het dage­lijks leven laten zien hoe wij mensen geneigd zijn om altijd de beste plaats voor ons­zelf te zoeken zoals de apos­te­len Jakobus en Johannes dat deden, achter de rug van de andere apos­te­len om (Mc. 10, 35-45). dat leidt tot strijd en afgunst. Jezus leert ons daar­en­te­gen dat we offers moeten brengen en moeten dienen. Één apostel bleef trouw, ook toen het moei­lijk werd en niet zo leuk: Johannes stond onder het kruis van Jezus.

De ‘blauwe zusters’ (Dienaressen van het Mens­ge­wor­den Woord en de Maagd van Matará) zijn actief voor deze mooie familie­da­gen waar ge­zin­nen elkaar ont­moe­ten en geloof vieren en delen. De zusters geven ook catechese, onder meer zijn ze gestart met een eerste communie-voor­be­rei­ding op het hei­lig­dom. Op de web­si­te van O.L. Vrouw ter Nood is alle in­for­ma­tie na te lezen.

Pro­gram­ma

13.30 uur - Gezellige inloop, koffie, thee, limonade
14.00 uur - Leuk familiespel
14.30 uur - Catechese in leef­tijds­groepen/ oppas
15.30 uur - Lopen naar de Bede­vaart­ka­pel
16.00 uur - H. Mis in de Bede­vaart­ka­pel
17.00 uur - Pro­ces­sie
17.30 uur - Warme maal­tijd in het Juliana­kloos­ter

Inhoud

Er is af­wis­se­lend, een ge­za­men­lijke pro­gram­ma en een afzon­der­lijke pro­gram­ma/catechese voor leef­tijdscate­go­rie.

Data

De volgende familie­da­gen zijn:

  • zon­dag 16 de­cem­ber 2018
  • zon­dag20 januari 2019
  • zon­dag17 februari 2019
  • zon­dag 17 maart 2019
  • zon­dag 28 april 2019
  • zon­dag 26 mei 2019
  • zon­dag 30 juni 2019

Wilt u zich opgeven? stuur een e-mail naar familie­da­gen@olvter­nood.nl

Terug